gototopgototop

Вітаємо вас на сайті КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка»

PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
13.06.2016 16:29

Програма

кандидата на посаду директора

Вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради

"»Лебединське педагогічне училище імені А,С.Макаренка»

Кірдіщевої Людмили Михайлівни

  ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка» діє на основі Конституції України,  Закону України «Про вищу освіту», законодавчих актів України, Статуту училища. Заклад має 85-літню багату історію, вагомі досягнення, багаті традиції,  високий імідж, який забезпечують наші випускники в Сумській області, в Україні та за її межами, діє як базовий ВНЗ І-ІІ р.а. Центрального регіону України. Колектив завжди успішно виконував завдання з підготовки висококваліфікованих компетентних фахівців для освітніх закладів України.

  Сьогодні  визначальним для училища  є забезпечення та примноження досягнень і кращих традицій, розвиток, поглиблення нових напрямків діяльності, стабільність та системність роботи, забезпечення  позитивного морально-психологічного клімату в колективі.

  Враховуючи визначені МОН України концептуальні засади щодо визначення місця і ролі ВНЗ І-ІІ р.а. ми  бачимо своє завдання у збереженні достойного місця нашого закладу у системі вищої освіти України як провідного навчального закладу.

  Для досягнення цієї мети ми визначаємо наступні основні пріоритети:

 1.   Організація навчально-виховного  процесу відповідно до вимог Законодавства у сфері освіти.
 1.   Утвердження у підготовці майбутніх педагогів ідей гуманної педагогіки, формування особистості вчителя на засадах передових педагогічних надбань.
 1.   Підвищення ролі у навчально-виховному процесі педагогічних, науково-педагогічних кадрів, які володіють інноваційним мисленням. Збереження балансу досвідчених і молодих викладачів, створення реальних сприятливих умов для творчого росту і професійного становлення викладача. Створення власного кадрового резерву.
 1.   Постійний моніторинг ринку праці, ринку платних послуг з метою мобільного  реагування на їх потреби шляхом корегування та розширення напрямків освітньої діяльності училища.
 1.   Забезпечення високого рівня та якості освітніх послуг з метою підготовки конкурентоспроможного фахівця нової формації, здатного перемагати аналогічних випускників інших педагогічних навчальних закладів.
 1.   Запровадження сучасних принципів та підходів до організації методичної роботи з забезпечення навчального процесу, розробки, створення і застосування навчальних, методичних посібників, засобів навчання, інформаційних технологій.
 1.   Розвиток інформаційної інфраструктури закладу.
 1.   Розвиток студентського самоврядування як рівноправного партнера в управлінні закладом, здійснення молодіжної політики в рамках закону «Про вищу освіту».
 1.   Активне співробітництво з навчальними закладами ІІІ-ІV р.а.

  10.  Досягнення економічно-фінансової стабільності училища через розширення переліку платних послуг, економію                   енергоресурсів, фінансових надходжень з різних джерел.

  11.  Підтримка та розвиток навчально-матеріальної бази закладу. Формування фінансових ресурсів, що сприятимуть                   розвитку і зміцненню навчально-методичної, матеріально-технічної бази училища  і забезпечуватимуть комфортні                 умови роботи викладацькому складу, співробітникам і студентам училища.

  12.  Систематизація та чітке планування профорієнтаційної роботи, підвищення її якості та інтенсивності.

  13.  Подальше формування авторитету навчального закладу на ринку праці та серед громади міста і області, України,               підвищення престижності училища.

  14.  Підвищення відповідальності директора та керівників усіх рівнів за результати діяльності, за виконання управлінських         рішень.

  15.  Покращення морально-психологічного клімату в колективі.

Кадрова політика

  Основним завданням кадрової політики є збереження висококваліфікованого колективу, забезпечення спадкоємності поколінь, використання енергії молодих та здобутків  досвідчених членів колективу.

  Забезпечення якісного складу педагогічного колективу, навчання педагогічних працівників у магістратурі, аспірантурі, забезпечення своєчасного і якісного підвищення кваліфікації педагогічних працівників у різних формах.

  Забезпечення всебічної підтримки співробітників, які активно, творчо працюють на результат.

  Здійснення оцінювання педагогічної діяльності викладача відкрито та колегіально на принципах повноти, об'єктивності та системності з позиції доброзичливого ставлення до результатів його роботи.

  Створення комфортних умов праці для педагогічних, науково-педагогічних працівників, адміністративно-обслуговуючого персоналу з метою більш ефективної та якісної роботи.

Формування фінансових ресурсів

  – прозоре і раціональне використання всіх ресурсів училища та надходжень, їх концентрація на напрямах, які сприяють досягненню училищем головної мети розвитку;

  – розвиток економічної та фінансової діяльності, націленої на зміцнення фінансової стійкості, розвиток системи фінансування, його збільшення з державного бюджету та позабюджетних джерел;

  Зміцнення економічної ефективності училища  за рахунок:

  –  підвищення привабливості навчання в училищі;

  –  розробки та застосування заходів морального і матеріального стимулювання кожного працівника за успішну роботу;

  – довгострокового планування надходжень, розподілу та контролю за витрачанням фінансових коштів;

  – спрямування фінансових ресурсів на покращення матеріально - технічної бази закладу, на потреби викладачів, співробітників, студентів для покращення умов праці, якості навчання, проживання у гуртожитку та їх соціального захисту;

  – застосування прозорої та зрозумілої процедури розподілу педагогічного навантаження, нарахування заробітної плати, надбавок та доплат із загального та спеціального фонду;

  – проведення відкритого обговорення доходів і видатків училища у процесі формування та реалізації його річного консолідованого бюджету;

  – забезпечення прозорості фінансово-економічної діяльності закладу, надання доступу до офіційної інформації членам колективу, громадськості через офіційний сайт училища.

Організація навчально-виховного процесу відповідно до вимог Законодавства у сфері освіти:

  – підвищення якості навчального процесу, забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом; забезпечення високого рівня підготовки випускників усіх спеціальностей відповідно до чинних Державних стандартів за рахунок розвитку навчально-методичного забезпечення, підвищення якості викладання, комп'ютеризації навчального процесу, поліпшення умов самостійної роботи студентів, зміцнення матеріально-технічної бази училища;

  - сприяння науково-дослідницькій діяльності викладачів; поширення у колективі передового педагогічного досвіду; розширення активної участі у діяльності всеукраїнської асоціації гуманної педагогіки;

  – удосконалення системи контролю успішності студентів та запровадження інноваційних технологій навчання на базі комп'ютерних технологій та інтерактивних методик викладання;

  – комплектація навчальною, періодичною та науковою літературою бібліотеки закладу згідно з навчальними планами спеціальностей;

  – удосконалення організації практики шляхом укладання договорів із роботодавцями та забезпечення місцями проходження практики всіх студентів;

  – надання можливості кожному студенту реалізувати себе, свої здібності через гурткову роботу та участь у наукових товариствах;

  – відкриття і розвиток творчих  здібностей студента до навчання, художньої, мистецької, технічної творчості;

  – надання можливості обдарованим студентам реалізувати себе через участь у міських, районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях;

  – забезпечення правового виховання студентської молоді, прищеплення поваги до законів і свідомого їх виконання шляхом запровадження різних форм та методів правового виховання і залученням більшості студентів до  організації та проведення різноманітних заходів.

  В основі навчально-виховного процесу в училищі має бути кінцевий результат – якість знань студентів.

Організація роботи студентського самоврядування 

  - забезпечити участь студентів  училища в управлінні навчальним закладом через студентське самоврядування на засадах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності і звітності, рівності прав студентів;

  – сприяти виявленню у студентському середовищі потенційних лідерів, організаторів; залучати їх до роботи в органах студентського самоврядування;

  – шляхом навчання, організації семінарів, диспутів, круглих столів, прищеплювати основи управлінської діяльності;

  – активізувати співробітництво зі студентським колективом для пожвавлення його участі в організації навчального процесу;

  – створювати умови для формування, розвитку та вільного висловлення студентами власної думки;

  – проводити регулярні зустрічі керівництва училища зі студентами, у ході яких постійно інформувати студентів про роботу адміністрації в с  позитивного вирішення студентських проблем;

  – виховувати у студентів почуття відповідальності за доручену справу через представництво студентських лідерів в адміністративній, педагогічній радах, у профспілковому комітеті;

  – проводити роботу з національно-патріотичного, морального виховання студентів, формування у них активної громадської позиції, основними засадами якої є знання мови, історії, культури українського народу, шанобливе ставлення до традицій та звичаїв народів світу;

  – розробити положення про фінансування діяльності органів студентського самоврядування відповідно до Закону України "Про вищу освіту";

  – удосконалити систему морального і матеріального стимулювання студентів за навчальні, спортивні досягнення та творчі здобутки;

  –  розвивати активну життєву позицію студентів.

Інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

  Продовжувати  роботу, спрямовану на:

  – створення електронного каталогу бібліотеки;

  – створення електронних підручників та розробку методичного забезпечення в електронному вигляді, доступного для широкого кола студентів;

  – у перспективі сформувати власну електронну бібліотеку для забезпечення навчального процесу за спеціальностями;

  – створювати умови для публікації викладачами своїх напрацювань в наукових та науково-методичних збірниках, участі в наукових і науково-практичних конференціях;

  – упроваджувати в навчальний процес новітні технології;

  – створювати нові підручники та методичні рекомендації відповідно до новітніх технологій навчання;

  – продовжувати роботу з комп'ютеризації структурних підрозділів закладу та розширення  виходу в Інтернет.

Матеріально-технічна база

  З метою підтримки на належному рівні дієздатності всіх систем забезпечення для нормального функціонування закладу необхідно:

  - удосконалити систему опалення для підвищення її ефективності;

  - здійснити теплоізоляцію приміщень училища;

  – продовжувати впровадження енергозберігаючих заходів в училищі шляхом використання альтернативних видів палива, енергозберігаючих ламп, утеплення горищ, ліній теплотраси та заміни вікон на металопластикові у навчальних корпусах та  гуртожитку за рахунок коштів бюджету та спонсорів;

  – проводити капітальний ремонт дахів, водопроводу, теплотраси, електромережі, виділяючи ділянки, які потребують першочергової заміни.

Розвиток взаємовідносин навчального закладу

з ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

  Розвивати взаємовідносини навчального закладу з ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації через участь у наукових, науково-практичних конференціях студентів, викладачів училища та організацію конференцій на власній базі.

  Співпрацю з вищими навчальними закладами спрямувати на:

 – створення інтегрованих навчальних планів;

 – стажування та підготовка викладацького складу училища на кафедрах університетів;

 – навчання викладачів училища  в цільовій аспірантурі та здобувачами вченого ступеня у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, отримання другої вищої освіти, ступеня магістра.

Профорієнтаційна робота

 Послідовно здійснювати:

  – системну роботу із засобами масової інформації;

  – розширення рекламної діяльності у соціальних мережах;

  – створення електронного банку даних випускників для ефективної взаємодії та співпраці з ними;

  – активну діяльність  студентського штабу профорієнтаційної роботи;

  – постійне оновлення та наповнення сайту училища  цікавою, змістовною інформацією;

  - Проведення конкурсу «Музика душі» серед учнів загальноосвітніх шкіл з метою виявлення талановитої молоді.

  Представлена програма окреслює шляхи збереження та розбудови училища. Втілення її в життя, наповнення змістом, удосконалення справа  колективу. завдяки спільним зусиллям, довірі, співпраці ми збережемо училище та зможемо успішно реалізувати всі намічені плани.

  Навчальний заклад має майбутнє, оскільки у ньому склався високопрофесійний колектив, здатний розв’язувати найскладніші завдання і реалізувати основні ідеї програми.

З повагою кандидат на посаду директора Л.М.Кірдіщева.

 

 
Людина починається з добра
Урочистості до Дня української писемності й мови
«Світ без насильства»
«О, пісне моя, душа голосна України!».
Перемога в ХVІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика
Декада циклової комісії математики, фізики, інформатики, інформаційних технологій та методик навчання
День відкритих дверей, або стороннім вхід дозволений!
10 – 11 січня 2018 року відбулася щорічна (десята) науково-практична конференція викладачів училища з проблеми Управління самостійною роботою студента як фактор підвищення якості освіти в контексті Нової української школи
Творче засідання наставників груп
«Університет культури поведінки»
Товариська зустріч з баскетболу
Студенти звітують…
«Поезія – це завжди неповторність»
Поетична імпреза «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» до річниці від дня народження Т.Шевченка
Музична культура: традиція і сучасність
18 Гру 2017

14 Лис 2017

02 Гру 2015

27 Кві 2018

20 Тра 2016

01 Лют 2019

02 Кві 2018

19 Січ 2018

19 Жов 2017

26 Бер 2014

01 Бер 2018

09 Гру 2014

27 Лют 2015

10 Бер 2016

12 Кві 2018

Попередня Наступна

Українська вишивка – етнічний бренд.

Українська вишивка – етнічний бренд.

День вишиванки – чудове, самобутнє свято української культури. Вишиванка завжди була і залишається українською святинею. Вишиванка символізує в собі високу мудрість, духовне багатство та зв'язок поколінь. Сьогодні викладачі та студенти прийшли у красивих,...

16 Тра 2019 Переглядів:93 Новини коледжу

Докладніше

Реалізація Концепції «Нова українська школа» - вимога часу

Реалізація Концепції «Нова українська школа» - вимога часу

У системі освіти стрімко відбуваються зміни, сутність і стратегічний напрям яких визначає Концепція «Нова українська школа». Вчителі мають визначити свою місію в цьому процесі, спрямувати діяльність на забезпечення ефективності реформ.

15 Тра 2019 Переглядів:70 Новини коледжу

Докладніше

Міжнародний день сім’ї

Міжнародний день сім’ї

Це свято в Україні досить молоде, його відзначають щороку 15 травня з 2012-го року. Традиційно, цей день заведено проводити у колі найближчих – у колі сім'ї. Слово "родина" походить від кореня "род", "рід",...

15 Тра 2019 Переглядів:59 Новини коледжу

Докладніше

11 травня – Всесвітній день мігруючих птахів

11 травня – Всесвітній день мігруючих птахів

Щороку  з метою підвищення обізнаності з питань, що стосуються мігруючих птахів, а саме для вжиття заходів з їх збереження, міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день мігруючих птахів. З 2018 року Всесвітній день мігруючих птахів...

08 Тра 2019 Переглядів:59 Новини коледжу

Докладніше

Писанка думок

Писанка думок

Під такою назвою студенти 531 групи ( члени товариства журналістів) Валерія Петренко, Юлія Бабак та Леся Родак провели соціальне опитування серед викладачів і студентів коледжу у рамках акції «Великодні візерунки», яка діє в...

26 Кві 2019 Переглядів:87 Новини коледжу

Докладніше

ХРИСТОС ВОСКРЕС – ВОСКРЕСНЕ УКРАЇНА!

ХРИСТОС ВОСКРЕС – ВОСКРЕСНЕ УКРАЇНА!

У КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка» продовжується акція «Великодні барви», започаткована Сумським обласним центром гуманної педагогіки.

26 Кві 2019 Переглядів:109 Новини коледжу

Докладніше

Бібліотека та молодь – крок у майбутнє

Бібліотека та молодь – крок у майбутнє

Інновації в системі освіти, які обумовлені підвищенням ролі знань та інформатизацією суспільства, визначають нову стратегію розвитку освітніх бібліотек. Зміна значення бібліотеки у структурі вищого навчального закладу перетворює її із допоміжної у рівноцінну з...

26 Кві 2019 Переглядів:66 Новини коледжу

Докладніше

Обласне методичне об’єднання викладачів соціальних дисциплін і правових знань

Обласне методичне об’єднання викладачів соціальних дисциплін і правових знань

«Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою» - сказав великий український історик Михайло Грушевський. В наш час ці слова як ніколи є актуальними. Саме тому 18 квітня в...

25 Кві 2019 Переглядів:96 Новини коледжу

Докладніше

Перемога у Всеукраїнському конкурсі «Зірковий шанс»

Перемога у Всеукраїнському конкурсі «Зірковий шанс»

20 квітня 2019 року в концертній залі обласної філармонії міста Суми відбувся Всеукраїнський  фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Зірковий шанс», започаткований громадською організацією «Сузір’я молоді та юних талантів». Фестиваль-конкурс проводиться при підтримці відділів у...

23 Кві 2019 Переглядів:115 Новини коледжу

Докладніше

Тільки родина, як зірка єдина –– твій порятунок, надійний причал

Тільки родина, як зірка єдина –– твій порятунок, надійний причал

17 квітня в рамках засідання «Університету культури поведінки» для студентів І-х курсів відбувся виховний захід  «Тільки родина, як зірка єдина – твій порятунок, надійний причал», який  підготували та провели  студенти 211 групи разом...

22 Кві 2019 Переглядів:92 Новини коледжу

Докладніше

Допризивна підготовка

Допризивна підготовка

18 квітня 2019 року студенти коледжу провели навчальні стрільби бойовими патронами з автомата Калашникова на полігоні військової частини А-0563  м. Охтирка. Під час стрільб студенти отримали практичний досвід в веденні вогню з автомата....

19 Кві 2019 Переглядів:114 Новини коледжу

Докладніше

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих»

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих»

11-12 квітня 2019 року відбулась ІІ міжнародна науково-практична конференція «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих». Це один з нечисленних регулярних наукових форумів з мистецтвознавства в Україні. 12 квітня 2019 року на базі КЗ СОР...

19 Кві 2019 Переглядів:260 Новини коледжу

Докладніше
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito