Бесплатные шаблоны Joomla

Види практики

Категорія: Практика

012 «Дошкільна освіта»

Практика в ролі помічника вихователя

Мета і завдання:

-               сприяти формуванню у студентів інтересу до майбутньої професії, ознайомленню з особливостями організації роботи дошкільних закладів, формуванню уявлень та первинних умінь і навичок роботи з дітьми;

-               закріплювати знання з педагогіки, психології, анатомії і фізіології;

-               вчитися спостерігати за дітьми, аналізувати особливості поведінки і розвитку дошкільника, здійснювати індивідуальну роботу з дітьми.

Зміст практики

-                     студенти надають пасивну допомогу вихователю в роботі з дітьми;

-                     беруть участь у виготовленні та ремонті іграшок;

-                     навчаються спостерігати за дітьми, аналізувати особливості поведінки і розвитку дошкільника;

-                     здійснювати індивідуальну роботу, спираючись на здобуті знання з педагогіки, психології та окремих методик;

-                     в окремих випадках самостійно виконувати певні форми роботи (організація розваг, індивідуальна робота з дитиною за завданнями вихователя, проведення окремих режимних процесів, виготовлення наочного розвиваючого матеріалу, іграшок).

Спостереження та пробна практика в групах дітей

раннього та дошкільного віку

Мета і завдання:

-                    формувати і удосконалювати вміння і навички спостерігати і аналізувати навчально-виховну роботу з дітьми, оцінювати її ефективність;

-                    оволодівати вміннями і навичками самостійної роботи з дітьми різного віку, творчо застосовувати набуті теоретичні знання з педагогіки, психології та окремих методик при проведенні різних видів діяльності з дітьми; 

-                    планувати навчально-виховну роботу з різних видів діяльності і використовувати кращий педагогічний досвід, нові технології, оригінальні виховні ідеї;  

-                    виробити прагнення до пошуку найбільш ефективних методів навчання та виховання дітей, використання нестандартних форм роботи з ними;

-                    формувати навички роботи з дитячим колективом з урахуванням вікових  та  індивідуальних особливостей дітей;

-                    вчитися реалізувати сучасні підходи до розвитку життєвої               компетентності дошкільників, спілкуючись з дітьми уміло поєднувати чотири взаємопов'язані позиції: вихователя, учителя, партнера та психотерапевта;

-                    розвивати професійні здібності майбутнього вихователя, їх інтерес та любов до педагогічної роботи, професій педагога, до дітей.

В процесі педагогічної практики практиканти повинні оволодіти такими вміннями:

-               визначати мету і завдання навчально-виховної роботи з дітьми;

-               складати план навчально-виховної роботи на день:

-               вести педагогічні спостереження за дітьми, визначати індивідуальні особливості дошкільників, визначати зміст і прийоми індивідуальної роботи;

-               організовувати режимні процеси і заняття, різноманітну діяльність по всіх напрямках виховання;

-               встановлювати педагогічно-правильні стосунки з дітьми;

-               педагогічно усвідомлювати і аналізувати досвід своєї педагогічної діяльності;

-               проводити роботу з батьками.

Літня педагогічна практика

Мета і завдання:

-                     поглибити професійні педагогічні знання та вміння студентів-практикантів і озброїти їх методикою виховної роботи з дітьми в літній період;

-                     виробляти уміння і навички самостійної роботи з дітьми в умовах літа;

-                     озброїти  методами  і   прийомами  виховання  дошкільників у літніх умовах;

-                     розвивати відповідальне і творче ставлення до проведення виховної роботи з дітьми.

Зміст практики

Організація життя і діяльності дітей, керівництво ігровою, трудовою діяльністю, проведення всіх форм роботи згідно з Базовою програмою «Я у Світі», проведення загартовуючих процедур. В процесі педагогічної практики практиканти повинні оволодіти такими вміннями:

-               визначати мету і завдання навчально-виховної роботи з дітьми;

-               складати план навчально-виховної роботи на день:

-               вести педагогічні спостереження за дітьми, визначати індивідуальні особливості дошкільників, визначати зміст і прийоми індивідуальної роботи;

-               організовувати режимні процеси і заняття, різноманітну діяльність по всіх напрямках виховання;

-               встановлювати педагогічно-правильні стосунки з дітьми;

-               педагогічно усвідомлювати і аналізувати досвід своєї педагогічної діяльності;

-               проводити роботу з батьками.

Переддипломна педагогічна практика

Мета і завдання:

-                     виявлення якості та рівня професійної підготовки випускника навчального закладу:

-                     оволодіння уміннями та навичками навчально-виховної діяльності вихователя в умовах міських чи сільських ДНЗ;

-                     ознайомлення з системою планування навчально-виховного процесу всієї установи і окремої групи дітей;

-                     здобуття студентами навичок самостійної практичної діяльності з напрямку своєї майбутньої професії;

-                     формування елементарних навичок роботи з батьками.

013 «Початкова освіта»

«Позанавчальна виховна робота»

Завдання педагогічної

позанавчальної виховної практики

 1. Формувати уміння і навички спостерігати за виховним процесом і аналізувати його результати.
 1. Засвоїти основних форм виховної роботи з врахуванням специфіки типу школи.
 1. Оволодівати методами і прийомами вивчення вікових та індивідуальних особливостей школярів.
 1. Оволодівати уміннями виховувати і проводити виховну ,роботу в класі та з окремими учнями.

В ході практики студенти повинні оволодіти

такими уміннями:

 1. Спостерігати та аналізувати виховну роботу в класі.
 1. Визначати конкретні виховні завдання з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів
 1. Проводити окремі види виховної роботи з учнями 9колективні та індивідуальні).
 1. Вивчити психолого-педагогічні особливості розвитку учнів свого класу та оформити результати у вигляді психолого-педагогічної характеристики.
 1. Вчити самоаналізу і самооцінці проведеної роботи.

В ході практики студенти виконують такі види діяльності

III семестр II курс

 1. Знайомство з навчально-матеріальною базою школи, в якій буде проходити практика та основними напрямками виховної роботи в класі.
 1. Спостереження за системою роботи класовода.
 1. Надання допомоги класоводу в проведенні позакласної виховної роботи (колективної, індивідуальної).
 1. За допомогою керівника практики розробка і проведення з учнями окремих видів виховних занять (бесіди, конкурси, вікторини, екскурсії, пізнавальні ігри тощо).
 1. Виготовлення дидактичного матеріалу.
 1. Розпочати роботу по створенню педагогічної копілки, порт фоліо вчителя-вихователя.
 1. Відвідування та усне обговорення занять студентів-практикантів.

V семестр, ІІІ курс

 1. 1. Продовжувати спостереження за системою роботи класовода.
 1. Надання допомоги класоводу в проведенні позакласної виховної роботи (колективної, індивідуальної).
 1. Самостійний добір матеріалів для підготовки і проведення різних форм виховної роботи.
 1. Виготовлення дидактичного матеріалу.
 1. Організувати дитячий колективна виконання поставлених завдань
 1. Виготовлення дидактичного матеріалу.
 1. Продовжувати поповнювати педагогічну копілку.
 1. Відвідування та аналіз занять інших практикантів.

«Пробні уроки в ЗОШ»

Основними завданнями практики є:

¨     формування у студентів професійних умінь і навичок та застосування їх у практичній діяльності;

¨     оволодіння студентами інноваційними методами і прийомами роботи вчителя початкових класів у відповідності з їх віковими і індивідуальними особливостями;

¨     навчити творчому застосуванню на практиці теоретичних знань, умінь і навичок, отриманих з предметів психолого-педагогічного, спеціального циклів та окремих методик;

¨     сприяти формуванню професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої роботи вчителя початкових класів;

¨     набуття студентами навичок та вмінь для проведення різних типів уроків з використанням різноманітних інноваційних методів, які активізують пізнавальну діяльність учнів;

¨     набуття студентами  навичок  організації, постановки і планування навчально-виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітній або в спеціалізованій школі І-ІП ст.;

¨     оволодіння прийомами педагогічного аналізу уроку, озброєння вмінням спостереження за окремими сторонами навчально-виховного процесу;

¨     оволодіння студентами технологією планування різних типів уроків у початкових класах за розділами навчальної програми;

¨     набуття навичок організації та проведення елементарних наукових досліджень;

¨     озброєння студентів вміннями вести систематичний облік результатів своєї діяльності, аналізувати й оцінювати хід формування власного педагогічного досвіду та подальше творче застосування в навчально-виховній роботі;

¨     набуття студентами навичок ведення психолого-педагогічних спостережень з виявленням особистісних якостей учнів, складання документації класного керівника;

¨     сприяння формуванню зацікавленості студентів педагогічною роботою з підростаючим поколінням та до обраної професії

В ході практики студенти повинні оволодіти такими вміннями   і навичками:

¨     планувати уроки і позакласні заняття з предметів, розробляти конспекти уроків, позакласних і виховних занять;

¨     працювати з методичною літературою, шкільними підручниками і програмами, творчо відбирати матеріал, наочні посібники і ТЗН до уроків і занять;

¨     вибирати   найбільш   ефективні   форми,   методи   і   прийоми проведення   уроків   і   позакласних   занять   з   врахуванням   індивідуальних і психічних особливостей розвитку учнів;

¨     проводити діагностику рівня розвитку особистості і колективу учнів, сформувати у школярів знання, уміння і навички з предмета, загальнонавчальних умінь і навичок;

¨     розробляти і виготовляти наочні посібники, дидактичний матеріал до уроків і позакласних занять;

¨     здійснювати самоаналіз і самооцінку результатів власної діяльності, а також аналізувати пробні уроки і позакласні заняття інших студентів.

У процесі проведення пробних уроків і занять студенти виконують такі види діяльності:

¨     знайомляться з організацією навчально-виховного процесу в класі, з роботою вчителів і вихователів (вивчають методичний фонд класу, школи, технічні засоби і наочні посібники, календарно-тематичні плани, поурочні плани і конспекти уроків учителів);

¨     проводять пробні уроки і заняття з предмету як по основній, так і по додатковій спеціалізації;

¨     відвідують і аналізують пробні уроки, позакласні і виховні заходи інших практикантів.

До проведення пробних уроків ставляться такі вимоги:

¨     норма   класно-урочних   і   позакласних   занять   повинна   бути виконана кожним практикантом повністю;

¨     проведення різних типів уроків у початкових класах:

Українська мова - 3 уроки;

Математика - 3 уроки;

Природознавство - 1 урок;

«Я у світі» - 1 урок;

Образотворче мистецтво - 1 урок;

Трудове навчання - 1 урок;

Музика - 1 урок;

Фізичне виховання - 1 урок;

Російська мова - 1 урок;

Основи здоров'я - 1 урок;

Інформатика – 1 урок;

Іноземна мова – 1 урок.

¨     проведення уроків з додаткової спеціалізації -   4 уроки

Іноземна мова - 2 уроки (1-4 класи)

2 уроки (5-9 класи).

Образотворче мистецтво - 2 уроки (1-4 класи)

2 уроки (5-9 класи).

Інформатика – 4 уроки (1-4 класи)

«Переддипломна педагогічна практика»

Основні завдання практики:

ü оволодіння уміннями і навичками навчально-виховної діяльності учителя-класовода та учителя згідно з профілем додаткової спеціальності;

ü знайомство з умовами діяльності школи, педагогічного колективу, матеріальним забезпеченням навчально-виховного процесу учителів 1-4 класів та учителів додаткової спеціальності;

ü психолого-педагогічне вивчення учнів (особові справи, медичні картки, класні журнали, щоденники);

ü знайомство з роботою методичних об’єднань учителів початкових класів, педагогічної ради, наради при  директору, класних керівників, предметних комісій.

У процесі практики закріплюються і розвиваються такі професійні уміння:

ü розробляти поурочні і тематичні плани навчальних занять, планувати позакласну роботу на період практики;

ü самостійно готувати і проводити уроки, добиватися глибокого засвоєння матеріалу, формувати в учнів науковий світогляд, логічне мислення, інтерес до навчання, проводити додаткові заняття з учнями, виготовляти наочні посібники і дидактичний матеріал;

ü проводити різноманітну позакласну і позашкільну виховну роботу з позицій комплексного підходу до виховання дітей;

ü організовувати суспільно корисну працю;

ü встановлювати нормативні взаємовідносини з дітьми, їх батьками, вчителями;

ü вести шкільну документацію (класний журнал, щоденники, перевіряти зошити);

ü проводити індивідуальну роботу з батьківським активом, виступати на класних батьківських зборах з проблем сімейного виховання;

ü володіти ефективними методами і прийомами організації виховної роботи з дітьми і підлітками за місцем їх проживання і серед населення;

ü проводити педагогічний експеримент або дослідницьку роботу з метою збору матеріалу і використання його при написанні курсової роботи;

ü вміти використовувати кращий досвід роботи вчителів.

«Перші дні дитини у школі»

Мета: ознайомлення студентів із своєрідністю періоду адаптації дитини до нових умов протягом першого тижня її перебування в школі.

Завдання практики - ознайомити майбутніх вчителів з наступними видами діяльності:

 • порядок та методика комплектування перших класів;
 • проведення свята знань;
 • ознайомлення із змістом, організацією та особливостями проведення уроків в перші дні навчання;
 • ознайомлення із методами визначення рівня підготовленості дитини до школи ( усне мовлення, читання, письмо, рахування); їх уявлень про явища природи та суспільного життя ;
 • ознайомлення із особливостями організації перших днів занять (розміщення дітей за партами в залежності від їх зросту, особливостей зору, слуху; прищеплення санітарно-гігієнічних навичок під час читання, письма; знайомство дітей зі школою, з класом, правилами поведінки в навчальному закладі та ін..);
 • ознайомлення із своєрідністю роботи з батьками першокласників.

Під час практики студенти виступають у ролі спостерігачів та помічників учителя першого класу.

У зміст практики входить:

 • спостереження за організацією навчально-виховного процесу в перші дні навчання дитини;
 • надання допомоги вчителю в підготовці до зустрічі першокласників;
 • виявлення рівня знань, умінь, навичок першокласників;
 • надання допомоги вчителю у виготовленні наочних посібників, проведенні перерв, прийому та відправленню дітей додому;
 • участь в проведенні перших батьківських зборів.
 • спостереження і аналіз зустрічі вчителя з учнями (свято знань, свято першого дзвоника, початок першого навчального року).
 • бесіда з учителем про порядок комплектування класів, техніку запису дітей і перше знайомство з ними, принципи розподілу учнів по класах, розміщення учнів у класі залежно від їх зросту, особливостей зору, слуху.
 • ознайомлення з планом роботи вчителя на першу чверть, із планами-конспектами уроків першого тижня, іншою документацією.
 • щоденне спостереження усіх уроків, виховних заходів першого тижня навчання першокласників, їх обговорення.
 • щоденний запис та аналіз даних спостережень в щоденник практиканта.
 • вивчення вікових та індивідуальних особливостей першокласника. Зібрати матеріали для написання характеристик на одного з учнів першого класу.
 • збір матеріалів про зміст, організацію та методику проведення навчально-виховної роботи учителя в першому класі в перший тиждень навчання в школі.
 • проведення виховних завдань з першокласниками (фізкультхвилинок, фізкультпауз, організованих перерв, індивідуальних та групових бесід на етичну тему, ознайомлення дітей з школою, класом, з порядком вступу до школи, в клас).
 • допомога учителеві: виготовлення наочності, підписування зошитів, зустріч дітей і відправлення їх додому, чергування, організація ігор та розваг, індивідуальна та групова робота з батьками, підготовка до батьківських зборів, оформлення класу.
 • підготовка до заліку. Здача керівникові практики звітної документації (щоденник, характеристика, твір, 2-3 кращі зразки наочності чи дидактичного матеріалу).

014 Середня освіта. Фізичне виховання.

Пробні уроки в школі

У VІ-VІІ семестрах студенти проводять пробні уроки фізичної культури в різних типах загальноосвітніх шкіл міста.

У VІ семестрі – 4 уроки фізичної культури у 1 – 4 класах, у VІІ семестрі – 5 уроків у середній ланці ЗОШ.

Мета практики.

Закріпити у студентів професійні уміння та навички педагогічної діяльності учителя фізичної культури.

Завдання практики.

 1. Сприяти формуванню професійних знань, умінь та навичок, які входять до компетенції вчителя фізичної культури.
 1. Ознайомити зі змістом та особливостями навчально-виховної роботи у процесі фізичного виховання учнів.
 1. Навчити студентів видам педагогічної діяльності учителя фізичної культури.
 1. Закріпити навички у плануванні фізкультурно-спортивної роботи, веденні облікової та звітної документації.

Основні професійні вміння та навички

 • Ø поглибити і закріпити теоретичні знання, вміння та навички, одержані під час навчання, застосовувати їх на практиці в навчально-виховній роботі з учнями;
 • Ø визначати мету і конкретні завдання при плануванні навчально-тренувального процесу;
 • Ø передбачати найефективніші засоби та шляхи їх розв'язання;
 • Ø забезпечувати цілеспрямованість і перспективність планів на певний цикл (серію уроків), спираючись на попередні цикли і готуючи до наступних;
 • Ø забезпечувати реальність планування, спираючись на педагогічні принципи фізичної культури: конкретність, оперативність, наступність, перспективність, наочність;
 • Ø складати конспекти з фізичної культури, враховуючи освітні, виховні та оздоровчі завдання, структуру уроку;
 • Ø вести спостереження і проводити самоаналіз та аналіз уроків фізичної культури, враховуючи завдання уроку;
 • Ø оцінювати якість уроку фізичної культури;
 • Ø виконувати хронометраж та пульсометрію уроку фізичної культури;
 • Ø визначати стан фізичної підготовленості учнів відповідно до державних тестів ;
 • Ø володіти спортивно-педагогічною термінологією;
 • Ø володіти технікою фізичних вправ, які вивчаються;
 • Ø володіти способами організації та активізації учнів на уроках;
 • Ø вміти пояснювати і показувати вправи;
 • Ø здійснювати індивідуальний підхід;
 • Ø здійснювати допомогу і страховку;
 • Ø володіти способами оцінки умінь і навичок.

014 Середня освіта. Музичне мистецтво.

Практика в ролі помічника вихователя

Практика як помічника вихователя і музичного керівника в дошкільному закладі здійснюється в ПІ семестрі по 2 год. на тиждень. Група ділиться на дві підгрупи. Для кожної підгрупи призначається керівник практики, який здійснює методичне керівництво.

Мета і завдання практики

Ця практика сприяє:

♦ формуванню в учнів інтересу до майбутньої професії;

♦ нагромадженню уявлень про характер і зміст роботи вихователя, музичного керівника дошкільного закладу;

♦ ознайомленню з особливостями організації роботи дошкільних закладів.

Зміст практики

В процесі практики студенти виконують такі види діяльності:

♦ знайомство з навчально-матеріальною базою і організацією   роботи   в дитячому садку;

♦ вивчають  психологічні   особливості   дітей   дошкільного   віку,   рівень   їх музичного розвитку;

♦ допомагають вихователю, музичному керівнику в проведенні виховної роботи з дітьми.

Проходячи   педагогічну   практику   як   помічник   вихователя   і   музичного керівника, студенти можуть виконувати такі завдання:

♦ спостереження і аналіз організації і проведення режимних моментів;

♦   спостереження занять з розвитку мовлення   з розділів "Художня література" та "Народознавство";

♦ спостереження занять з фізичної культури, зображувальної діяльності (роль музичного керівника на цих заняттях);

♦ спостереження занять, вечорів розваг, святкових ранків;

♦ спостереження роботи з дітьми по вивченню української народної творчості;

♦ спостереження організації і проведення ігрової діяльності з дітьми (музично-дидактичні, рухливі, сюжетно-рольові та інші види ігор);

♦ проведення самостійної музичної діяльності дітей;

♦  проведення індивідуальної роботи з дітьми.

Практика з позанавчальної виховної роботи

Мета практики

Ця практика сприяє:

♦   формуванню в студентів інтересу до майбутньої професії;

♦   нагромадженню уявлень про характер і зміст позакласної виховної роботи в школі;

♦   ознайомлення з функціональними обов'язками класного керівника.

Завдання практики

В процесі практики студенти виконують такі види діяльності:

♦   знайомляться з навчально-матеріальною базою, організацією виховної роботи в школі;

♦   вивчають психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку, рівень їх музичного розвитку;

♦   допомагають класному керівнику, вчителю музики в процесі виховної роботи з учнями школи.

Зміст практики

Проходячи практику в школі, студенти виконують такі завдання:

♦   спостерігають і аналізують різні форми позакласної і позашкільної роботи (проведення класних годин, масових заходів, занять гуртків, індивідуальної роботи з дітьми та ін.)

♦  знайомляться з плануванням виховної роботи класного керівника школи, а також з планом роботи гуртків з музично-естетичного виховання;

♦ безпосередньо беруть участь у проведенні бесід, уроків народознавства, тижнів музики, тематичних вечорів, оглядів, конкурсів, ранків, фольклорних свят, екскурсій, виставок та ін..

Студенти   проводять    по    5    заходів.    Складають   психолого-педагогічну характеристику учня.

Літня фольклорна практика

Мета практики

Вироблення в студентів навичок збору і запису народної творчості.

Завдання практики

-    поглиблювати   і  розширювати  знання   у студентів  з   народної  творчості, відображення народних традицій та обрядів;

-    прищеплювати навички  збирання фольклору;

-    пробуджувати більш  глибокий інтерес до історії народу, його культури, побуту, впливати на естетичний смак збирачів фольклору;

-    нагромадження музичного репертуару для подальшої роботи з дітьми.

Зміст практики

Цей вид практики рекомендується проводити по таких напрямках:

1.   Усна народна творчість:

-    календарно-обрядова поезія;

-    загадки, прислів'я, приказки;

-    народна драма;

-    народні пісні по жанрах;

-    казки, легенди, перекази та анекдоти.

2.   Матеріальна культура народу. Народне декоративне мистецтво:

-    декоративні розписи;

-    вишивка;

-    кераміка;

-    ткацтво;

-    різьба;

-    килимарство.

3.   Традиції даного регіону:

-    історія села міста;

-    народна медицина;

-    педагогіка;

-    етика.

Пробні музичні заняття в дошкільних закладах

У V  і УІ семестрах (III курс) студенти проходять педагогічну практику в дошкільних закладах. Ця практика наближає практикантів до реальних умов майбутньої роботи.

Мета практики

Підготовка студентів до виконання обов'язків музичного керівника, до майбутньої роботи в дошкільному навчальному закладі.

Завдання практики:

Основними завданнями практики в дошкільних закладах є:

♦  формування у студентів вміння створювати музичне освітнє середовище у ДНЗ;

♦  закріплення теоретичних музичних знань, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань музичного виховання дітей;

♦   формування і розвиток у студентів конкретних професійних умінь і навичок, особистих якостей педагога-організатора музичного виховання в дошкільних закладах;

♦   виховання у студентів стійкого інтересу і любові до майбутньої професії, необхідності в педагогічній самосвідомості, вироблення творчого підходу до педагогічної діяльності.

Основні професійні навички і вміння:

♦   застосовувати на практиці отримані знання з навчальних музичних дисциплін;

♦   планувати перспективну і щоденну роботу музичного керівника;

♦   використовувати різноманітні форми, методи і прийоми музичного виховання і розвитку дітей дошкільного віку;

♦  вивчати особливості дошкільника, його загальний і музичний розвиток під впливом організаторського педагогічного процесу;

♦   підтримувати емоційні переживання дітей під час сприймання музики, створювати атмосферу дружній колективних прагнень, активність, захоплення дітей;

♦   вести документацію музичного керівника;

♦   формування у дітей здібність до сприймання музичного твору;

♦   формувати у дітей елементарні навички з музичної грамоти;

♦   навчати дітей виразному співу;

♦   навчати дітей різним рухам під музику у відповідності з різноманітним її характером;

♦   навчати дітей прийомам гри на дитячих музичних інструментах.

Літня педагогічна практика в таборах відпочинку

Мета практики

Оволодіння знаннями, вміннями та навичками роботи з дітьми та підлітками в тимчасових дитячих об'єднаннях в літній період.

Завдання практики

- розширення професійно-педагогічних знань і досвіду самостійної організації життя і діяльності дитячого колективу;

- оволодіння майбутніми вчителями методикою виховної роботи з школярами під час літніх канікул;

- розвиток відповідального і творчого ставлення до проведення виховної роботи з дітьми і підлітками.

В процесі практики студенти оволодівають такими вміннями:

-  визначати мету і завдання виховної роботи з дитячими колективами в умовах міських та приміський таборів відпочинку, дитячих оздоровчих майданчиків, дошкільних закладів:

- складати плани виховної роботи на табірну зміну і кожен день з врахуванням інтересів і індивідуальних особливостей дітей;

- організовувати самоуправління в табірних колективах і спрямовувати його діяльність на створення умов для розвитку самодіяльності дітей;

- встановлювати педагогічно доцільне відношення з дітьми і підлітками в специфічних табірних умовах і дошкільних закладах;

-  педагогічно осмислювати і аналізувати досвід своєї педагогічної діяльності.

Пробні уроки і заняття в школі

Мета практики

Формування готовності у студентів до створення умов творчого розвитку вихованців у сучасному освітньому середовищі. Вироблення у практикантів професійних умінь і навичок організації навчально-виховного процесу в школі.

Завдання практики

- формування у студентів вміння створювати музичне освітнє середовище у загальноосвітніх навчальних закладах;

- формування у студентів професійних умінь і навичок, застосування ефективних методів та тактик в практичній діяльності;

- оволодіння студентами методами і прийомами роботи з музичного виховання школярів у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями;

- навчання творчому застосуванню на практиці теоретичних знань, умінь, навичок, отриманих з предметів психолого-педагогічного, музично-теоретичного циклів, індивідуальних музичних дисциплін і методики музичного виховання.

Основні професійні навички і вміння:

- планувати уроки, позакласні заняття з музики;

- вводити школярів у світ музичного мистецтва на основі емоційного сприймання і осмислення всього програмового матеріалу;

- розширювати, поглиблювати і узагальнювати знання школярів про засоби музичної виразності, про зміст та характер творів, що вивчаються;

- виховувати любов, інтерес до музики рідного народу, його традицій, до музики інших народів світу;

- формувати вокально-хорові навички;

- працювати на двох голосними піснями шкільного репертуару;

- сформувати у школярів цілісні уявлення про багатогранність видів мистецтва їх взаємозв'язок.

Примірний розподіл пробних уроків і занять в VII семестрі.

№ п/п

вид уроків (занять)

к-ть уроків (занять)

1.

2.

3.

Уроки музики в 1-4 кл.

Уроки музики в 5-8 кл.

Позакласні заняття

4

3

2

Всього:

9

Керівництво шкільним хором, ансамблем

Мета практики

Закріплення в безпосередній роботі з школярами і шкільними музичними колективами хормейстерські навички і вміння, набуті студентами училища на предметах диригентсько-хорового циклу.

Завдання практики

- навчити практиканта працювати з дитячими хоровими колективами, вокальними ансамблями, солістами;

- оволодіти методикою проведення хорових позакласних занять;

Основні професійні уміння і навички:

- підбирати різноманітні вправи для розспівки хорового колективу;

- бережливо використовувати і розвивати співочі голоси дітей;

- комплектувати хорові (ансамблеві, оркестрові) партії;

- організовувати шкільний хоровий колектив і самоуправління в хорі (ансамблі, оркестрі);

- аналізувати хід і зміст хорових репетицій;

- акомпанувати шкільному хору, ансамблю, солісту, одночасно керувати їх виконанням;

- підбирати репертуар для колективів хору, оркестру, ансамблю.

Переддипломна педагогічна практика

Переддипломна педагогічна практика – завершальний етап практичної підготовки майбутнього вихователя. Вона проводиться на випускному курсі (8 семестр) у відповідності з навчальним планом.

До неї допускаються студенти, які успішно виконали  всі попередні види педагогічної практики.

Мета і завдання:

-                     виявлення якості та рівня професійної підготовки випускника навчального закладу:

-                     оволодіння уміннями та навичками навчально-виховної діяльності вихователя в умовах міських чи сільських ДНЗ;

-                     ознайомлення з системою планування навчально-виховного процесу всієї установи і окремої групи дітей;

-                     здобуття студентами навичок самостійної практичної діяльності з напрямку своєї майбутньої професії;

-                     формування елементарних навичок роботи з батьками.

 

 

Останні новини