Навчально-методичний кабінет коледжу

Батьківська категорія: Викладачі

Методичну роботу в коледжі координує навчально-методичний кабінет у складі:

Стеценко Надія Вікторівна – завідувач навчально-методичного кабінету;

Кіріна-Радчук Валентина Миколаївна – методист навчально-методичного кабінету.

На відділеннях обов’язки методистів виконують:

Соловей Галина Сергіївна – методист шкільного відділення, методист з питань ЗНО;

Кірдіщев Антон Петрович – методист дошкільного відділення, методист з питань упровадження інформаційних технологій.

 

Модель методичної роботи у коледжі

Ефективність вирішення стратегічних завдань, визначених у законах України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» залежить від якості фахової та методичної підготовки педагогічних працівників.

Методична робота у коледжі  - це цілісна система взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на підвищення фахової майстерності, розвиток творчого потенціалу кожного педагога та всього педагогічного колективу з метою підвищення ефективності освітнього процесу.

Методична робота у коледжі спрямована на забезпечення трьох напрямів діяльності:

 • методичної організації освітнього процесу коледжу;
 • розвитку педагогічної майстерності викладачів;
 • координації творчої роботи зі студентами

та зорієнтована на:

 • моделювання самореалізації особистості;
 • створення дослідницької атмосфери;
 • пошук нових педагогічних технологій.

Методична робота, є одним із важелів управління освітнім процесом і має бути спрямована на систему нарощування і оновлення педагогами фахових знань, утілення в роботу нових педагогічних ідей та технологій.

Метою методичної роботи в коледжі є підтримка ділового настрою педагога, допомога у подоланні труднощів, у відкритті шляху до пошуку, ініціативи і творчості. «Від творчо працюючого вчителя – до творчого колективу» - одна з тез, яка є домінуючою у методичній роботі коледжу. Методична робота ґрунтується на основі діагностики і прогнозування і спрямована на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача зокрема й підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу коледжу в цілому.

Створенню умов для становлення й розвитку педагогічних працівників, формування мотивації викладачів щодо освоєння перспективного досвіду, веденню моніторингу змін в освітньому процесі сприяє рівнева модель методичної роботи з педагогічними кадрами. В основі такої системи покладені принципи:

 • цільового перспективного проблемно-тематичного планування методичної роботи у коледжі. Методична проблема коледжу розроблена на 2016 – 2021 н.р. і для кожного навчального року передбачена реалізація її етапів.
 • єдності загальноколеджної тематики, обов’язкової для всіх форм методичної роботи;
 • планування проміжних і кінцевих результатів за обраною проблемою.

Форми методичної роботи у коледжі:

Колективна – організація роботи над методичною проблемою, основна мета якої – розвиток креативних здібностей викладача. Сьогодні викладач повинен оволодіти не тільки певною сумою психолого-педагогічних знань, а й новими видами діяльності, а саме: науково-дослідницькою, науково-практичною, планово-діагностичною, проектною. Передумовою творчої активності викладача є вивчення провідних тенденцій науки і передового досвіду. Тому головним завданням колективної форми методичної роботи є надання висококваліфікованої допомоги викладачам в опрацюванні нормативної бази з питань освіти, сучасних методичних, психолого-педагогічних концепцій, у формуванні конструктивного педагогічного мислення.

Ця форма методичної роботи у коледжі часто буває нетрадиційною, спрямованою на максимальну активізацію практичної діяльності педагогів, розширення можливостей методичної роботи, перехід її у динамічний, активно-творчий аспект. Нетрадиційні види колективної форми методичної роботи носять інноваційний характер, у процесі їх використання упроваджуються інтерактивні методики. До них належить:

 • мозковий штурм. Проводиться для опанування конкретною методичною ідеєю або з метою знаходження нового розв’язання складної методичної проблеми.
 • майстер-клас. Метою його проведення є вдосконалення освітньої, наукової та професійної підготовки педагогів, забезпечення індивідуального та практичного оволодіння новими вміннями та навичками, постійне збагачення їхнього досвіду у процесі формування авторської системи діяльності.
 • творча майстерня(лабораторія). Оригінальна форма навчання або спільної діяльності у складі групи, яка створює умови для сходження кожного учасника на новий щабель професійності та нового досвіду шляхом колективної творчості. Оголошується загальна тема, розробляється і до кінця роботи творчої майстерні учасники повинні прийти до спільних результатів.
 • проєктування. Отримавши завдання, учасники мають знайти найкращий варіант утілення ідеї.
 • науково-практична конференція. Ефективна форма залучення широкого кола педагогічних працівників коледжу до аналізу практики, узагальнення й поширення кращого педагогічного досвіду, створення теоретичних і методичних передумов для його впровадження. У практику роботи ввійшло проведення відео-конференцій, відео-мостів, що дає унікальну можливість спільної роботи. Відео-конференція як інноваційно-освітня технологія дозволяє оперативно обмінюватися інформацією, виробляти спільні рішення в інтерактивному режимі, стає незамінним фактором колективної методичної роботи.

Групова – домінуючою формою групової методичної роботи в коледжі є робота циклових комісій, методичного об’єднання наставників академічних груп.

Форми групової роботи у циклових комісіях:

 • засідання, присвячені обговоренню нових програм та підручників, вивченню нормативно-правових документів, опрацюванню методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів / дисциплін у новому навчальному році, ознайомленню з педагогічними та методичними інноваціями тощо;
 • проведення відкритих занять та взаємовідвідування різних форм позаурочної освітньої діяльності;
 • «круглі столи» з обміну досвідом, обговорення актуальних питань викладання навчальних предметів;
 • тренінги з відпрацювання конкретних методик і педагогічних технік викладання навчальних предметів;
 • творчі звіти викладачів, що атестуються;
 • участь у проведенні декад циклових комісій з метою спрямування педагогічного колективу на реалізацію навчально-методичної проблеми коледжу, узагальнення набутого досвіду;
 • робота у творчих групах: допомагає кожному викладачеві глибоко усвідомити сутність нових методичних ідей, їх роль в особистому досвіді, здійснити експериментальну перевірку розроблених проєктів, моделей.

Види методичної роботи у циклових комісіях:

 • підготовка повідомлень із проблеми, над якою працює циклова комісія, та методичної проблеми коледжу;
 • підготовка виступів на методичних та педагогічних радах, психолого-педагогічних семінарах;
 • укладання навчальних та робочих програм, індивідуальних планів роботи викладача;
 • формування комплексів інформаційно-методичного забезпечення навчальної дисципліни;
 • здійснення різноманітних видів моніторингу як професійної компетентності викладача, так і підготовки студента до професійної діяльності;
 • робота з обдарованими студентами;
 • надання методичної допомоги педагогам-початківцям;
 • участь у внутрішніх та зовнішніх науково-практичних конференціях, написання статей до фахових видань, керівництво написанням робіт студентами;
 • забезпечення передзахисту курсових робіт студентів.

Освітній простір викладачів і студентів у коледжі забезпечується через:

 • партнерство викладачів та студентів;
 • творчі групи;
 • індивідуальну наукову діяльність.

Індивідуальна – включає в себе створення умов для самореалізації та вдосконалення особистості, переходу від традиційних форм навчальної діяльності до розвивальних, проблемних, під час використання яких кожний викладач мав би можливість якомога повніше розкрити свої здібності, набуття навичок дослідницької діяльності, розвивати ініціативу та творчий пошук, використовувати досвід, наукові дослідження колег.

Однією з найважливіших форм індивідуальної роботи є наставництво. Уважаємо, що умовою оптимальної роботи коледжу є поєднання мудрості досвідчених викладачів з енергією та завзяттям молодих.

До індивідуальної методичної роботи належить також відвідування викладачами занять (пробних уроків студентів), виховних заходів своїх колег. Це сприяє перенесенню кращих методів і прийомів роботи одних педагогів в практику діяльності інших, надихає педагогів на пошук нових шляхів у освітньому процесі, стимулює їхню творчу ініціативу. Особливо корисним є відвідування уроків, яке відбувається із власної ініціативи працівників.

Проведення методичних консультацій – одна з найефективніших форм індивідуальної методичної роботи.

Таким чином, завдання методичної служби – моделювання і створення умов для самореалізації та вдосконалення особистості, переходу від традиційних форм навчальної діяльності до розвивальних, проблемних, під час яких усі викладачі коледжу мали б можливість якомога повніше розкрити свої здібності, набути навичок дослідницької діяльності, розвивати ініціативу та творчий пошук, використовувати досвід, наукові дослідження колег.

Педагогічна праця вже від самих витоків має творчий і дослідницький характер, а методична робота є життєвою потребою кожного окремого педагога й водночас обов’язковою вимогою суспільства, найважливішою умовою забезпечення ефективного функціонування коледжу. Лише методична робота, організована на наукових засадах, може забезпечити підтримання належної професійної форми як кожного з її учасників, так і педагогічного колективу в цілому, забезпечити адекватну реакцію на всі інноваційні процеси, що відбуваються в освіті і суспільстві.

 

Хвилина мовчання

Мережі

   

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

Нова українська школа

Новий правопис