gototopgototop
ПРАВИЛА призначення академічних стипендій у Лебединському педагогічному училищі ім. А.С.Макаренка

І. Загальні положення

1. Правила призначення академічних стипендій у ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка» (далі - Правила) розроблено відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004р. №882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016р. № 1050) (далі – Порядку КМУ).

2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються в училищі за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Ці Правила не стосуються академічних стипендій осіб:

-       які навчаються згідно з угодами, укладеними між Лебединським педагогічним училищем ім. А.С.Макаренка (далі – Училище) та фізичними або юридичними особами, стипендії яким можуть виплачуватися за рахунок коштів осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди;

-       які є іноземцями і навчаються в Училищі згідно з угодами про міжнародну академічну мобільність, виплати стипендії  яким може  здійснюватися  за рахунок власних надходжень Училищу.

3. Академічними стипендіями є:

- стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно – правовими актами;

- стипендії у підвищеному розмірі;

- ординарні (звичайні) академічні стипендії.

4. Академічна стипендія призначається студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не менше 7б за дванадцятибальною, або 4б за п’ятибальною шкалою оцінювання.

5. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом директора коледжу утворюється стипендіальна комісія.

До складу стипендіальної комісії входять директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, головний бухгалтер, завідувачі шкільного та дошкільного відділень, голова студентської профспілкової організації училища, президент студентської держави та її члени, секретар. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій повинна становити не більше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

Пропозиції для стипендіальної комісії щодо призначення (позбавлення) стипендії готує завідувачі відділень разом із наставниками груп у вигляді рейтингу успішності студентів.

За поданням стипендіальної комісії директор училища затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій.

6. За невиконання вимог навчального плану, пропуски занять без поважних причин, Правил внутрішнього розпорядку училища студенти можуть бути притягнуті до відповідальності. В тому числі, за поданням стипендіальної комісії, наказом директора училища, студенти можуть бути позбавлені академічної стипендії:

- якщо за результатами проміжної атестації, згідно навчального плану, мають три і більше не атестованих дисциплін;

- за пропуски занять без поважних причин 14 годин і більше.

7. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

ІІ. Стипендіальний фонд

1. Училище розраховує обсяг коштів для забезпечення виплат академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів у помісячному розрізі з урахуванням:

-       розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;

-       видатків на виплату академічних стипендій, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку;

-       затвердженого директором реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх успішності;

-       реєстру осіб, які відповідно до рішення директора училища протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій;

-       необхідності здійснювати індексацію академічних стипендій у встановленому законодавствами порядку, інших визначених законодавством випадків.

2. Помісячний обсяг стипендіального фонду, затверджений навчальним закладом у встановленому порядку, повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

-       встановленому ліміту стипендіатів;

-       за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

-       особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

-       особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості  після припинення тимчасової непрацездатності;

-       особам, які реалізували право на академічну мобільність, і щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Постанови КМУ від 28 грудня 2016 року № 1050.

3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів училища розраховується щомісячно з урахуванням:

-       видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених вищому навчальному закладу у встановленому порядку;

-       раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам;

-       зобов’язань з виплати академічних стипендій сформованих у поточному місяці.

4. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних стипендій студентам:

-       раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;

-       перед особами, які є іноземцями і навчаються в коледжі відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, і виплата стипендій яким здійснюється відповідно до зазначених документів;

-       перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

-       перед особами, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової  непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;

-       перед особами, які реалізували право на академічну мобільність, щодо яких прийнято позитивне рішення стипендіальної  комісії про виплату в повному обсязі стипендії, що не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в  іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Постанови КМУ від 28 грудня 2016р. №1050;

-       щодо заборгованості з виплати стипендії, яка не була виплачена на початок поточного місця.

-       При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених

законодавством випадках.

5. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать:

-       сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

-       сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

-       сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

ІІІ. Ліміт стипендіатів

1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки), і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:

загальний ліміт стипендіатів - однаковий для обох відділень (шкільного та дошкільного), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні;

ліміт стипендіатів-відмінників, яким призначається академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала може бути різним для відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки);

ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.

Ліміти стипендіатів встановлюються педагогічною радою училища перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього навчального року.

2. Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на шкільному та дошкільному відділеннях, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

3. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні (рейтинговий бал не нижче 10-12б за 12-ти бальною, або 5б за 4-х бальною шкалою оцінювання)) визначається стипендіальною комісією на невідповідному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

У разі одночасної наявності на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються за повним та скороченим термінами навчання, ліміти стипендіатів для них розраховуються окремо.

За рішенням стипендіальної комісії спільно може бути розраховано ліміт стипендіатів для різних курсів та відділень за певною спеціальністю (напрямом підготовки), якщо відповідні студенти складали семестровий контроль за однаковим навчальним планом.

У разі наявності двох осіб на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) кількість стипендіатів складає одну особу.

4. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.

ІV. Рейтинг успішності

1. Рейтинг успішності студентів першого року навчання усіх ступенів до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.

2. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового контролю за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі підсумкових оцінок з навчальних дисциплін (екзаменів та заліків), захистів курсових робіт та звітів з практики з урахуванням участі у науково-дослідницькій, гуртковій роботі громадському житті, творчій та спортивній діяльності (Додаток 2).

Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні оцінки з обов’язкових дисциплін (предметів), а також може включати екзаменаційні оцінки з вибіркових дисциплін, оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи, захисти практик тощо. Перелік таких показників визначається навчальним планом.

3. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового контролю навчального року формуються за середнім балом семестрового контролю, що включає всі екзаменаційні та залікові оцінки з дисциплін, а також оцінки за курсові проекти (роботи), навчальні та виробничі практики, з округленням до сотих значення числа (другого знаку після коми).

Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творі та спортивній діяльності перевищує визначене вищим навчальним закладом максимальне значення, то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.

4. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються за певною спеціальністю (напрямі підготовки) та курсі в межах одного відділення за денною формою навчання, крім осіб, які:

-       протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального предмета), захисту курсової роботи, звіту з практики, у тому числі в разі успішного повторного (скоригованого) складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

-       до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом та графіком навчального процесу, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни (навчального предмету), курсової роботи, практики, крім випадку, передбаченим абзацом 5 другого розділу цих Правил.

5. Рейтинг студента Rстуд. визначається за дванадцятибальною, або за п’ятибальною шкалою оцінювання, відповідно до навчального плану, та округлюється до сотих значень числа (другого знаку після коми) як сума середнього арифметичного підсумкових оцінок студента з -ї дисципліни, включаючи курсову роботу, звіти за навчальну чи виробничу практику в останньому семестрі та складанні екзаменаційної сесії (складає 90% рейтингу)

- додаткового балу b участь науково – дослідницькій, гуртковій роботі, громадському житті, творчий та спортивній діяльності (складає 10% рейтингу)

Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:

де:

– підсумкова оцінка студента з -ї дисципліни

N – кількість навчальних дисциплін

– додатковий бал

У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. При рівному рейтинговому балу за навчальні досягнення перевага надається тому студенту, який має додаткові бали за активну участь у громадському житті училища (науково-дослідницька та гурткова робота, творча та спортивна діяльності) (Додаток 2).

Під час формування рейтингу за підсумками семестру навчального року у разі виникнення спірних питань розташування студентів у рейтингу для призначення стипендій, вища позиція надається особі з меншою кількістю оцінок 3 (5, 6 – на першому курсі). Якщо спірне питання не знімається після виконання вищезазначеної процедури, вища позиція надається особі з більшою кількістю оцінок 5, 4 (12, 11, 10, 9, 8, 7 відповідно – на першому курсі), при цьому спочатку враховуються вищі бали.

6. Рейтинг студентів групи, курсу, спеціальності, напрямку оговорюється на засіданні стипендіальної комісії та підписується директором училища, головою профспілкової організації, президентом студентської держави, завідувачами шкільного та дошкільного відділень та наставником групи. (Додаток 1)

7. Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісією.

Наказ про призначення стипендії  формується для кожної групи студентів окремо. На візування та підпис директору подається Рейтинговий список груп, курсу, спеціальності разом з наказом.

Додаток 1

ПРОТОКОЛ

засідання стипендіальної комісії

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

від «_____»__________________2018р.

РЕЙТИНГ

Студентів ________________

Спеціальність (напрям підготовки)___________________________________

денної форми навчання за результатами зимового (літнього) навчального

семестру 20___-20____навчального року,

складений на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни

№ п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Середній бал

Додатковий бал за активну участь у житті училища

Наявність пільг

(які саме)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Голова стипендіальної комісії, директор _______________ (_________________)

Члени стипендіальної комісії:

Голова профспілкової організації _________________ (______________________)

Президент студентської держави       _______________ (______________________)

Зав. шкільного (дошкільного) відділення ________________ (__________________)

Наставник групи                                ___________________ (___________________ )

Додаток 2

Перелік основних досягнень студентів у науково-дослідницькій, гуртковій роботі, громадському житті, творчій та спортивній діяльності, що враховуються для розрахунку додаткового балу при формуванні рейтингу успішності студентів училища

№ п/п

Види робіт

Додатковий бал b

Відповідальна особа

За 5-тибальною

шкалою

За 12-тибальною

шкалою

1

Науково-дослідницька та гурткова робота

до 0,20

до 0,40

Голови циклових комісій

2

Громадська діяльність

до 0,20

до 0,40

Заступник директора з ВР

3

Творча діяльність

до 0,20

до 0,40

Заступник директора з ВР

4

Спортивна діяльність

до 0,20

до 0,40

Керівники фіз. виховання

Максимально-можливий

Додатковий бал

0,5

1,20

Додаткові бали встановлюються стипендіальною комісією.

Завідувач шкільного (дошкільного) відділення, за письмовими поданнями відповідальних осіб, нараховують додаткові бали студентам за видами суспільно-корисної діяльності, з урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента у суспільне життя.

Продовження  додатку 2

Критерії оцінки для розрахунку додаткового балу

№ п/п

Участь у громадському житті, творчій та спортивно-масовій роботі

Шкала оцінювання, балів

5

12

Науково-дослідницька та гурткова робота

1.

Участь у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах

0,2

0,4

2.

Виступ у конференціях, олімпіадах училища

0,08

0,16

3.

Публікація статті

0,18

0,36

4.

Постійна  участь у гуртковій роботі

0,03

0,06

Творча діяльність

5.

Учасник у міських заходах за межами училища

0,1

0,2

6.

Постійний учасник у виховних заходах на рівні

училища

0,1

0,2

7.

Одноразова участь у виховних заходах на рівні училища

0,03

0,06

Громадська діяльність

8.

Президент студентської держави

0,2

0,4

9.

Голова та заступник студентської ради гуртожитку

0,18

0,36

10.

Староста академічної групи

0,15

0,3

11.

Старости поверхів гуртожитку

0,13

0,26

Спортивна діяльність

12.

Переможці та призери спортивних змагань:

училищних, місцевих;

обласних;

міжнародних та всеукраїнських

0,05

0,15

0,2

0,1

0,3

0,4

13.

Учасник спортивних змагань:

училищних, місцевих;

обласних;

міжнародних та всеукраїнських

0,03

0,1

0,18

0,06

0,2

0,36

 
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito