nachodki.ru интернет-магазин

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ

Батьківська категорія: Абітурієнт

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ 

Комунального закладу Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка» 2019 року

Це положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань при вступі на навчання до КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж  імені А.С. Макаренка».

Це положення розроблене Приймальною комісією КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж  імені А.С. Макаренка» (далі - Приймальна комісія) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798 «Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України».

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1.          Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій вступників до комунального  закладу Сумської обласної ради Лебединського педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка (далі - Коледжу). Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України (далі - Умови прийому), Правил прийому до коледжу (далі - Правила прийому), та Положення про Приймальну комісію коледжу.

1.2.          Положення про апеляційну комісію затверджується керівником коледжу.

1.3.          Порядок подання і розгляду апеляції доводиться шляхом розміщення на веб-сайті закладу вищої освіти та інформаційному стенді Приймальної комісії до відома вступників до початку вступних випробувань.

    2. СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1.      Склад апеляційної комісії затверджується наказом керівника коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому заяв та документів до коледжу на навчання.

2.2.     Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до Правил прийому і складає 5 осіб.

2.3.     Склад апеляційної комісії формується:

  • з числа провідних педагогічних працівників коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами екзаменаційної комісії.

2.4.     До складу апеляційної комісії входять:

  • голова апеляційної комісії;
  • члени апеляційної комісії.

2.5.     Головою апеляційної комісії призначається заступник директора коледжу з навчальної роботи. Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

2.6.     Рішення апеляційної комісії оформлюється висновком, який підписується головою і членами комісії.

2.7.     До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти або близькі родичі яких вступають до коледжу у поточному році.

2.8.      Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов'язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

2.9.     Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.

    3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ НА АПЕЛЯЦІЮ

3.1.     Вступник має право подати письмову апеляцію на результати вступних випробувань.

3.2.     Апеляція повинна бути обґрунтованою і подається до Приймальної комісії особисто вступником у вигляді заяви на ім'я голови Приймальної комісії тільки у письмовій формі.

3.3.     Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.

3.4.     Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються й не розглядаються.

3.5.     Апеляційна заява подається в день оголошення результатів вступного випробування, не пізніше 17:00.

3.6   Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

3.7. Апеляції з питань відсторонення від випробування апеляційною комісією не розглядаються.

4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ

4.1.Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника не пізніше наступного робочого дня після її подання.

4.2.При поданні апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, час і місце розгляду апеляції та вступник запрошується на розгляд його апеляції.

4.3.На засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера.

4.4.Під час розгляду апеляції сторонні особи, в т.ч. члени відповідних предметних екзаменаційних комісій коледжу, за винятком вступника, апеляція якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

4.5.Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається.

4.6.Під час розгляду апеляції члени апеляційної комісії протоколюють усі свої зауваження та висновки щодо оцінювання роботи вступника.

4.7.Після закінчення засідання апеляційної комісії висновки щодо оцінювання роботи вступника підписуються всіма членами апеляційної комісії, які брали участь у засіданні.

4.8.Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з трьох рішень:

  • «попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»;
  • «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»;
  • «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)».

4.9.Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення

розгляду його роботи. Вступнику пропонується підписати висновки апеляційної комісії та вказати в них про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

4.10.Уразі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії, або якщо вступник не погоджується з рішенням апеляційної комісії і не підписує висновків апеляційної комісії, голова апеляційної комісії здійснює відповідний запис у висновках апеляційної комісії.

4.11.Висновки апеляційної комісії розглядаються та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

4.12.Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань вступника виставляється цифрою та прописом спочатку у висновках апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості та екзаменаційного листа вступника. Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії.

4.13.Висновки  апеляційної комісії зберігаються у справах Приймальної комісії поточного року.

4.14.Щорічна    робота апеляційної комісії закінчується звітом, який затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії.

Відповідальний секретар  Приймальної комісії                         В. Криворука