Звіт з науково-практичної конференції викладачів училища

Батьківська категорія: Новини

9 – 10 січня 2014 року відбулася щорічна науково-практична конференція викладачів училища з проблеми «Проектування навчально-виховної діяльності у сучасному освітньому середовищі з позицій ідей гуманної педагогіки»

 

09.01.2014 р. відбулося пленарне засідання

Модератор Стеценко Н.В., завідувач методкабінету

Доповіді:

Взаємодія викладача та студентів у площині проектної діяльності в контексті творчого втілення ідей гуманної педагогіки.

Михайленко Н.В.

Формування у студентів умінь вчитися протягом усього життя засобами проектної діяльності як ключової компетентності майбутнього педагога.

Мандрико Т.В.

Проектування самоосвітньої роботи в умовах реалізації науково-методичної проблеми училища.

Фененко А.В.

Компетентнісний підхід у проектуванні самоосвітньої роботи студентів як засіб формування педагога інноваційної педагогічної культури.

Парфило Г.С.

Проектування створення інформаційної бази, спрямованої на компетентну діяльність викладача у сучасному освітньому середовищі.

Гурняк І.А.

Проектування системи спостережень і педагогічних вимірювань з якості підготовки випускників у сучасному освітньому середовищі.

Щуцька О.М.

Проектування зв'язків між училищем та базовими навчальними закладами, спрямованими на створення сучасного освітнього середовища.

Кіріна-Радчук В.М.


10.01.2014 р. працювали творчі майстерні

У творчих майстернях учасники науково-практичної конференції об’єдналися за певними напрямами. Мета роботи: переконатися в необхідності оновлення педагогічної свідомості, визначити шляхи впровадження досягнень і здобутків гуманної педагогіки в навчально-виховний процес училища з метою формування компетентного, конкурентно спроможного педагога, здатного працювати в сучасному освітньому середовищі; ознайомлення з новими досягненнями в галузі проектування навчально-виховної діяльності, презентація досвіду роботи викладачів училища з даної проблеми, стимулювання подальшої пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності.

Творча майстерня

викладачів загальноосвітніх, спеціальних дисциплін

Лейтмотив: Відкрити в кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньо-творчої, інтелектуально-повнокровної праці – це завдання стає нині першочерговим (В.О.Сухомлинський).

Провідна ідея:

Найбільша трудність у творенні гуманного освітнього світу знаходиться всередині нас самих. Це може бути наша зашкарублість і консерватизм, наша прив’язаність до авторитарного педагогічного мислення, скутість нашої свідомості лещатами матеріалізму, віра, що авторитаризм є справжнім шляхом педагогіки, лінощі займатися чимось новим, посилання на похилий вік тощо… Треба перемогти страх у собі, треба здійснити подвиг – стати героєм духу (Маніфест гуманної педагогіки).

Керівник:

Кірдіщева Л.М., директор ВКЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка».

 

1.Взаємодія викладача та студентів у площині проектної діяльності з позиції гуманної педагогіки  - вимога сучасного освітнього середовища.

Карпенко Олег М.

2. Впровадження інноваційних форм, методів, технологій навчання у навчальний процес в контексті ідей гуманної педагогіки.

Забуга Г.В.

3. Проектування відповідності змісту навчальної дисципліни вимогам існуючих характеристик Галузевого, Державного стандартів.

Городнікова Л.В.

4. Проектування змісту навчальної дисципліни у відповідності до навчальних програм та вплив проектування на якість підготовки випускників училища.

Андрушкова Л.О.

5. Проектування здобуття студентами комп'ютерної грамотності та використання комп'ютерних технологій у пошуково-дослідницькій роботі.

Коротич М.М.

6. Проектування модульного способу структурування навчального матеріалу як засобу чіткого визначення системи знань, організації самоосвітньої діяльності студентів, рейтингової оцінки знань.

Пархоменко Т.М.

7. Проектування засвоєння національних та загальнолюдських цінностей, ідей гуманної педагогіки змістом програмового матеріалу.

Мірошниченко О.М.

8. Компетентнісний підхід у формуванні особистості педагога інноваційної педагогічної культури засобами проектної діяльності при викладанні навчальної дисципліни.

Приходько І.А.

9. Компетентнісний підхід у прилученні студентів до фольклорної спадщини засобами проектування при викладанні навчальної дисципліни.

Чередніченко Н.М.

Учасники роботи творчої майстерні

1. Андрушкова Л.О.

2. Вечерова Н.О.

3. Гайдаш А.С.

4. Городнікова Л.В.

5. Ткаченко М.П.

6. Доля Л.М.

7. Забуга Г.В.

8. Калюжна Л.Б.

9. Кірдіщева  Л.М.

10. Карпенко Олег М.

11. Кірдіщев П.А.

12. Коваленко С.Л.

13. Костромцов В.С.

14. Коротич М.М.

15. Лозова Т.І.

16. Любченко А.Д.

17. Мірошніченко О.М.

18. Пархоменко Т.М.

19. Полоз В.М.

20. Приходько І.А.

21. Рожко І.В.

22. Романенко М.І.

23. Стеценко Н.В.

24. Тригуб С.О.

25. Федірко Г.В.

26. Чередніченко Н.М.

27. Шило Н.Г.

28. Щуцька О.М.

29. Грушко О.І.

30. Сіробаба І.С.

31. Турченко А.В.

Творча майстерня

викладачів загальноосвітніх, спеціальних навчальних дисциплін

Лейтмотив: Педагогічний процес лише тоді вдалий, коли в ньому виховання передує навчанню, адже викликані ним до дії духовні сили вбиратимуть знання як поживу, необхідну для подальшого росту і становлення особистості (Ш.О.Амонашвілі).

Провідна ідея:

Поняття «традиційна педагогіка» («традиційна методика», «традиційна практика») могло би нести у собі гідний зміст, якби воно відображало рівень втілення класичних ідей у життєвих умовах, що історично склалися. В дійсності ж ми маємо справу з двома різними напрямками педагогічного мислення і педагогічної практики: для традиційної теорії та пратики визначальною рисою є авторитаризм, а для класичної ж – гуманізм (Маніфест гуманної педагогіки).

Керівник:

Ворона А.М. – заступник директора з навчальної роботи ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

1. Орієнтація на спільну проектну діяльність викладача та студентів з позицій гуманної педагогіки як засіб створення інноваційного освітнього середовища при викладанні навчальної дисципліни.

Грушко Л.В.

2. Компетентнісний підхід до формування у студентів умінь проектної діяльності при пошуково-дослідницькій роботі.

Приходько С.В.

3. Проектування створення банку статистичних досягнень з якості знань та їх використання з позицій гуманної педагогіки – засіб формування педагога інноваційної педагогічної культури.

Рожко Л.Л.

4. Проектування форм, методів, технологій у засвоєнні студентами моральних та духовних цінностей при викладанні навчальної дисципліни з позицій гуманної педагогіки.

Садовнича В.В.

5. Проектування створення умов самоосвітньої діяльності студентів, вибору власного процесу учіння як засіб формування умінь навчатися протягом всього життя.

Йосипенко В.Е.

6. Залучення студентів до проектної діяльності при вивченні навчальної дисципліни - засіб формування педагога інноваційної педагогічної культури.

Бендюг М.В.

7. Спільні дії викладача та студентів при проектуванні формування загальнонавчальних умінь при викладанні навчальної дисципліни.

Слинько М.М.

8. Спільні дії викладача, студентів у програмуванні прозорості освітнього моніторингу при викладанні навчальної дисципліни – вимога гуманної педагогіки.                                                 

Кужель Т.В.

9. Проектування розвитку обдарованих студентів в умовах сучасного освітнього середовища при викладанні навчальної дисципліни.

Деменко Р.О.

Учасники роботи творчої майстерні

1. Бендюг М.В.

2. Веснін М.В.
3. Ворона А.М.
4. Грушко  Л.В.
5. Деменко О.С.
6. Денисенко Н.І.
7. Йосипенко В.Е.
8. Кіріна-Радчук В.М.
9. Кірдіщева О.В.
10. Коваленко Ольга В.
11. Короленко Н.М.
12. Коротич О.М.
13. Костирка Ю.В.
14. Кужель Т.В.
15. Лимар Л.І.
16. Ліщина Є.Є.
17. Лис В.В.
18. Подоляк В.К.
19. Приходько С.В.
20. Прудник С.В.
21. Рожко Л.Л.
22. Садовнича В.В.
23. Сердюк В.П.
24. Слинько М.М.
25. Кабанець Л. Валеріївна.
26. Деменко Р.О.
27. Кобзар Я.М.
28. Фененко А.В.
29. Шило Н.Г.
30. Якушко С.І.
31. Кірдіщев А.П.


Творча майстерня наставників груп

Лейтмотив: Повага до дитячої індивідуальності, визнання права дитини йти «своїм» шляхом – мати свої смаки та інтереси, усвідомлення того, що внутрішня динаміка душі опирається всякому примусу, - усе це наскільки зміцнює ідею свободи в сучасній педагогіці, що поза нею не можна і мислити виховання (Ш.О.Амонашвілі).

Провідна ідея:

Авторитарна педагогіка будує свої стосунки з дітьми – вихованцями та учнями – на підставі системи заохочень і покарань, тобто, примусу. Гуманна педагогіка виходить із ідей духовної спільності, співробітництва і співтворчості, спрямованих від серця до серця. Авторитарна педагогіка монологічна у своєму спілкуванні з дітьми. Гуманна педагогіка веде постійний діалог з ними (Маніфест гуманної педагогіки).

Керівник:

Жовба О.А. – голова циклової комісії наставників академічних груп ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

1. Проектування процесу психолого-педагогічного супроводу студентів з позицій гуманної педагогіки на період навчання в училищі.

Баль О.В.

2. Формування життєвих компетентностей студентів засобами проектної діяльності.

Забуга Н.І.

3. Проектування вивчення особистості студента засобами комплексного психолого-педагогічного моніторингу.

Мірошніченко Л.В.

4. Формування у студентів розвитку мотивації на самовдосконалення та самореалізацію як фундаментальна проблема гуманної педагогіки.

Сітарська І.В.

5. Проектування системи національно-патріотичного виховання студентів на період навчання в училищі.

Венгеровський С.Б.

6. Виховання у студентів здатності до самоорганізації життєвого процесу і власного саморозвитку в світлі ідей гуманної педагогіки.

Таран В.О.

7. Проектна діяльність формування у студентів особистісних якостей, пов'язаних з професійною діяльністю.

Перевозник Л.О.

8. Проектування системи фізичного виховання студентів на період навчання в училищі.

Вакуленко В.С.

9. Створення соціокультурного середовища засобами проектування інтеграції навчальної, суспільно-корисної, громадянської та інших сфер життєдіяльності студентів межах академічної групи.

Деменко Н.М.

Учасники роботи творчої майстерні

1. Бережна С.І.

2. Вакуленко В.С.

3. Венгеровський С.Б.

4. Гриценко К.Ю.

5. Гурняк  І.А.

6. Деменко Н.М.

7. Шрайнер І.М.

8. Жовба О.А.

9. Забуга Н.І.

10. Завалій Н.П.
11. Карпенко Олена М.
12. Кравченко О.М.
13. Криворука В.В.
14. Фесенко О.П.

15. Марченко  О.В.

16. Михайленко Н.В.
17. Мірошніченко Л.В.
18. Парфило Г.С.
19. Романенко С.А.
20. Сітарська І.В.

21. Степаненко О.М.
22.  Таран В.О.
23. Шамрай Л.Г.
24. Шупик Т. М.
25. Баль О.В.
26. Харченко О.М.
27. Шам Н.Г.
28. Перевозник Л.О.
29. Коваленко Олег В.
30. Рога Л.І.31. Ольховик О.М.


Творча майстерня

викладачів окремих методик, керівників педагогічної практики

Лейтмотив: Керівною основою нашої дидактики нехай буде: дослідження і відкриття методу, при якому вчителі менше б учили, а учні більше б учились; у школах було би менше шуму, марної праці, а більше дозвілля, радощів і серйозного успіху (Я.-А.Коменський)

Провідна ідея:

Гуманна педагогіка є вищим рівнем думки і практики. Змішувати її з авторитарною педагогікою не можна. Тому від нашого вибору залежить – стане освітній гуманний чи залишиться авторитарним. Кожний із нас є творцем свого суб’єктивного освітнього поля навколо себе. Поле це без нашої особистості не і снує , воно таке, якими є ми самі, наші переконання та устремління, наш особистісний склад характеру і вдачі (Маніфест гуманної педагогіки).

Керівник:

Кубрак В.І. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

1. Проектування гармонізації науково-предметних і психолого-педагогічних знань студентів при викладанні методики, проходженні педагогічної практики з позиції гуманної педагогіки.

Артеменко Л.В.

2. Взаємодія керівника педагогічної практики, вчителя базового навчального закладу, студента при проектуванні уроку (заняття).

Удод Н.М.

3. Проектування моніторингу рівня сформованості компетентностей студентів на різних етапах педагогічної практики.

Полоз З.В.

4.  Проектна діяльність формування професійної компетентності студентів зі спеціальних умінь і навичок у процесі педагогічної практики.

Харченко Т.Г.

5. Проектна діяльність з оволодіння студентами методикою моніторингових досліджень як засіб формування педагога інноваційної педагогічної культури.

Сердюк В.П.

6. Проектування підготовки студентів до трансформації інноваційних педагогічних технологій у сучасному освітньому середовищі з позицій гуманної педагогіки.

Соловей Г.С.

7. Компетентнісний підхід підготовки випускників до проектування моніторингових досліджень ефективності навчального процесу у відповідності до Державного стандарту початкової освіти.

Якушко Н.С.

8. Компетентнісний підхід до формування у випускників умінь проектувати спільні дії з батьками, громадськими організаціями з позицій гуманної педагогіки.

Вознюк В.В.

9. Проектна діяльність формування у студентів умінь вивчення особистості дитини, психолого-педагогічної роботи з батьками.

Сердюк О.Ю.

Учасники роботи творчої майстерні

 1. Артеменко Л.В.
 2. Відюк Є.П.

 3. Вознюк В.В.

 4. Йосипенко А.М.

 5. Кабанець Л.В.

 6. Камчатна С.О.

 7. Зеленська Г.М.

 8. Ковалівнич В.М.

 9. Костенко В.П.

 10. Лобко Н.І.

 11. Ляшко Н.І.

 12. Мандрико Т.В.

 13. Ольховик Т.М.

 14. Пацьора В.І.

 15. Полоз З.В.

 16. Сердюк В.Г.

 17. Соловей Г.С.

 18. Удод Н.М.

 19. Харченко Т.Г.

 20. Якушко Н.С.

 21. Рижкова Л.Г.

 22. Клименко Л.А.

 23. Прокопенко Н.Г.

 24. Сердюк О.Ю.
 25. Сердюк В.П.

 

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі