gototopgototop

Вітаємо вас на сайті КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка»

PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
13.06.2016 16:29

Програма

кандидата на посаду директора

Вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради

"»Лебединське педагогічне училище імені А,С.Макаренка»

Кірдіщевої Людмили Михайлівни

  ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка» діє на основі Конституції України,  Закону України «Про вищу освіту», законодавчих актів України, Статуту училища. Заклад має 85-літню багату історію, вагомі досягнення, багаті традиції,  високий імідж, який забезпечують наші випускники в Сумській області, в Україні та за її межами, діє як базовий ВНЗ І-ІІ р.а. Центрального регіону України. Колектив завжди успішно виконував завдання з підготовки висококваліфікованих компетентних фахівців для освітніх закладів України.

  Сьогодні  визначальним для училища  є забезпечення та примноження досягнень і кращих традицій, розвиток, поглиблення нових напрямків діяльності, стабільність та системність роботи, забезпечення  позитивного морально-психологічного клімату в колективі.

  Враховуючи визначені МОН України концептуальні засади щодо визначення місця і ролі ВНЗ І-ІІ р.а. ми  бачимо своє завдання у збереженні достойного місця нашого закладу у системі вищої освіти України як провідного навчального закладу.

  Для досягнення цієї мети ми визначаємо наступні основні пріоритети:

 1.   Організація навчально-виховного  процесу відповідно до вимог Законодавства у сфері освіти.
 1.   Утвердження у підготовці майбутніх педагогів ідей гуманної педагогіки, формування особистості вчителя на засадах передових педагогічних надбань.
 1.   Підвищення ролі у навчально-виховному процесі педагогічних, науково-педагогічних кадрів, які володіють інноваційним мисленням. Збереження балансу досвідчених і молодих викладачів, створення реальних сприятливих умов для творчого росту і професійного становлення викладача. Створення власного кадрового резерву.
 1.   Постійний моніторинг ринку праці, ринку платних послуг з метою мобільного  реагування на їх потреби шляхом корегування та розширення напрямків освітньої діяльності училища.
 1.   Забезпечення високого рівня та якості освітніх послуг з метою підготовки конкурентоспроможного фахівця нової формації, здатного перемагати аналогічних випускників інших педагогічних навчальних закладів.
 1.   Запровадження сучасних принципів та підходів до організації методичної роботи з забезпечення навчального процесу, розробки, створення і застосування навчальних, методичних посібників, засобів навчання, інформаційних технологій.
 1.   Розвиток інформаційної інфраструктури закладу.
 1.   Розвиток студентського самоврядування як рівноправного партнера в управлінні закладом, здійснення молодіжної політики в рамках закону «Про вищу освіту».
 1.   Активне співробітництво з навчальними закладами ІІІ-ІV р.а.

  10.  Досягнення економічно-фінансової стабільності училища через розширення переліку платних послуг, економію                   енергоресурсів, фінансових надходжень з різних джерел.

  11.  Підтримка та розвиток навчально-матеріальної бази закладу. Формування фінансових ресурсів, що сприятимуть                   розвитку і зміцненню навчально-методичної, матеріально-технічної бази училища  і забезпечуватимуть комфортні                 умови роботи викладацькому складу, співробітникам і студентам училища.

  12.  Систематизація та чітке планування профорієнтаційної роботи, підвищення її якості та інтенсивності.

  13.  Подальше формування авторитету навчального закладу на ринку праці та серед громади міста і області, України,               підвищення престижності училища.

  14.  Підвищення відповідальності директора та керівників усіх рівнів за результати діяльності, за виконання управлінських         рішень.

  15.  Покращення морально-психологічного клімату в колективі.

Кадрова політика

  Основним завданням кадрової політики є збереження висококваліфікованого колективу, забезпечення спадкоємності поколінь, використання енергії молодих та здобутків  досвідчених членів колективу.

  Забезпечення якісного складу педагогічного колективу, навчання педагогічних працівників у магістратурі, аспірантурі, забезпечення своєчасного і якісного підвищення кваліфікації педагогічних працівників у різних формах.

  Забезпечення всебічної підтримки співробітників, які активно, творчо працюють на результат.

  Здійснення оцінювання педагогічної діяльності викладача відкрито та колегіально на принципах повноти, об'єктивності та системності з позиції доброзичливого ставлення до результатів його роботи.

  Створення комфортних умов праці для педагогічних, науково-педагогічних працівників, адміністративно-обслуговуючого персоналу з метою більш ефективної та якісної роботи.

Формування фінансових ресурсів

  – прозоре і раціональне використання всіх ресурсів училища та надходжень, їх концентрація на напрямах, які сприяють досягненню училищем головної мети розвитку;

  – розвиток економічної та фінансової діяльності, націленої на зміцнення фінансової стійкості, розвиток системи фінансування, його збільшення з державного бюджету та позабюджетних джерел;

  Зміцнення економічної ефективності училища  за рахунок:

  –  підвищення привабливості навчання в училищі;

  –  розробки та застосування заходів морального і матеріального стимулювання кожного працівника за успішну роботу;

  – довгострокового планування надходжень, розподілу та контролю за витрачанням фінансових коштів;

  – спрямування фінансових ресурсів на покращення матеріально - технічної бази закладу, на потреби викладачів, співробітників, студентів для покращення умов праці, якості навчання, проживання у гуртожитку та їх соціального захисту;

  – застосування прозорої та зрозумілої процедури розподілу педагогічного навантаження, нарахування заробітної плати, надбавок та доплат із загального та спеціального фонду;

  – проведення відкритого обговорення доходів і видатків училища у процесі формування та реалізації його річного консолідованого бюджету;

  – забезпечення прозорості фінансово-економічної діяльності закладу, надання доступу до офіційної інформації членам колективу, громадськості через офіційний сайт училища.

Організація навчально-виховного процесу відповідно до вимог Законодавства у сфері освіти:

  – підвищення якості навчального процесу, забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом; забезпечення високого рівня підготовки випускників усіх спеціальностей відповідно до чинних Державних стандартів за рахунок розвитку навчально-методичного забезпечення, підвищення якості викладання, комп'ютеризації навчального процесу, поліпшення умов самостійної роботи студентів, зміцнення матеріально-технічної бази училища;

  - сприяння науково-дослідницькій діяльності викладачів; поширення у колективі передового педагогічного досвіду; розширення активної участі у діяльності всеукраїнської асоціації гуманної педагогіки;

  – удосконалення системи контролю успішності студентів та запровадження інноваційних технологій навчання на базі комп'ютерних технологій та інтерактивних методик викладання;

  – комплектація навчальною, періодичною та науковою літературою бібліотеки закладу згідно з навчальними планами спеціальностей;

  – удосконалення організації практики шляхом укладання договорів із роботодавцями та забезпечення місцями проходження практики всіх студентів;

  – надання можливості кожному студенту реалізувати себе, свої здібності через гурткову роботу та участь у наукових товариствах;

  – відкриття і розвиток творчих  здібностей студента до навчання, художньої, мистецької, технічної творчості;

  – надання можливості обдарованим студентам реалізувати себе через участь у міських, районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях;

  – забезпечення правового виховання студентської молоді, прищеплення поваги до законів і свідомого їх виконання шляхом запровадження різних форм та методів правового виховання і залученням більшості студентів до  організації та проведення різноманітних заходів.

  В основі навчально-виховного процесу в училищі має бути кінцевий результат – якість знань студентів.

Організація роботи студентського самоврядування 

  - забезпечити участь студентів  училища в управлінні навчальним закладом через студентське самоврядування на засадах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності і звітності, рівності прав студентів;

  – сприяти виявленню у студентському середовищі потенційних лідерів, організаторів; залучати їх до роботи в органах студентського самоврядування;

  – шляхом навчання, організації семінарів, диспутів, круглих столів, прищеплювати основи управлінської діяльності;

  – активізувати співробітництво зі студентським колективом для пожвавлення його участі в організації навчального процесу;

  – створювати умови для формування, розвитку та вільного висловлення студентами власної думки;

  – проводити регулярні зустрічі керівництва училища зі студентами, у ході яких постійно інформувати студентів про роботу адміністрації в с  позитивного вирішення студентських проблем;

  – виховувати у студентів почуття відповідальності за доручену справу через представництво студентських лідерів в адміністративній, педагогічній радах, у профспілковому комітеті;

  – проводити роботу з національно-патріотичного, морального виховання студентів, формування у них активної громадської позиції, основними засадами якої є знання мови, історії, культури українського народу, шанобливе ставлення до традицій та звичаїв народів світу;

  – розробити положення про фінансування діяльності органів студентського самоврядування відповідно до Закону України "Про вищу освіту";

  – удосконалити систему морального і матеріального стимулювання студентів за навчальні, спортивні досягнення та творчі здобутки;

  –  розвивати активну життєву позицію студентів.

Інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

  Продовжувати  роботу, спрямовану на:

  – створення електронного каталогу бібліотеки;

  – створення електронних підручників та розробку методичного забезпечення в електронному вигляді, доступного для широкого кола студентів;

  – у перспективі сформувати власну електронну бібліотеку для забезпечення навчального процесу за спеціальностями;

  – створювати умови для публікації викладачами своїх напрацювань в наукових та науково-методичних збірниках, участі в наукових і науково-практичних конференціях;

  – упроваджувати в навчальний процес новітні технології;

  – створювати нові підручники та методичні рекомендації відповідно до новітніх технологій навчання;

  – продовжувати роботу з комп'ютеризації структурних підрозділів закладу та розширення  виходу в Інтернет.

Матеріально-технічна база

  З метою підтримки на належному рівні дієздатності всіх систем забезпечення для нормального функціонування закладу необхідно:

  - удосконалити систему опалення для підвищення її ефективності;

  - здійснити теплоізоляцію приміщень училища;

  – продовжувати впровадження енергозберігаючих заходів в училищі шляхом використання альтернативних видів палива, енергозберігаючих ламп, утеплення горищ, ліній теплотраси та заміни вікон на металопластикові у навчальних корпусах та  гуртожитку за рахунок коштів бюджету та спонсорів;

  – проводити капітальний ремонт дахів, водопроводу, теплотраси, електромережі, виділяючи ділянки, які потребують першочергової заміни.

Розвиток взаємовідносин навчального закладу

з ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

  Розвивати взаємовідносини навчального закладу з ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації через участь у наукових, науково-практичних конференціях студентів, викладачів училища та організацію конференцій на власній базі.

  Співпрацю з вищими навчальними закладами спрямувати на:

 – створення інтегрованих навчальних планів;

 – стажування та підготовка викладацького складу училища на кафедрах університетів;

 – навчання викладачів училища  в цільовій аспірантурі та здобувачами вченого ступеня у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, отримання другої вищої освіти, ступеня магістра.

Профорієнтаційна робота

 Послідовно здійснювати:

  – системну роботу із засобами масової інформації;

  – розширення рекламної діяльності у соціальних мережах;

  – створення електронного банку даних випускників для ефективної взаємодії та співпраці з ними;

  – активну діяльність  студентського штабу профорієнтаційної роботи;

  – постійне оновлення та наповнення сайту училища  цікавою, змістовною інформацією;

  - Проведення конкурсу «Музика душі» серед учнів загальноосвітніх шкіл з метою виявлення талановитої молоді.

  Представлена програма окреслює шляхи збереження та розбудови училища. Втілення її в життя, наповнення змістом, удосконалення справа  колективу. завдяки спільним зусиллям, довірі, співпраці ми збережемо училище та зможемо успішно реалізувати всі намічені плани.

  Навчальний заклад має майбутнє, оскільки у ньому склався високопрофесійний колектив, здатний розв’язувати найскладніші завдання і реалізувати основні ідеї програми.

З повагою кандидат на посаду директора Л.М.Кірдіщева.

 

 
Відкриті уроки з педагогічної практики.
В училищі пройшов вечір пам`яті В`ячеслава Чорновола
Наша сила – у свободі та єдності
Урочистості до Дня української писемності й мови
Благодійна акція
Поетична імпреза «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» до річниці від дня народження Т.Шевченка
Декада циклової комісії викладачів образотворчого мистецтва та трудового навчання з методиками
Декада циклової комісії викладачів фізичного виховання
Святкували День вишиванки
Підвищення професійної компетентності педагогів коледжу
Нові вчителі нової школи
Приймаємо вітання!
Дитина – дзеркало сім'ї
ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНА КОМПОЗИЦІЯ «МОВА – ЦЕ ТАЛІСМАН ЛЮДИНИ І НАЦІЇ»
Вагомі досягнення у вивченні рідної мови
Творча зустріч із поетом Віктором Скакуном
«Поезія – це завжди неповторність»
Осінній бал 2018
Презентація роману Ю. Ю. Горліса-Горського «Холодний Яр».
Не потони в інформаційному дощі
13 Лис 2017

09 Лют 2018

22 Січ 2016

14 Лис 2017

29 Січ 2014

10 Бер 2016

06 Бер 2018

27 Кві 2013

22 Тра 2018

11 Січ 2019

21 Тра 2018

25 Гру 2013

14 Лют 2018

24 Лют 2016

18 Гру 2017

14 Гру 2016

27 Лют 2015

28 Лис 2018

22 Гру 2017

05 Лют 2016

Попередня Наступна

«Travel show: Країнами Європи»

«Travel show: Країнами Європи»

Ніщо так не збагачує, як мандрівка. М.Реріх. Щоб рухатися вперед, потрібно не лише любити Батьківщину, а й знати та  поважати своїх  сусідів. Скоро літо і ми всі плануємо подорожувати. Саме тому в рамках декади циклової комісії...

21 Лют 2019 Переглядів:6 Новини коледжу

Докладніше

Як зупинити булінг

Як зупинити булінг

Булінг – далеко не нова проблема як для всього світу, так і для України зокрема. За одним цим словом стоять тисячі психологічних розладів у дітей і зламаних життів, а отже питанню попередження та...

21 Лют 2019 Переглядів:7 Новини коледжу

Докладніше

Інтелектуальний квест «English is fun»

Інтелектуальний квест «English is fun»

Знання однієї мови дозволяє вам увійти в коридор життя, двох мов – відкриває вам усі двері у цьому коридорі. Фрeнк Сміт Саме під таким девізом 19 лютого у педагогічному коледжі в рамках декади  циклової комісії викладачів...

20 Лют 2019 Переглядів:39 Новини коледжу

Докладніше

На крилах любові

На крилах любові

14 лютого в актовій залі коледжу відбулося святкування Дня Святого Валентина, Дня всіх закоханих. На святі були присутні адміністрація коледжу, викладачі, наставники груп та студенти. Вечір розпочався з чарівної пісні у виконанні Яни...

19 Лют 2019 Переглядів:55 Новини коледжу

Докладніше

У їхніх серцях жила Україна

У їхніх серцях жила Україна

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні. Їх називали Небесною Сотнею – українців, які загинули в Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській. Гинули за честь, за волю, за право бути народом – джерелом...

19 Лют 2019 Переглядів:34 Новини коледжу

Докладніше

Вітаємо

Наших студентів – учасників обласних  змагань з лижних гонок серед навчальних закладів I-II рівня акредитації. 19  лютого 2019 року відбулися змагання з лижних гонок серед навчальних закладів I-II рівня акредитації. Наші студенти-спортсмени   вибороли загальнокомандне друге місце 1....

19 Лют 2019 Переглядів:16 Новини коледжу

Докладніше

Уклонімось низько до землі тим, хто в серці буде вічно жити…

Уклонімось низько до землі тим, хто в серці буде вічно жити…

18 лютого біля пам’ятного знака Героям Небесної Сотні відбувся мітинг-реквієм, участь у якому взяли представники адміністрації і студентської громади коледжу.

19 Лют 2019 Переглядів:30 Новини коледжу

Докладніше

Фінальний етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Фінальний етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови  імені Петра Яцика

16 лютого 2019 року на базі державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» проведено IV (підсумковий) етап ХІX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у якому взяли участь переможці ІІІ...

18 Лют 2019 Переглядів:55 Новини коледжу

Докладніше

Інтелектуальна гра «Найрозумніший»

Інтелектуальна гра «Найрозумніший»

Гра не є пустою забавою, це зміст життя, творча діяльність потрібна для розвитку. У грі людина живе, і сліди цього життя глибше залишаються в ній, ніж слід дійсного життя. К.Ушинський. Саме такі слова стали епіграфом до інтелектуальної гри «Найрозумніший»,...

18 Лют 2019 Переглядів:56 Новини коледжу

Докладніше

Інтелектуально-розважальна гра «Love is….»

Інтелектуально-розважальна гра «Love is….»

13 лютого  в педагогічному коледжі в рамках декади  циклової комісії викладачів іноземних мов з методиками викладання  Карпенко О.М. та Городнікова Л.В. провели інтелектуально-розважальну гру, присвячену Дню святого Валентина, «Love is….». У заході взяли...

14 Лют 2019 Переглядів:80 Новини коледжу

Докладніше
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito