31 серпня 2017 року о 9.00 годині в актовій залі училища відбулося засідання педагогічної ради.

Батьківська категорія: Новини

Порядок денний:

І.  Вибори секретаря педради.

ІІ. Про результати роботи над І етапом науково-методичної проблеми «Сучасні тенденції забезпечення якості освіти в контексті підготовки майбутнього педагога» та завдання педагогічного колективу по реалізації її другого етапу «Управління самостійною роботою студентів як фактор підвищення якості освіти в контексті проекту «Нова українська школа»

Стеценко Н.В.

Обговорення доповіді :

1. Самостійна робота у ВНЗ І – ІІ р.а. як багатогранна і взаємообумовлена  діяльність викладача та студента.

Вознюк В.В.

2. Планування самостійної роботи зі студентами як один із головних напрямків роботи викладача по забезпеченню якісної освіти.

Михайленко Н.В.

3.Умови реалізації креативної моделі самостійної роботи студента педагогічного ВНЗ І – ІІ р.а.

Бережна С.І.

4. Управління системою контролю самостійною роботою студентів педагогічного ВНЗ І – ІІ р.а.: психологічний аспект.

Баль О.В.

5. Функції циклової комісії в системі управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх педагогів в контексті системи моніторингу якості освіти.

Приходько С.В.

6. «Щоб отримувати, потрібно віддавати, але ця логіка в сучасному освітянському середовищі підтримується мало»  (Ш.О.Амонашвілі, ХУІ Міжнародні педагогічні читання) – Демократичний стиль управління самостійною роботою студентів педагогічного ВНЗ І – ІІ р.а. в контексті ідей гуманної педагогіки

Сердюк В.П.

ІІІ.  Звіт відповідального секретаря приймальної комісії по виконанню плану прийому.

Криворука В.В.

ІV. Затвердження річного плану навчально-виховної роботи училища.

Ворона А.М.

Рішення педагогічної ради від 31.08.2017 р.

У Концепції Нової школи України визначено, що «освіта є ключовим елементом національної безпеки, а людина – це найцінніший актив держави. Освіта повинна бути чинником економічного зростання, джерелом національної єдності, засобом соціального просування кожного громадянина».

У нормативних документах про освіту, а саме: Національна доктрина розвитку освіти України, у ХХІ ст., Законі України про вищу освіту (2014), Державних стандартах початкової, базової і повної загальної середньої освіти, Концепції нової школи України зазначено, що нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін, що забезпечить якість сучасної освіти. Сучасний учитель повинен знати сутність особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів, управління освітнім процесом, психології групової динаміки тощо. У зв’язку з цим нова роль учителя – не єдиний наставник і джерело знань, а коуч, фасилітатор, тьютор, модератор в освітній траєкторії дитини. Освітня реформа повинна на десятиліття визначити освітній ландшафт України.

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача методичного кабінету ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка» Стеценко Надії Вікторівни про результати роботи над І етапом науково-методичної проблеми та завдання педагогічного колективу по реалізації її ІІ етапу, усвідомлюючи проблеми забезпечення якості освіти, формулювання завдань та вироблення прийомів підготовки майбутнього спеціаліста до роботи в новій українській школі, педагогічна рада ухвалила :

1 На 2016 – 2021 р.р. в училищі прийняти до вивчення та реалізації методичну проблему «Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога нової української школи», її ІІ етап «Управління самостійною роботою студентів як фактор підвищення якості освіти в контексті проекту «Нова українська школа» (2017 – 2018 н.р.).

2. Роботу педагогічного колективу у 2017-18 н.р. зосередити на проблемі ролі самостійної роботи як багатогранної і взаємообумовленої діяльності викладача та студента у контексті підвищення якості освіти при підготовці майбутнього педагога до реалізації Концепції «Нова українська школа». Шляхи реалізації проблеми управління самостійною роботою студентів як фактора підвищення якості освіти заслухати на засіданні педагогічної ради.

Листопад, 2017 р., Ворона А.М.

3. Визначити роль самостійної роботи студентів як складової підготовки майбутнього фахівця, спроможного працювати в новій українській школі, в процесі педагогічної практики. Про результативність дослідження заслухати на засіданні педагогічної ради.

Лютий 2018 р., Клименко Л.А.

4. Дослідити готовність випускників училища до роботи в школі, що має «ініціювати нову, глибшу залученість родини до побудови освітньої траєкторії дитини» (Концепція нової української школи), до педагогіки партнерства як невід’ємної складової якісної підготовки висококваліфікованого педагога. Про результативність моніторингу слухати на засіданні педагогічної ради.

Квітень, 2018 р., Магаляс О.М.

5. Провести місячник моніторингу професійної компетентності викладачів, що атестуються, з питань забезпечення якості освіти при підготовці майбутнього педагога до роботи в умовах нової української школи.

Січень – лютий 2018 р., Стеценко Н.В.

6. Провести науково-практичну конференцію педагогічних працівників училища «Управління самостійною роботою студентів як фактор підвищення якості освіти»

Січень, 2018 р., Стеценко Н.В.

7. Надавати методичне сприяння проведенню ІІІ загальноучилищної студентської науково-практичної конференції, присвяченої 130 – річчю з дня народження А.С.Макаренка

Березень, 2018 р., Таран В.О., Михайленко Н.В., Стеценко Н.В.

8. Продовжити роботу постійно діючого семінару керівників педагогічної практики у 2017-18 н.р. за темою «Практичний аспект формування готовності студентів до роботи в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».

Клименко Л.А., Михайленко Н.В.

9. На засіданні циклових комісій розглянути та проаналізувати звіти голів Державних кваліфікаційних комісій та Державної підсумкової атестації та виробити стратегію підвищення якості загальної освіти та професійної підготовки майбутніх фахівців.

Вересень-жовтень 2017 р.,Голови циклових комісій

10. З метою забезпечення подальшого інноваційного розвитку навчального закладу поповнити матеріальну базу викладання навчальних дисциплін для формування нового освітнього простору відповідно до Концепції «Нова українська школа».

Вересень-жовтень 2017 р., Ворона А.М.

11. Викладачам педагогіки, методик, відповідно до Концепції «Нова українська школа», забезпечити нові засади та підходи у змісті та плануванні навчального матеріалу з використанням розвивальних технологій, формуванням ключових компетентностей як основного результату освітнього процесу.

Вересень-жовтень 2017 р., Голови циклових комісій

Зупинимо булінг разом!

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Дистанційне навчання

Перейти до версії сайту
Студентська держава