Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

Методичні рекомендації до виконання завдань з педагогіки

Категорія: Практика

Методичні рекомендації

до виконання завдань з педагогіки

у ході педагогічної практики

Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»

Завдання з теми «Фізичне виховання»

Завдання 1. Виконання режиму дня в різних вікових групах у ДНЗ

Зміст завдання.

Вивчити організацію та методику проведення режиму дня у ДНЗ у закріплений віковій групі:

а) прослідкувати послідовність режимних процесів, їх зміст, структуру (прийом дітей, організація їх діяльності, гімнастика, умивання, сніданок, підготовка до занять, підготовка до прогулянки, підготовка до обіду, денний сон);

б) відмітити час, відведений на режимні процеси по розпорядку та фактично витрачений, величину відхилень;

в) виявити умови, створені у ДНЗ для проведення режимних процесів (наявність необхідних приміщень, обладнання, дотримання педагогічних та гігієнічних вимог, кількість дітей);

г) оцінити діяльність вихователя, спрямовану на організацію та проведення режимних процесів (кількість та зміст вказівок, тон, характер дидактичних прийомів, їх результативність);

д) оцінити прояви дітей у ході виконання режимних процесів (знання послідовності, відношення до вимог дорослого, активність, самостійність, контакти з іншими дітьми, вихователем, помічником вихователя).

Методика виконання завдання.

Студенти-практиканти виконують завдання у вікових групах, за якими закріплені. Спочатку знайомляться з режимом даної вікової групи і записують його у щоденник. Протягом дня спостерігають за організацією життєдіяльності дітей і хронометрують проведення режимних процесів. Записи ведеться у таблиці.


Після заповнення таблиці, студент робить висновки щодо відповідності методики організації життєдіяльності дітей вимогам програми.

Завдання 2. Сформованість навичок та вмінь у дітей в різних вікових групах

Зміст завдання.

Вивчити об’єм та рівень сформованості навичок та вмінь у дітей закріпленої вікової групи:

а) встановити об’єм культурно-гігієнічних навичок дітей даної вікової групи: навички умивання, прийому їжі, одягання, користування носовою хустинкою, підтримування порядку в одязі та зачісці;

б) виявити та оцінити рівень сформованості навичок: раціональність і послідовність операцій, їх швидкість, якість, самостійність дітей.

Методика виконання завдання.

Кожний студент веде спостереження за роботою вихователя і двома дітьми своєї вікової групи. Спостереження проводить за схемою, попередньо розробленою кожним студентом на основі вимог програми. Результати спостереження заносити у таблицю.


Висновки. У висновках студент узагальнює умови, що створені у ДНЗ для формування культурно-гігієнічних навичок, підкреслює своєрідність їх формування у закріпленій віковій групі; оцінює рівень оволодіння навичками у двох дітей, за якими велось спостереження; сплановує подальшу роботу щодо удосконалення культурно-гігієнічних навичок.

 

Завдання з теми «Розумове виховання»

Завдання 1. Формування первинних навчальних навичок та вмінь у дітей дошкільного віку.

Зміст завдання.

Виявити роль занять у формуванні первинних навчальних навичок та вмінь у дошкільників в різних вікових групах.

Методика виконання завдання.

Студенти-практиканти ведуть спостереження та запис заняття у закріпленій віковій групі з різних розділів програми.

Заняття студент записує за схемою:

1. В діяльності вихователя: а) прийоми подачі завдань, їх мотивація; б) елементи планування роботи з дітьми; в) керівництво діяльністю дітей у ході заняття; г) зміст та прийоми педагогічної оцінки, рефлексії протягом заняття та в кінці.

2. В діяльності дітей: а) вміння слухати і сприймати навчальне завдання, пояснення вихователя; б) виконання завдань за планом, що пропонує вихователь чи власному; в) реакція на оцінку вихователя по ходу виконання завдання та в кінці його; г) вміння слухати відповіді дітей; д) висловлювати зрозуміло для оточуючих свої думки; е) адекватно оцінювати власну діяльність та її результати.

Крім запису загального ходу заняття, кожний студент веде записи діяльності двох дітей. Після заняття у бесіді з дітьми з’ясовує: а) ступінь усвідомлення дитиною навчальних завдань (Що потрібно було зробити? Чому навчитися? Що нове ти дізнався, чого навчився?); б) оцінку своїх навчальних умінь (Чи правильно ти виконував завдання на занятті? Чи уважно  слухав вихователя? Як відповідав?..); в) мотиви участі на занятті (Чи любиш ти бути на занятті? Чому? Що більше любиш гратися чи бути на занятті?..); г) вміння слухати і правильно оцінювати діяльність товаришів (Як  вів себе на занятті Саша? Чи правильно відповідав? Як працював? Які були у них помилки ?..).

У висновках студент відмічає які навчальні вміння і навички формувалися на занятті, що спостерігалось; який рівень навчальних вмінь та навичок у дітей даної вікової групи; які методи та прийоми формування навчальних умінь та навичок використовував вихователь, їх результативність.

 

Завдання з теми «Моральне виховання»

Завдання 1. Особливості уявлень про Батьківщину у дітей старшого дошкільного віку

Зміст завдання.

Виявити уявлення дітей про Батьківщину.

Запитання для обговорення.

–        Як називається країна у якій ми живемо?

–        Як називається твої рідне місто?

–        Що ти можеш розказати про Україну? За що ти її любиш?

–        Які вірші, пісні, легенди, розповіді про Україну ти знаєш? Які тобі подобаються?

–        Яка столиця нашої держави?

–        Які народні символи України ти знаєш? Що про них можеш розповісти?

–        Які державні символи України ти знаєш?   Що про них можеш розповісти?

Методика виконання завдання.

Студент-практикант проводить індивідуальні бесіди з 2-3 дітьми старшої групи. У процесі бесіди використовує наочний матеріал, художні твори тощо. Результати фіксує у щоденнику.

У висновках студент відзначає, які уявлення дітей про Батьківщину були виявлені, чи відповідають вимогам програми; які моральні якості формують у дітей знання про Батьківщину; які емоційні прояви дітей до знань про Батьківщину, у чому вони виражаються.

Завдання 2. Спільний спосіб життя дітей як основна умова виховання колективізму

Зміст завдання:

а) виявити спільні для дітей види діяльності (ігри, праця, повсякденна життєдіяльність, заняття), їх зміст, кількість дітей, об’єднаних у ході діяльності, характер об’єднання;

б) розкрити взаємодію та взаємовідношення дітей у спільних видах діяльності, розподіл обов’язків, спільне планування діяльності, прояви взаємодопомоги, спільних  інтересів, почуттів та ін.;

в) оцінити роль вихователя як організатора спільної діяльності дітей, зміст його діяльності, прийому впливу на дітей;

г) виявити відношення дітей до спільної діяльності, до об’єднання, впливу вихователя.

Методика виконання завдання.

Студент-практикант проводить спостереження у закріпленій віковій групі протягом І половини дня: ігри, заняття, організація повсякденної життєдіяльності. Студенти фіксують організацію дітей, їх прояви у спільній діяльності, організацію різних видів спільної діяльності по підгрупах (ігри, чергування, доручення, праця та ін.), організаційну роль вихователя чи дітей.

У висновках студенти-практиканти фіксують які види діяльності організовувались як спільні; яку ініціативу в організації виявляли діти, в чому проявлялись вікові особливості; в чому специфіка керівництва спільною діяльністю дітей з боку вихователя; які прийоми згуртування дітей є ефективними.

Завдання з теми «Трудове виховання»

Завдання 1. Вивчення видів праці та їх особливостей у різних вікових групах

Зміст завдання.

Виявити:

а) якими видами праці діти займались протягом дня;

б) кількість дітей, що приймали участь у цих видах;

в) рівень володіння дітьми необхідними трудовими навичками та вміннями (самостійні чи потребують підказки, допомоги, навчання);

г) як організують робоче місце, планують діяльність, здійснюють прибирання робочого місця та обладнання (самостійно чи з допомогою);

д) чи завжди досягають результату праці, усвідомлюють його значення, якість виконання;

е) мотиви трудової діяльності дітей, відношення до праці та результату праці.

Методика виконання завдання.

Кожний студент-практикант у своїй віковій групі:

1. Записує якими видами праці займалися діти протягом дня: зранку, в період підготовки групи до сніданку, заняття, прогулянки, на прогулянці; відмічає кількість дітей, що приймали участь у різних видах праці.

2. Веде спостереження та записи за 2-3 дітьми, що працюють протягом дня; фіксує участь дітей у різних видах праці: самообслуговування, господарсько-побутова праця, праця у природі, ручна праця.

У щоденнику студент фіксує: як включаються діти у трудову діяльність (з задоволенням чи ні, самостійно, за проханням вихователя, за пропозицією дітей), як планують трудову діяльність (чи готують обладнання та знаряддя, як організовують робоче місце); якими необхідними трудовими вміннями та навичками володіють (в чому відчувають труднощі, що не виходить, яка якість трудових дій та проміжних результатів праці); чи досягнутий результат праці, якість досягнутого результату; чи прибирає дитина робоче місце самостійно, за вказівкою вихователя, з допомогою дорослих чи дітей, якість прибирання, стан обладнання після праці, кількість відволікань та їх причина.

Студент веде бесіду з дітьми: Що ти робив? Чи вийшло те, що ти хотів? Навіщо ти це робив? Що для цього потрібно? Як це ти робив? Чи любиш ти працювати? Що ти любиш робити? Чому? Що ти любиш робити найбільше?

Результати спостереження та бесіди студенти оформлюють  таблицею.


У висновках студент-практикант відмічає, які види праці організовуються у віковій групі, чи відповідають вимогам програми, рівню підготовки дітей; який ступінь оволодіння трудовими навичками та вміннями дітей даної вікової групи; яке відношення дітей до різних видів праці, мотивація трудової діяльності; які методичні прийоми, застосовані вихователем, сприяють покращенню мотивації трудової діяльності та розвитку трудових навичок та вмінь.

Завдання з теми «Естетичне виховання»

Завдання. Принципи художнього оформлення дошкільного навчального закладу

Зміст завдання.

Виявити:

а) відповідність оформлення приміщень ДНЗ, їх призначенню;

б) використання в оформленні творів мистецтва, народної декоративно-прикладної творчості;

в)  відповідність іграшок, меблів, посуду, сервірування столів естетичним вимогам;

г) увага до одягу, зовнішньому вигляду дітей та дорослих;

д) використання дитячих робіт в художньому оформленні приміщень; наявність куточків для дитячої творчості, їх оформлення.

Методика виконання завдання.

Студенти оглядають будівлю, приміщення дитячого садка, проводять бесіду з вихователями, завідувачем, методистом; фіксують результати огляду у щоденнику.

Питання для обговорення:

  1. Чи відповідає архітектура будівлі ДНЗ педагогічним, гігієнічним, естетичним вимогам?
  1. Чи відповідає ділянка дитячого закладу затвердженим нормам?
  1. Як дотримуються в оформленні дошкільного закладу основні принципи естетики та педагогіки?
  1. Як використовуються витвори дитячої творчості в оформленні інтер’єрів дошкільного закладу?
  1. Чи створені в групах умови для розвитку самостійної творчої діяльності дітей?
  1. Чи є куточки прикладної творчості в групових кімнатах? Як вони використовуються?
  1. Чи відповідає зовнішній вигляд дітей та персоналу естетичним вимогам?
  1. Які пропозиції Ви можете внести для покращення естетичного оформлення дитячого закладу та використання його у роботі з дітьми.

У висновках студент-практикант дає загальну оцінку естетичному оформленню ДНЗ, створенню умов для естетичного розвитку дітей дошкільного віку, вносить пропозиції щодо покращення естетичного оформлення дитячого закладу.

 

Останні новини