gototopgototop

Вітаємо вас на сайті КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка»

PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
13.06.2016 16:29

Програма

кандидата на посаду директора

Вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради

"»Лебединське педагогічне училище імені А,С.Макаренка»

Кірдіщевої Людмили Михайлівни

  ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка» діє на основі Конституції України,  Закону України «Про вищу освіту», законодавчих актів України, Статуту училища. Заклад має 85-літню багату історію, вагомі досягнення, багаті традиції,  високий імідж, який забезпечують наші випускники в Сумській області, в Україні та за її межами, діє як базовий ВНЗ І-ІІ р.а. Центрального регіону України. Колектив завжди успішно виконував завдання з підготовки висококваліфікованих компетентних фахівців для освітніх закладів України.

  Сьогодні  визначальним для училища  є забезпечення та примноження досягнень і кращих традицій, розвиток, поглиблення нових напрямків діяльності, стабільність та системність роботи, забезпечення  позитивного морально-психологічного клімату в колективі.

  Враховуючи визначені МОН України концептуальні засади щодо визначення місця і ролі ВНЗ І-ІІ р.а. ми  бачимо своє завдання у збереженні достойного місця нашого закладу у системі вищої освіти України як провідного навчального закладу.

  Для досягнення цієї мети ми визначаємо наступні основні пріоритети:

 1.   Організація навчально-виховного  процесу відповідно до вимог Законодавства у сфері освіти.
 1.   Утвердження у підготовці майбутніх педагогів ідей гуманної педагогіки, формування особистості вчителя на засадах передових педагогічних надбань.
 1.   Підвищення ролі у навчально-виховному процесі педагогічних, науково-педагогічних кадрів, які володіють інноваційним мисленням. Збереження балансу досвідчених і молодих викладачів, створення реальних сприятливих умов для творчого росту і професійного становлення викладача. Створення власного кадрового резерву.
 1.   Постійний моніторинг ринку праці, ринку платних послуг з метою мобільного  реагування на їх потреби шляхом корегування та розширення напрямків освітньої діяльності училища.
 1.   Забезпечення високого рівня та якості освітніх послуг з метою підготовки конкурентоспроможного фахівця нової формації, здатного перемагати аналогічних випускників інших педагогічних навчальних закладів.
 1.   Запровадження сучасних принципів та підходів до організації методичної роботи з забезпечення навчального процесу, розробки, створення і застосування навчальних, методичних посібників, засобів навчання, інформаційних технологій.
 1.   Розвиток інформаційної інфраструктури закладу.
 1.   Розвиток студентського самоврядування як рівноправного партнера в управлінні закладом, здійснення молодіжної політики в рамках закону «Про вищу освіту».
 1.   Активне співробітництво з навчальними закладами ІІІ-ІV р.а.

  10.  Досягнення економічно-фінансової стабільності училища через розширення переліку платних послуг, економію                   енергоресурсів, фінансових надходжень з різних джерел.

  11.  Підтримка та розвиток навчально-матеріальної бази закладу. Формування фінансових ресурсів, що сприятимуть                   розвитку і зміцненню навчально-методичної, матеріально-технічної бази училища  і забезпечуватимуть комфортні                 умови роботи викладацькому складу, співробітникам і студентам училища.

  12.  Систематизація та чітке планування профорієнтаційної роботи, підвищення її якості та інтенсивності.

  13.  Подальше формування авторитету навчального закладу на ринку праці та серед громади міста і області, України,               підвищення престижності училища.

  14.  Підвищення відповідальності директора та керівників усіх рівнів за результати діяльності, за виконання управлінських         рішень.

  15.  Покращення морально-психологічного клімату в колективі.

Кадрова політика

  Основним завданням кадрової політики є збереження висококваліфікованого колективу, забезпечення спадкоємності поколінь, використання енергії молодих та здобутків  досвідчених членів колективу.

  Забезпечення якісного складу педагогічного колективу, навчання педагогічних працівників у магістратурі, аспірантурі, забезпечення своєчасного і якісного підвищення кваліфікації педагогічних працівників у різних формах.

  Забезпечення всебічної підтримки співробітників, які активно, творчо працюють на результат.

  Здійснення оцінювання педагогічної діяльності викладача відкрито та колегіально на принципах повноти, об'єктивності та системності з позиції доброзичливого ставлення до результатів його роботи.

  Створення комфортних умов праці для педагогічних, науково-педагогічних працівників, адміністративно-обслуговуючого персоналу з метою більш ефективної та якісної роботи.

Формування фінансових ресурсів

  – прозоре і раціональне використання всіх ресурсів училища та надходжень, їх концентрація на напрямах, які сприяють досягненню училищем головної мети розвитку;

  – розвиток економічної та фінансової діяльності, націленої на зміцнення фінансової стійкості, розвиток системи фінансування, його збільшення з державного бюджету та позабюджетних джерел;

  Зміцнення економічної ефективності училища  за рахунок:

  –  підвищення привабливості навчання в училищі;

  –  розробки та застосування заходів морального і матеріального стимулювання кожного працівника за успішну роботу;

  – довгострокового планування надходжень, розподілу та контролю за витрачанням фінансових коштів;

  – спрямування фінансових ресурсів на покращення матеріально - технічної бази закладу, на потреби викладачів, співробітників, студентів для покращення умов праці, якості навчання, проживання у гуртожитку та їх соціального захисту;

  – застосування прозорої та зрозумілої процедури розподілу педагогічного навантаження, нарахування заробітної плати, надбавок та доплат із загального та спеціального фонду;

  – проведення відкритого обговорення доходів і видатків училища у процесі формування та реалізації його річного консолідованого бюджету;

  – забезпечення прозорості фінансово-економічної діяльності закладу, надання доступу до офіційної інформації членам колективу, громадськості через офіційний сайт училища.

Організація навчально-виховного процесу відповідно до вимог Законодавства у сфері освіти:

  – підвищення якості навчального процесу, забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом; забезпечення високого рівня підготовки випускників усіх спеціальностей відповідно до чинних Державних стандартів за рахунок розвитку навчально-методичного забезпечення, підвищення якості викладання, комп'ютеризації навчального процесу, поліпшення умов самостійної роботи студентів, зміцнення матеріально-технічної бази училища;

  - сприяння науково-дослідницькій діяльності викладачів; поширення у колективі передового педагогічного досвіду; розширення активної участі у діяльності всеукраїнської асоціації гуманної педагогіки;

  – удосконалення системи контролю успішності студентів та запровадження інноваційних технологій навчання на базі комп'ютерних технологій та інтерактивних методик викладання;

  – комплектація навчальною, періодичною та науковою літературою бібліотеки закладу згідно з навчальними планами спеціальностей;

  – удосконалення організації практики шляхом укладання договорів із роботодавцями та забезпечення місцями проходження практики всіх студентів;

  – надання можливості кожному студенту реалізувати себе, свої здібності через гурткову роботу та участь у наукових товариствах;

  – відкриття і розвиток творчих  здібностей студента до навчання, художньої, мистецької, технічної творчості;

  – надання можливості обдарованим студентам реалізувати себе через участь у міських, районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях;

  – забезпечення правового виховання студентської молоді, прищеплення поваги до законів і свідомого їх виконання шляхом запровадження різних форм та методів правового виховання і залученням більшості студентів до  організації та проведення різноманітних заходів.

  В основі навчально-виховного процесу в училищі має бути кінцевий результат – якість знань студентів.

Організація роботи студентського самоврядування 

  - забезпечити участь студентів  училища в управлінні навчальним закладом через студентське самоврядування на засадах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності і звітності, рівності прав студентів;

  – сприяти виявленню у студентському середовищі потенційних лідерів, організаторів; залучати їх до роботи в органах студентського самоврядування;

  – шляхом навчання, організації семінарів, диспутів, круглих столів, прищеплювати основи управлінської діяльності;

  – активізувати співробітництво зі студентським колективом для пожвавлення його участі в організації навчального процесу;

  – створювати умови для формування, розвитку та вільного висловлення студентами власної думки;

  – проводити регулярні зустрічі керівництва училища зі студентами, у ході яких постійно інформувати студентів про роботу адміністрації в с  позитивного вирішення студентських проблем;

  – виховувати у студентів почуття відповідальності за доручену справу через представництво студентських лідерів в адміністративній, педагогічній радах, у профспілковому комітеті;

  – проводити роботу з національно-патріотичного, морального виховання студентів, формування у них активної громадської позиції, основними засадами якої є знання мови, історії, культури українського народу, шанобливе ставлення до традицій та звичаїв народів світу;

  – розробити положення про фінансування діяльності органів студентського самоврядування відповідно до Закону України "Про вищу освіту";

  – удосконалити систему морального і матеріального стимулювання студентів за навчальні, спортивні досягнення та творчі здобутки;

  –  розвивати активну життєву позицію студентів.

Інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

  Продовжувати  роботу, спрямовану на:

  – створення електронного каталогу бібліотеки;

  – створення електронних підручників та розробку методичного забезпечення в електронному вигляді, доступного для широкого кола студентів;

  – у перспективі сформувати власну електронну бібліотеку для забезпечення навчального процесу за спеціальностями;

  – створювати умови для публікації викладачами своїх напрацювань в наукових та науково-методичних збірниках, участі в наукових і науково-практичних конференціях;

  – упроваджувати в навчальний процес новітні технології;

  – створювати нові підручники та методичні рекомендації відповідно до новітніх технологій навчання;

  – продовжувати роботу з комп'ютеризації структурних підрозділів закладу та розширення  виходу в Інтернет.

Матеріально-технічна база

  З метою підтримки на належному рівні дієздатності всіх систем забезпечення для нормального функціонування закладу необхідно:

  - удосконалити систему опалення для підвищення її ефективності;

  - здійснити теплоізоляцію приміщень училища;

  – продовжувати впровадження енергозберігаючих заходів в училищі шляхом використання альтернативних видів палива, енергозберігаючих ламп, утеплення горищ, ліній теплотраси та заміни вікон на металопластикові у навчальних корпусах та  гуртожитку за рахунок коштів бюджету та спонсорів;

  – проводити капітальний ремонт дахів, водопроводу, теплотраси, електромережі, виділяючи ділянки, які потребують першочергової заміни.

Розвиток взаємовідносин навчального закладу

з ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

  Розвивати взаємовідносини навчального закладу з ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації через участь у наукових, науково-практичних конференціях студентів, викладачів училища та організацію конференцій на власній базі.

  Співпрацю з вищими навчальними закладами спрямувати на:

 – створення інтегрованих навчальних планів;

 – стажування та підготовка викладацького складу училища на кафедрах університетів;

 – навчання викладачів училища  в цільовій аспірантурі та здобувачами вченого ступеня у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, отримання другої вищої освіти, ступеня магістра.

Профорієнтаційна робота

 Послідовно здійснювати:

  – системну роботу із засобами масової інформації;

  – розширення рекламної діяльності у соціальних мережах;

  – створення електронного банку даних випускників для ефективної взаємодії та співпраці з ними;

  – активну діяльність  студентського штабу профорієнтаційної роботи;

  – постійне оновлення та наповнення сайту училища  цікавою, змістовною інформацією;

  - Проведення конкурсу «Музика душі» серед учнів загальноосвітніх шкіл з метою виявлення талановитої молоді.

  Представлена програма окреслює шляхи збереження та розбудови училища. Втілення її в життя, наповнення змістом, удосконалення справа  колективу. завдяки спільним зусиллям, довірі, співпраці ми збережемо училище та зможемо успішно реалізувати всі намічені плани.

  Навчальний заклад має майбутнє, оскільки у ньому склався високопрофесійний колектив, здатний розв’язувати найскладніші завдання і реалізувати основні ідеї програми.

З повагою кандидат на посаду директора Л.М.Кірдіщева.

 

 
«Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить!» М.Форбс
Друге срібло в цьому році!
«Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи»
Фінальний етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
Арт пікнік «Від теорії до практики»
Акція «Біла стрічка»: співпрацюємо з Центральною районною бібліотекою для дорослих
Готуємось до майбутньої професії
ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ ХАЙ ЙДЕ ДОБРОТА!
З 19 жовтня по 30 жовтня 2015 року в училищі проводилася декада фізико-математичного циклу
Творча робота, не дивлячись на складність, є чудовою і піднесеною працею.
Музична культура: традиція і сучасність
Декада викладачів циклової комісії дошкільної та соціальної педагогіки, психології та окремих методик розпочалася з 13.10.2014 року.
« Міс Україночка 2015»
Товариська зустріч з волейболу
Декада викладачів циклової комісії образотворчого мистецтва та трудового навчання з методиками.
«Збудуй храм своєї душі»
Змагаються найсильніші
Фестиваль «На крилах надії»
20 Чер 2018

08 Лют 2018

28 Кві 2017

14 Тра 2015

02 Жов 2017

06 Гру 2017

03 Бер 2015

02 Кві 2014

02 Лис 2015

24 Лют 2016

12 Кві 2018

20 Жов 2014

01 Гру 2015

27 Лис 2017

16 Жов 2018

27 Тра 2015

12 Вер 2018

04 Гру 2018

Попередня Наступна

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ – ОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ НА ВСІ ЧАСИ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ – ОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ НА ВСІ ЧАСИ

Цьогорічний Всеукраїнський тиждень права ювілейний. Ось уже десятиліття поспіль, починаючи з 2008 року, в Україні в ці дні активізується правопросвітницька діяльність органів юстиції, громадських активістів, правозахисників. Нинішній Всеукраїнський тиждень права особливий ще й тим,...

14 Гру 2018 Переглядів:35 Новини коледжу

Докладніше

Шкідливі звички студентської молоді

Шкідливі звички студентської молоді

«Життя саме по собі – ні благо, ні зло; воно вмістилище і блага, і зла, дивлячись по тому, на що ви самі його перетворите». Мішель Екем де Монтень У сучасному суспільстві почали загострюватись проблеми, які...

13 Гру 2018 Переглядів:44 Новини коледжу

Докладніше

Вибираємо супутника життя

Вибираємо супутника життя

Запорукою особистого щастя багато хто вважає створення сім’ї, бо ніхто в світі ще не придумав моделі особистого щастя без кохання, без сім’ї. 11 грудня 2018 року в рамках відкритого засідання клубу-лекторію «Сімейна абетка» студенти 241...

13 Гру 2018 Переглядів:40 Новини коледжу

Докладніше

«Ювілейна палітра 2018»

«Ювілейна палітра 2018»

6 - 7 грудня 2018 року в приміщенні Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ювілейна палітра 2018: до пам’ятних дат видатних українських діячів та композиторів». Організатором цього...

11 Гру 2018 Переглядів:64 Новини коледжу

Докладніше

Відкриваємо нові таланти!

Відкриваємо нові таланти!

Впродовж двох днів актова зала коледжу вирувала неймовірними емоціями то веселощів, то смутку, то захоплення…

11 Гру 2018 Переглядів:111 Новини коледжу

Докладніше

День відкритих дверей!

День відкритих дверей!

В суботу, 08 грудня, заклад вищої освіти КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка» радо відчинив двері для вступників 2019 року. В актовій залі коледжу в.о. директора Л.Б.Білокобильська познайомила майбутніх студентів з історією...

10 Гру 2018 Переглядів:117 Новини коледжу

Докладніше

День Збройних Сил України

 День Збройних Сил України

6-го грудня на святковому концерті, організованому Лебединським міським центром культури і дозвілля з нагоди Збройних Сил України, студентський та викладацький колектив коледжу були відзначені Грамотою командира 92-ї механізованої бригади за моральну та волонтерську допомогу Збройним Силам України.

10 Гру 2018 Переглядів:40 Новини коледжу

Докладніше

Змагання серед дівчат з волейболу в залік XXV обласної спартакіади серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Змагання серед дівчат з волейболу в залік XXV обласної спартакіади серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

05-07 грудня 2018 року на базі Сумського машколеджу відбулися змагання серед дівчат з волейболу в залік XXV обласної спартакіади серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. У фінальній частині змагань наша команда зайняла ІІ місце,...

10 Гру 2018 Переглядів:47 Новини коледжу

Докладніше

Перемога в обласному етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Перемога в обласному етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

06 грудня 2018 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбувся ІІ (обласний) етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Традиційно конкурс проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України...

10 Гру 2018 Переглядів:72 Новини коледжу

Докладніше

Думай добре, роби добре - і буде добро!

Думай добре, роби добре - і буде добро!

П’ятого грудня уся світова громадськість відзначає Міжнародний день волонтера. Волонтер – це людина, яка цілком безоплатно займається громадською діяльністю. Ми живимо у важкий час  маємо багато горя і біди довкола, але мусимо сіяти добре в...

07 Гру 2018 Переглядів:92 Новини коледжу

Докладніше
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito