Бібліотека

Батьківська категорія: Викладачі

Бібліотека коледжу є структурним підрозділом освітнього закладу. Це найдавніший інститут, місією якого є поєднання функцій розповсюдження знань та інформації з гуманітарним моральним началом.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

Роботу бібліотеки спрямувати і підпорядкувати відповідно до вимог і потреб освітнього процесу в коледжі.

У своїй діяльності керуватися Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Статутом педагогічного коледжу, Положенням про бібліотеку педагогічного коледжу.

Основні завдання:

 • сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку освітнього процесу процесу;
 • продовжувати модернізацію бібліотечних процесів, впроваджувати сучасні комп’ютерні технології;
 • бібліотечний фонд формувати відповідно до ліцензованих спеціальностей та інформаційних потреб користувачів;
 • забезпечувати оптимальні умови для збереження книжкового фонду;
 • оперативно і якісно забезпечувати інформаційні потреби користувачів;
 • надавати доступ через Інтернет до багатств світових інформаційних ресурсів;
 • сприяти всебічному розвитку особистості;
 • виховувати інформаційну культуру користувачів, прищеплювати їм навички користування книгою та бібліотекою;
 • сприяти різними формами та методами бібліотечної роботи самоосвіті студентів та викладачів.

Структура бібліотеки:

Абонемент

Читальна зала

Книгосховище

Загальна площа бібліотеки – 158 м2

Читальна зала має 35 посадкових місць

Режим роботи:

Абонемент з 8-00 до 17-00

Читальна зала  з 8-00 до 18-00

Вихідні дні: субота, неділя

Книжковий фонд:

         Фонд бібліотеки -  38193 примірники.

         Книжковий фонд включає підручники, навчальні посібники з різних фахових предметів, а також довідкову , науково-популярні видання, книги з мистецтва, художню літературу.

Довідково-бібліографічний апарат:

         Довідковий фонд (енциклопедії, словарі, довідники).

         Каталоги та картотеки (алфавітний каталог, тематичні картотеки, систематична картотека періодичних видань).

Бібліотека – інформаційний центр коледжу. Сутність інформаційної роботи бібліотеки полягає в тому, щоб донести всю інформацію, якою володіє бібліотека коледжу.

 

 

 

 

 

 

Положення про бібліотеку 

КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж 

імені А.С. Макаренка»

 

 

ЛЕБЕДИН

2021

 

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про бібліотеку КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка» розроблене на основі Типового положення про бібліотеку Вищого  закладу освіти Міністерства освіти України .Наказ №155 від 30.04.1998р.

1.2. Бібліотека є структурним підрозділом коледжу, який забезпечує літературою та інформацією освітній процес і діє на підставі Положення про бібліотеку, яке затверджується директором коледжу.

1.3. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», підзаконними нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури з питань бібліотечної справи, Статутом і правилами внутрішнього розпорядку закладу та Положенням про бібліотеку.

1.4. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.5. Адміністрація закладу забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціювання бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп'ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

1.7. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором закладу і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.

1.8. Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки коледжу з урахуванням профільних (педагогічних) особливостей та змісту роботи бібліотеки.

1.9. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є викладачі, студенти та працівники коледжу, а також представники різних підприємств, організацій та установ, закладів освіти.

 1. Основні завдання

2.1. Забезпечення повного, якісного, оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, викладачів, працівників закладу та інших категорій користувачів, згідно з їх інформаційними запитами, на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до педагогічного профілю  коледжу та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

2.4. Пропагування та розкриття за допомогою усіх бібліотечно-інформаційних засобів, змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

2.5. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату, з використанням як традиційних так і новітніх інформаційних технологій.

2.6. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп'ютаризації інформаційно-бібліотечних процесів.

2.7. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями та установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства, інформації, бібліотекознавства та бібліографії.

2.8. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.9. Координація співпраці бібліотеки зі структурними підрозділами, цикловими комісіями, викладачами коледжу. Взаємодія з бібліотеками інших  закладів освіти.

 1. Зміст роботи

 Бібліотека:

3.1. Здійснює інформаційне та бібліографічне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів. 

3.2. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементі та у читальній залі.

3.3. Безкоштовно надає користувачам бібліотеки основні бібліотечні послуги.

3.4. Реалізує можливості використання бібліотечних фондів  інших бібліотек.

3.5. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів, працівників та студентів коледжу, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового та масового інформування. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації їх задоволення.

3.6. Укладає і доводить до відома користувачів бібліографічні покажчики, списки літератури на допомогу науковій та освітній роботі  закладу, виконує всі види бібліографічних довідок, проводить бібліографічні огляди, перегляди літератури, організовує книжкові виставки тощо.

3.7. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання в освітньому процесі шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організацій книжкових виставок, оглядів літератури, масових заходів.

3.8. Формує бібліотечні фонди згідно з навчальними програмами коледжу шляхом придбання наукової, навчальної та художньої літератури, а також періодичних видань.

3.9. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних та додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реставрацію.

3.10. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою оптимізації їх використання.

3.11. Вилучає з бібліотечних фондів, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняються.

3.12.Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.

3.13. Складає і готує списки літератури на допомогу освітньо-виховній роботі коледжу, виконує довідкову і інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

3.14. Приймає участь у проведенні читацьких конференцій, літературних та музичних вечорів, диспутів, ігри та інших масових заходів.

3.15. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов’язана з книгою,  підручником та іншою формою інформації.

3.16. Створює і веде систему бібліотечних каталогів , картотек та баз даних з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

3.17. Розширює номенклатуру бібліотечних послуг, удосконалює традиційні і впроваджує нові бібліотечні форми і методи роботи.

3.18. Проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп'ютерних технологій.

3.19. Спільно з заступником директора з виховної роботи та викладачами  закладу приймає участь у проведенні  масових  заходів.

3.20. Вивчає і впроваджує у практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати бібліотечних науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на нові бібліотечні технології.

3.21. Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з удосконалення усіх напрямків діяльності біблотеки.

3.22. Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня користувачів бібліотеки.

3.23. Веде господарську економічну діяльність, спрямовану на покращення умов праці на основі даних повноважень.

 1. Управління, структура та штати. Матеріально-технічна база

4.1. Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної і ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, приймання на роботу та звільнення з роботи бібліотечних працівників здійснює директор коледжу з дотриманням вимог Кодексу законів про працю.

 Бібліотека не є юридичною особою. Має штамп, який містить у собі назву закладу.

4.2. Директор коледжу забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів згідно з діючими нормами забезпечення літературою освітнього процесу за рахунок загального і спеціального фондів. Виділяє бібліотеці, відповідно до діючих норм, необхідні службові і виробничі приміщення, забезпечує комп'ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням.

4.3. Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечує обласний Департамент освіти і науки СОДА.

4.4. Структура та штатний розклад бібліотеки визначаються на основі Типових правил, затверджується директором коледжу і мають забезпечувати повноцінне функціювання бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп'ютерної техніки, Інтернету.

4.5. Керівник бібліотеки, у межах своїх повноважень, несе відповідальність за організацію роботи бібліотеки, результати її фінансування господарської діяльності і збереження фонду та іншого майна, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної  та методичної ради закладу.

4.6. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

4.7. Забороняється переміщення бібліотеки використовувати без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів(ст.27 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»).

4.8. Завдання, зміст роботи, взаємозв'язки, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються Положенням про бібліотеку і Правилами користування бібліотекою.

4.9. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі даного Положення і затверджуються директором коледжу.

4.10. Бібліотека залучає користувачів до управління бібліотекою і до оцінки її діяльності.

4.11. Бібліотечні працівники повинні мати  спеціальну бібліотечну або

педагогічну освіту,  підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

Коло посадових інструкцій бібліотечних працівників визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених директором коледжу. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.

4.12. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання усіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури України, несе відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством України.

4.13. Бібліотека працює згідно плану роботи бібліотеки, затвердженим директором, який є складовою частиною плану освітньо-виховної роботи коледжу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту  коледжу.

4.15. Придбання літератури та інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також і цільові вклади (Міністерства освіти і науки України, дар від користувачів, громадських організацій).

4.16. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором коледжу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку.

4.17. Щоденно дві години робочого дня відводиться на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

4.18. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці співробітників бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день. У цей день користувачі не обслуговуються.

5.Права та відповідальність

Бібліотека має право:

5.1. Визначати зміст та форми  своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у даному Положенні.

5.2. Розробляти правила користування бібліотекою, вид і розмір компенсаційного збитку, завданого користувачем.

5.3. Представляти коледж в різних установах і організаціях, брати безпосередньо участь у роботі конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності в Україні і за її межами.

Бібліотечні працівники мають право:

5.4. На вільний доступ до їнформації, пов'язаний з завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм,  планів роботи коледжу, його структурних підрозділів.

5.5. На підтримку з боку органів освіти різного рівня та адміністрації закладу в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотеки, створення необхідних умов для самоосвіти, забезпечення участі у роботі методоб'єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно - інформаційної культурно-масової роботи.

5.6. На атестацію згідно з нормативними актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України.

5.7. На додаткову оплату праці за чинним законодавством.

5.8. На щорічну відпустку в розмірі 24 робочих днів, відповідно до

колективного Договору між працівниками та керівництвом  коледжу.

5.9. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти та культури.

Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5.10. Виконання трудових обов'язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним Договором коледжу.

5.11. За збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

5.12. Співробітники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Матвієнко Наталія Анатоліївна – бібліотекар. Людина творча, активна, завжди у творчому пошуку. Культура і якість обслуговування користувачів – є основною метою у її роботі. Постійно вчиться сама і заохочує до навчання і співпраці колег, ініціює й реалізує нові проекти.

Освіта: Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка, Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М.Сергєєва – Ценського.

Кваліфікація: бібліотекар І категорії.

 

 

 

Міронова Ірина Леонідівна – бібліотекар. Її робота відзначається творчим підходом до поставлених завдань та їхнього розв'язання і базується на таких поняттях, як «культура» та «інтелект».

Освіта: Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка, Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка.

Кваліфікація: бібліотекар І категорії.

 

 

 

 

  

Бібліофреш

 

День відкритих дверей «Осінь у бібліотеці».

Тематична полиця, яка присвячена Дню українського козацтва та Дню захисників і захисниць України «Славетні шляхи українського козацтва».

Виставка – вернісаж «Гармонія світу і кольору».

Виставка-спомин «Трагедія Бабиного Яру».

 

 

Хвилина мовчання

Мережі

   

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

Нова українська школа

Новий правопис