Интернет-магазин nachodki.ru

Положення про студентське самоврядування ВКНЗ СОР "Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка"

Батьківська категорія: Виховання

 

 

Загальні положення

Це Положення розроблене на підставі ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» і регламентує функціонування студентського самоврядування у ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка».

Студентське самоврядування у Лебединському педучилищі є гарантованим державою правом студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, брати участь в управлінні закладом вищої освіти.

У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються у педучилищі. Студенти мають рівні права та можуть обирати та бути обраними в робочі, дорадчі, виборчі та інші органи студентського самоврядування.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, Статутом навчального закладу та Положенням про студентське самоврядування закладу.

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • виборності та звітності органів студентського самоврядування;
 • рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

Адміністрація навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

Мета і завдання органів студентського самоврядування

Студентське самоврядування у педагогічному училищі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення освітнього процесу, на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Органи студентського самоврядування:

 • беруть участь в управлінні закладом вищої освіти у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та Статутом закладу вищої освіти;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту, харчування;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • захищають права та інтереси студентів, які навчаються у закладі вищої освіти;
 • делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
 • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитку;
 • вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • мають право оголошувати акції протесту;
 • створюють різноманітні студентські гуртки, товариства, об’єднання, клуби за інтересами;
 • організовують співробітництво зі студентами інших закладів вищої освіти та молодіжними організаціями;
 • залучають студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з адміністрацією);
 • координують діяльність старостату, наставників академічних груп, студентського профкому;
 • здійснюють контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативно реагують на їх порушення;
 • беруть участь у розподілі стипендіального фонду;
 • беруть участь у поселенні студентів до гуртожитку та їх виселенні;
 • організовують (спільно з відповідними службами, завідувачем гуртожитку, вихователем) належний побут, відпочинок та дозвілля студентів у гуртожитку;
 • беруть участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні збереження і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;
 • організовують чергування студентів у гуртожитку;
 • організовують змагання за зразкові кімнати, поверхи гуртожитку;
 • пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та ін..

Структура і організація роботи органів студентського самоврядування

Студентське самоврядування Лебединського педагогічного училища здійснюється на рівні академічної групи, гуртожитку, навчального закладу.

Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група. Вона має свій орган управління (збори групи), і делегує свого представника на загальноучилищну конференцію студентів.

Рада студентського самоврядування структурного підрозділу закладу (групи, гуртожитку) обирається на загальних зборах цього структурного підрозділу.

Вищим органом студентського самоврядування є конференція, на якій:

 • затверджується Положення про органи самоврядування;
 • заслуховується і обговорюється звіт органів самоврядування про діяльність за звітний період.

- >Органи студентського самоврядування закладу функціонують у формі студентської  держави «ОЛЕАНДА», студентської ради гуртожитку та студентської ради групи.

Очолює студентську державу «ОЛЕАНДА» Президент, який обирається на конференції представниками органів самоврядування від усіх академічних груп на конкурсній основі терміном на 2 роки шляхом прямого таємного голосування студентів.

Безпосередньо підпорядковані Президентові Верховна Рада, до складу якої входять старости академічних груп, та Кабінет Міністрів.

Кабінет Міністрів обирається на загальноучилищній конференції  терміном на 2 роки і складається з 7 міністерств: Міністерство освіти і науки, Міністерство культури, Міністерство масової інформації, Міністерство естетики, Міністерство фізичної культури, спорту та туризму, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство соціальної політики. До складу міністерств входять представники всіх академічних груп.

Безпосередньо в академічних групах створені по 7 відділів, відповідальних за виконання рішень відповідних міністерств.

Засідання Кабінету Міністрів СД «ОЛЕАНДА» проводиться не рідше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3обраних до його складу членів. Кабінет Міністрів приймає рішення більшістю голосів його членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

Президент студентської держави на запрошення адміністрації бере участь у засіданнях педагогічної ради навчального закладу, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.

У складі студентської ради гуртожитку створюються відповідні комісії за головними напрямками життєдіяльності: навчальна, культурно-масова, санітарно-побутова.

Студентська Рада гуртожитку та студентські ради академічних груп звітують по завершенню навчального року на загальних зборах про виконану роботу.

На розгляд конференції виносяться найважливіші життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямками діяльності студентського самоврядування.

Рішення Кабінету Міністрів і конференції є обов’язковим для виконання.

З метою успішного вирішення всіх студентських проблем СД «ОЛЕАНДА» співпрацює з профспілковою організацією студентів, користується її постійною увагою і підтримкою, а при можливості і матеріальною допомогою.

Права і обов’язки органів студентського самоврядування

Члени студентського самоврядування мають права та обов’язки, якими наділені студенти закладів вищої освіти України згідно чинного законодавства та відповідно Статуту педагогічного училища.

Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право:

 • звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу, та вимагати відповіді по суті питань;
 • опротестувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують права студентів, принижують їхню гідність або ускладнюють досягнення цілей студентського самоврядування.

Президент СД «ОЛЕАНДА», органи самоврядування структурних підрозділів мають право звертатися до адміністрації училища з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямками діяльності самоврядування.

Обов’язки:

 • чітко дотримуватися цього Положення;
 • виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.

 

Останні новини