27.11.2017 року в актовій залі училища відбулося засідання педагогічної ради.

Батьківська категорія: Новини

Українській школі потрібен новий учитель, учитель з високим рівнем професіоналізму, здатний до самовдосконалення та фахового зростання, самостійний, творчий, ініціативний, має нестандартне мислення і бажання та вміння навчатися впродовж життя. Самостійна робота студента, майбутнього вчителя – це один із факторів її забезпечення. Саме така проблема «Самостійна робота як один із пріоритетних видів навчально-пізнавальної діяльності як необхідна умова успішної підготовки фахівця Нової української школи» розглядалася на засіданні педагогічної ради училища 27.11.2017 року.

 

Порядок денний

1. Самостійна робота як один із пріоритетних видів навчально-пізнавальної діяльності в контексті концепції «Нова українська школа».

Ворона А.М.

2. Студентське самоврядування – невід’ємна складова демократизації вищої школи: зміст роботи, проблеми, пошуки.

Полуйко А.Б.

3. Затвердження правил прийому на 2018/2019 н.р.

Криворука В.В.

4. Інформація про виконання рішень педагогічної ради (Протокол №1 від 31.08.2016; протокол №2 від 14.11.2016).

Стеценко Н.В.

З аналітичною інформацією «Самостійна робота як один із пріоритетних видів навчально-пізнавальної діяльності в контексті концепції «Нова українська школа»» виступила заступник директора з навчальної роботи Ворона А.М., яка за результатами перевірки виконання робочих програм з самостійної роботи відвіданих навчальних занять з метою вивчення рівня активізації самостійної роботи підвела аудиторію до тих проблем і труднощів, які виникають при організації та управлінні  самостійною роботою студентів.

Шляхи їх розв’язання запропонували члени інформаційно-аналітичних груп.


Творча група № 1 (керівник Таран В.О.). Учасники цієї групи з’ясували шляхи розв’язання проблемного питання «Компетентнісний підхід викладачів до організації різних форм, видів самостійної роботи студентів, створення умов для її ефективності»На завершення їх виступів був запропонований порадник для студентів щодо виконання завдань самостійної роботи.


Творча група № 2 (керівник Ліщина Є.Є.). Викладачі продемонстрували підходи до проблеми «Управління як основа організації ефективної самостійної роботи студентів, об’єктивний контроль та корекція її результатів – запорука якісної освіти». Викладач Вечерова Н.О. запропонувала гру «Робота над помилками». Кожній цикловій комісії була запропонована картка із змістом аргументації балів навчальних досягнень студента викладачем. Члени циклової комісії повинні були знайти помилки, проаналізувати їх і запропонувати власну аргументацію. Викладач Вечерова Н.О. підбила підсумок вправи словами В.Сухомлинського: «Оцінка – це винагорода за роботу, а не покарання за невдачу». У педагогічній справі бали навчальних досягнень – це поштовх до саморозвитку, самовдосконалення і самоосвіти.


Творча група № 3 (керівник Михайленко Н.В.).

«Співробітництво і духовний зв’язок – ось що повинно стати нормою спільної роботи вчителя й учня» (Ш.О.Амонашвілі, ХVІ Міжнародні педагогічні читання). Як встановити партнерські стосунки викладача і студента? Як впроваджувати педагогіку співпраці й співробітництва, колегіальність та діалогічність? На ці питання дали відповіді викладачі шкільної педагогіки, члени творчої групи. А вироблені ними рекомендації «Від педагогіки співробітництва – до педагогіки партнерства» стануть у пригоді як викладачам, так і студентам.

Заслухавши виступ заступника директора з навчальної роботи Ворони А.М. «Самостійна робота як один із пріоритетних видів навчально-пізнавальної діяльності в контексті якості освіти, підготовки фахівця Нової української школи», виступи творчих груп з даної проблеми педагогічна рада ухвалила:

1. Педагогічному колективу у 2017/2018 н.р. продовжувати працювати над реалізацією основних завдань науково-методичної проблеми, її ІІ етапу «Управління самостійною роботою студентів як фактору підвищення якості освіти в контексті концепції «Нова українська школа».

Шляхи реалізації проблеми управління самостійною роботою студентів як фактору підвищення якості освіти в контексті концепції «Нова українська школа» заслухати на засіданні методичної ради.

Стеценко Н.В., травень, 2018р.

2. Викладачам при плануванні та організації самостійної роботи забезпечувати оптимальне поєднання різних видів та форм самостійної роботи, враховуючи підготовку студента, його інтерес, індивідуальні здібності, професійне спрямування.

Звіти про управління самосійною роботою студентів як фактору підвищення якості освіти заслухати на засіданнях ЦК.

Голови ЦК, травень, 2018р.

3. Викладачам, впроваджуючи компетентнісний, комунікативно-діяльнісний та особистісно-зорієнтований підходи в освітній процес, удосконалювати технологію контролю самостійної роботи студента, переходити від оцінювання предметних знань, умінь і навичок до оцінювання компетентностей, готовності і здатності застосовувати здобуті знання і навички у своїй практичній діяльності, само оцінювання та взаємооцінювання.

Викладачі, постійно

4. Стимулювати студентів до вибору різних засобів досягнення навчальних та особистих цілей аудиторної та позааудиторної роботи, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології (Internet-ресурси, мультимедійні презентації, електронні посібники, електронні версії лекцій, освітні веб-сайти тощо).

Інформацію окремих викладачів та студентів про використання засобів ІКТ заслухати на засіданнях ЦК.

Голови ЦК, квітень-травень, 2018р.

5. Головам ЦК соціально-економічних дисциплін фізичного виховання, музики та музичних дисциплін переглянути методичні рекомендації організації самостійної роботи з навчальних дисциплін відповідно до сучасних вимог.  

Венгеровський С.Б., Ліщина Є.Є., Якушко С.І., до 01.06.2018р.

6. З метою підвищення психолого-педагогічної культури викладачів, формування в них стресостійкості навичок саморегуляції поведінки, конструктивного спілкування з учасниками освітнього процесу провести з викладачами семінари-практикуми, тренінги.

Коваленко С.Л., Баль О.В., грудень 2017 – січень 2018р.

7. З метою покращення навчально-матеріальної бази підвищення стану інформатизації училища придбати інформаційно-мультимедійні комплекси для кабінетів методик.

Поповнити кабінети мультимедійними проекторами, навчальними посібниками.

Білокобильська Л.Б., протягом року

8. З метою забезпечення мобільності та актуальності освітніх ресурсів, залучення до освітнього процесу особистих КП та периферійних пристроїв викладачів та студентів впроваджувати сучасні хмарні технології.

Білокобильська Л.Б., Стеценко Н.В., Подоляк В.К., протягом року

9. З метою більш високого рівня інформатизації навчального закладу розробити програму інформатизації училища на період 2017-2020 рр.

Білокобильська Л.Б., Ворона А.М., до 01.12.2017р.

10. Рішення педагогічної ради узагальнити наказом по училищу.

Ворона А.М., до 10.12.17р.

 

По другому питанню заслухали президента СД «ОЛЕАНДА» Валерію Петренко, яка проаналізувала проблеми у роботі студентського самоврядування та шляхи їх вирішення, окреслила перспективи подальшого розвитку.

Проект рішення

1. З метою підвищення рівня зацікавленості студентів громадським життям навчального закладу організувати видання регулярного студентського вісника.

Міністр масової інформації СД «ОЛЕАНДА»,з 01.01.2018 р.

2. Згідно статті 40 Закону України «Про вищу освіту», ініціювати надання студентському самоврядуванню належної правової, фінансової, організаційної та інформаційної підтримки.

Президент СД «ОЛЕАНДА», постійно

Про затвердження правила прийому на навчання у 2018/2019 н.р. виступила Криворука В.В.

З інформацією про виконання рішень педагогічних рад (Протокол №1 від 31.08.2016; протокол №2 від 14.11.2016) виступила Стеценко Н.В., яка перевіривши їх виконання вказала на те, які пункти рішень педрад залишаються на контролі.

Перейти до версії сайту
Зупинимо булінг разом!

Дистанційне навчання

Студентська держава

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ