gototopgototop
27.07.2018 16:25

Звіт

про діяльність ВКНЗ СОР

«Лебединське педагогічне училище

імені А.С.Макаренка»

за 2017/2018 навчальний рік

Училище здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

5.01010201 – «Початкова освіта» (013 Початкова освіта) з додатковими кваліфікаціями: «вчитель англійської мови», «вчитель образотворчого мистецтва», «вчитель інформатики в початкових класах» та поглибленим вивченням української мови та літератури, історії, біології та психології.

5.01010101 – «Дошкільна освіта» (012 Дошкільна освіта) з додатковою кваліфікацією «вихователь логопедичних груп».

5.01020101 – «Фізичне виховання»* (014 Середня освіта (Фізична культура)) з додатковою кваліфікацією «керівник гуртків дитячої технічної творчості».

5.02020401 – «Музичне мистецтво»* (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

5.01010601 – «Соціальна педагогіка» з поглибленим вивченням іноземної мови

231 – «Соціальна робота» з додатковою спеціалізацією «соціальна педагогіка».

Станом на 01.09.2017  стаціонарно навчалися 481 студент денної та 21 – заочної форм навчання.

Упродовж 2017/2018 н.р. діяльність педагогічного колективу була спрямована на організаційно-навчальне, науково-методичне, інформаційне забезпечення якості освіти, реалізації основних завдань науково-методичної проблеми  училища,  підготовку студентів до роботи в умовах Нової української школи.

Навчально-методична та науково-дослідницька робота

Упродовж 2017/2018 н.р. педагогічний колектив забезпечував реалізацію науково-методичної проблеми «Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога Нової української школи», її ІІ етапу «Управління самостійною роботою студента як фактор підвищення якості освіти в контексті проекту «Нова українська школа»», яка спрямована на послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості студентів, виявлення ефективних прийомів управління самостійною роботою, мотивацію на творчість і ефективність педагогічної роботи на основі новітніх методів та засобів навчання, реалізацію ідей Маніфесту Гуманної педагогіки та Кодексу честі і служіння вчителя в практиці роботи педагогічного колективу училища. У рамках реалізації даної проблеми проводилися засідання педагогічної та методичної рад, науково-практичні конференції викладачів, декади циклових комісій.

На засіданнях педагогічної ради були розглянуті актуальні питання вищезгаданої науково-методичної проблеми, зокрема:

-  Про результати роботи над І етапом науково-методичної проблеми «Сучасні тенденції забезпечення якості освіти в контексті підготовки майбутнього педагога» та завдання педагогічного колективу по реалізації її ІІ етапу «Управління самостійною роботою студентів як фактор підвищення якості освіти в контексті проекту «Нова українська школа»» (протокол № 1 від 31.08.2017);

- Самостійна робота як один із пріоритетних видів навчальної пізнавальної діяльності в контексті концепції «Нова українська школа» (протокол № 2 від 27.11.2017);

- Самостійна робота студентів як складова підготовки майбутнього фахівця, спроможного працювати в сучасній новій українській школі в аспекті педагогічної практики (протокол № 3 від 26.02.2018);

- Робота закладу щодо впровадження нового Державного стандарту загальної освіти» (протокол №4 від 23.04.2018).

На засіданнях методичної ради розглядалися наступні питання:

- Управління самостійною роботою студентів як фактор підвищення якості освіти в контексті концепції Нової української школи на 2017/2018 н.р.  (протокол № 1 від 31.08.2018);

- Формування у процесі організації самостійної роботи ключових компетентностей майбутнього фахівця, як основного результату освітнього процесу (з досвіду викладання методик навчання української мови, природознавства, математики викладачів Перевозник Л.О., Парфило Г.С., Якушко Н.С.) (протокол   № 3 від 24.11.2017);

- Роль педагогічної практики у формуванні професійної педагогічної культури та педагогіки партнерства у процесі проведення пробних уроків з інформатики та математики (протокол №7 від 30.03.2018);

- Психолого-педагогічний супровід організації навчально-виховного процесу в умовах реформування освіти  (протокол № 2 від 27.10.2017);

- Звіти голів циклових комісій про роботу викладачів гуманітарно-філологічних, природничих, математичних дисциплін з підготовки студентів до роботи в умовах Нової української школи (протокол № 7 від 30.03.2018).

Організація та управління освітнього процесу здійснювалася відповідно до методичної проблеми училища «Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога Нової української школи». Викладачі училища спрямовували навчальну діяльність на надання якісних освітніх послуг щодо здобуття студентами повної загальної середньої освіти та якісної фахової підготовки, формування нової моделі компетентного педагога інноваційної педагогічної культури.

Постійно удосконалюється освітній процес шляхом впровадження інноваційних технологій (інтерактивних, інформаційно-комунікаційних, проектних, ігрових, створення ситуації успіху та ін.), компетентнісного, особистісно зорієнтованого та діяльнісного підходів до організації освітнього процесу. Упровадження нових технологій та методик обумовлює нові форми проведення навчальних занять. У практику роботи викладачів училища увійшли такі типи сучасного заняття як інтегроване заняття, заняття-практикум, заняття-пошук, заняття-дискусія, заняття-панорама та ін., які проводяться з мультимедійною підтримкою. Використання інформаційно-комунікаційної технології навчання оптимізує освітній процес, сприяє формуванню у студентів технологічних компетентностей. Станом на 01.12.2017 охоплено мережею Інтернет усі приміщення училища та навчальні кабінети. Викладачі та студенти активно використовують ресурси мережі Інтернет (електронні посібники, електронні варіанти методичних рекомендацій, дидактичний матеріал, ресурси освітніх веб-сайтів, аудіо та відео-ресурси тощо). Все це сприяє позитивному кінцевому результату, про що свідчить ДПА загальноосвітньої і фахової підготовки та моніторинг успішності студентів, яка на шкільному відділенні становить 96,4%, дошкільному – 98,6%.

У групах І-ІІ курсів загальноосвітня підготовка студентів була спрямована на якісне засвоєння матеріалу освітніх програм, сформованості предметних компетентностей та успішної підготовки до ДПА з української мови, історії України, біології та іноземної мови.

У нинішньому навчальному році ДПА з української мови та літератури здійснювалася у формі ЗНО. Викладачами української мови та літератури зі студентами ІІ курсів проводилася значна робота за форматом завдань, які пропонувалися Українським центром оцінювання якості освіти. Спрямували майже всіх студентів взяти участь у загальнодержавному пробному ЗНО. У квітні 2018 року провели загальноучилищне пробне тестування з української мови, підвели підсумки його результатів та визначили шляхи усунення недоліків. Успішно склали ЗНО з української мови та літератури 80 осіб, що становить 98,76%, зокрема, на дошкільному відділенні успішність становить 96,3%, якість знань – 66,6%; на шкільному відділенні успішність – 100%, якість знань – 40,7 %.

Результати ДПА з історії України, біології та іноземної мови наступні:

Відділення

Історія України

Біологія

Іноземна мова

Успішність

Якість знань

Успішність

Якість знань

Успішність

Якість знань

Шкільне

100%

62,25%

100%

79,3%

100%

72%

Дошкільне

100%

49,9%

100%

96%

-

-

Щорічно детально вивчається стан викладання одного із циклів загальноосвітньої підготовки, який аналізується та розглядається на засіданні педагогічної ради. У нинішньому 2017/2018 н. р. було вивчено стан викладання природничих дисциплін. Проблема «Стан формування ключових компетентностей та наскрізних умінь студентів у процесі викладання хімії, загальної біології, географії та екології» розглядалася на засіданні педагогічної ради у лютому 2018 року.

Фахова підготовка студентів була спрямована на якісне засвоєння програмового матеріалу освітньо-професійних програм (ОПП), формуванню професійних компетентностей, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ), підготовки фахівців до роботи в умовах Нової української школи.

У процесі підготовки майбутнього вчителя до роботи в Новій українській школі на заняттях з методик активно застосовуються інтерактивні методи навчання («Джигсоу», «Кубування», полілог, дискусія, робота в парах, творчих групах та ін.), надається право вільного вибору у розв’язанні завдань, що є основою для створення ситуації успіху.

Використання інтерактивної дошки, учнівських ноутбуків, дає можливість студентам виконувати практичні завдання з різних тем, передбачених програмою початкової школи. Студенти мають можливість користуватися електронними підручниками (1-3 кл.), які наявні на робочому місці викладача та учнівських ноутбуках.

Якісним показником фахової підготовки є результати державних екзаменів.

№ п/п

Спеціальність

Група

К-сть студ.

Назва ДЕ, навчальної дисципліни

Успішність (у%)

Якість знань (у%)

1.

Початкова освіта

141

18

Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін

100

72,2

142

13

100

76,9

143

15

100

73,3

141

18

Комплексний кваліфікаційний екзамен з додаткової кваліфікації (поглиблене вивчення)

100

85,7

142

13

100

77,5

143

15

100

93,8

2.

Фізичне виховання

441

20

Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін

100

65

441

20

Комплексний екзамен з додаткової кваліфікації

100

90

3.

Соціальна педагогіка

541

17

Соціальна педагогіка та психологія

100

100

541

17

Методика роботи соціального педагога

100

100

541

17

Іноземна мова з методикою викладання

100

100

4.

Дошкільна освіта

232

14

Комплексний кваліфікаційний екзамен

100

57,1

241

15

Комплексний кваліфікаційний екзамен

100

93,3

241

15

Комплексний екзамен з додаткової кваліфікації

100

100

5.

Музичне мистецтво

341

9

Диригування хором та практикум роботи з хором

100

100

341

9

Педагогіка з методиками музичного виховання

100

88,8

341

9

Основний музичний інструмент

100

88,8

У червні 2018 року здійснено випуск 121 педагога (денна форма навчання), з яких на шкільному відділенні отримали диплом молодшого спеціаліста з «відзнакою» 20 фахівців, дошкільному – 14.

З метою підвищення якості успішності та відвідування навчальних занять проводилася системна робота: засідання старостату, рейтинг успішності серед академічних груп, бесіди зі студентами та їх батьками, батьківські збори, консультації, звіти наставників та студентів на засіданні адміністративної ради та раді профілактики, залучення органу студентського самоврядування.

Особливо ефективно впливає на підвищення успішності рейтинг успішності академічних груп, який проводиться кожні два місяці. Відповідно до останнього рейтингу (квітень-червень 2018 року) перше місце серед навчальних груп посіла 231 група (рейтинговий бал +4,38), ІІ – 331 група (+4,08), ІІІ – 511 група (+4). Відмінників навчання на шкільному відділенні – 17 осіб, дошкільному – 26.  Моніторинг навчальних досягнень студентів, рейтинг успішності академічних груп дають можливість виявити проблеми щодо відвідування навчальних занять студентами, їх успішність.

Кадровий склад педагогічного колективу вирізняється високою професійною і методичною майстерністю, педагогічною творчістю.

В училищі працює 112 штатних викладачів та 5 сумісників.

Кваліфікаційний рівень педагогічних кадрів наступний: спеціаліст – 5 осіб; ІІ категорія – 10; І категорія – 18; вища категорія – 84 (71,8%).

Мають педагогічні звання «викладач-методист» – 29 викладачів, «старший викладач» – 38, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» – 55, кандидати педагогічних наук – 3, закінчили аспірантуру – 3, навчається в аспірантурі – 1.

В училищі організовано пройшла атестація педагогічних працівників. Всього було атестовано 45 педагогів, з них: 3 – у позачерговому порядку, 7 – підвищили кваліфікаційну категорію, 2 – отримали педагогічне звання «Старший викладач», 1 – «Викладач-методист». План підвищення кваліфікації виконано в повному обсязі.

Атестація педагогічних працівників у кількісному вимірі у 2017/2018 н.р.

Чергова  атестація

Поза

чергова

Викладачів

Концертмейстерів

Керівників

гуртків

Соціальний

педагог

Бібліотекарів

Атестовано атестаційною комісією І рівня

Атестовано атестаційною комісією

ІІ (ІІІ) рівня

42

3

17

11

12

1

4

24

21

Результати атестації педагогічних працівників у 2017/2018 н.р.


На забезпечення творчої реалізації методичної проблеми розроблене методичним кабінетом Положення про декади циклових комісій, психологічної служби, бібліотеки. Декади проведені згідно плану з дотриманням вимог Положення і графіка.

Заплановані та проведені цікаві заходи і змістовні заняття викладачами, що атестуються: цикловими комісіями музики з методиками навчання – 3, математики – 3, іноземних мов – 1, фізичного виховання – 4, шкільної педагогіки – 2, філологічно-гуманітарних дисциплін – 2, соціально-економічних дисциплін – 2.

За звітний період викладачами проведено у нестандартних, сучасних, інноваційних формах:

- арт-пікнік «Від теорії до практики» (організація ігрової та дозвіллєвої діяльності з дітьми старшого дошкільного віку ДНЗ «Калинка»), в якому взяли участь студенти спеціальностей «Дошкільна освіта», «Соціальна робота» під керівництвом викладачів Щуцької О.М., Таран В.О., Бережної С.І., Баль О.В. Захід організований спільно з спеціалістами Лебединського районного будинку дитячої та юнацької творчості, побудований на компетентнісному підході та засадах педагогіки партнерства;

- творчі майстерні «Маленький світ безмежної любові» (Забуга Н.І.,       Степанкова О.Л.);

- майстер-класи з іноземної мови «Пізнаємо нове та цікаве» (Грушко Л.В.), викладача музичної школи Волкової Н.Е. з учнями Лебединської дитячої музичної школи (Садовнича В.В.);

- фут-квест «Знавці природи. Вікторина «Першоцвіти» (Приходько І.А.), природничо-методична майстерня «Сучасний урок у початковій школі в контексті Концепції Нової української школи» (Парфило Г.С.);

- бібліотечний флешмоб «Вічна магія книги» (бібліотекарі), лабораторія думки «Такі різні діти» (Прокопенко Н.Г., Соловей Г.С.), педагогічні скарбнички «Технології «входження» в урок»         (Мандрико Т.В., Михайленко Н.В.):

- веб-квест з хімії (Гурняк І.А.), науковий пікнік (Гурняк І.А.), екологічний брейн-ринг «Біологічні перегони» (Шам Н.Г.).

Інформація про підсумки декад розміщувалася на сайті училища. Така форма звіту дає можливість широкому колу зацікавлених осіб ознайомитися зі змістом роботи циклових комісій.

Методичним кабінетом підготовлено і випущено збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів училища «Сучасні тенденції забезпечення якості освіти в контексті підготовки майбутнього педагога» (січень 2017 р.), готується випуск збірника матеріалів конференції, яка відбулася в січні 2018 року.

Формат щорічної науково-практичної конференції продовжив традицію минулих років: секційна її частина проводилась як творчі майстерні викладачів        Мірошніченко Л.В., Приходько І.А. (для спеціальності «Початкова освіта»);      Клименко Л.А. (для спеціальностей «Дошкільна освіта», «Соціальна педагогіка»), Марченко О.В., Сітарської І.В., Павленко І.М. (для спеціальності «Музичне мистецтво»), Парфило Г.С. (для спеціальності «Фізичне виховання»). Учасники творчих майстерень переконалися у необхідності оновлення педагогічної свідомості, накреслили шляхи інноваційного розвитку навчального закладу в контексті ідей і здобутків гуманної педагогіки, їх впровадження в навчально-виховний процес училища з метою формування компетентного, конкуренто спроможного педагога, здатного працювати в сучасному освітньому середовищі Нової української школи, ознайомилися з новими досягненнями в галузі інновацій в освіті.

Формування готовності майбутнього вчителя до науково-дослідницької роботи – вимога часу, тому навчально-методичним кабінетом спільно з випусковими цикловими комісіями шкільної та дошкільної педагогіки було проведено ІІІ загальноучилищну студентську науково-практичну конференцію (28.03.2018 р.) «На шляху до педагогічної майстерності в Новій українській школі», присвячену 130-річному ювілею з дня народження А.С.Макаренка, яка мала на меті вшанування пам’яті А.С.Макаренка, визначення зв’язку ідей видатного педагога з сучасною українською школою, осмислення ідей концепції «Нова українська школа», Закону України «Про освіту» в контексті формування ключових компетентностей майбутнього педагога, здатного працювати в сучасній українській школі, готового до свободи творчості і професійного розвитку на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти, усвідомлення необхідності роботи в сучасних умовах на засадах педагогічного партнерства. Творчі майстерні для студентів підготували викладачі Бідна Л.В., Доля Л.М. («Поема про сучасного вчителя»), Таран В.О., Баль О.В. («А.С.Макаренко і сучасність»). Всі учасники конференції, керівники студентських робіт та керівники творчих майстерень отримали сертифікати.

У звітному навчальному році активізувалася робота щодо участі викладачів та студентів училища в науково-практичних конференціях, організації публікацій у педагогічних виданнях. У збірниках наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Сумського обласного інституту післядипломної освіти опубліковано статті викладачів циклових комісій філологічно-гуманітарних дисциплін, шкільної педагогіки та психології, дошкільної та соціальної педагогіки та окремих методик, природничих дисциплін.

Досвід методичної роботи ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» було презентовано в листопаді 2017 року на засіданні обласного методичного об’єднання методистів ВНЗ І-ІІ р.а. з проблеми «Шляхи підвищення якості методичної роботи у ВНЗ І-ІІ р.а.», у рамках якого працювала творча майстерня, яку провели завідувач методичного кабінету Стеценко Н.В. та методист   Кіріна-Радчук В.М., де були визначені шляхи удосконалення якості методичної роботи у ВНЗ І-ІІ р.а. Також учасники засідання відвідали майстер-клас викладача математики Долі Л.М. «Математика мовою серця».

У травні 2018 року на базі училища відбулося засідання обласного науково-практичного семінару (завідувачів міських та районних методичних кабінетів відділів освіти Сумської області) з проблеми: «Колективно-комплексна взаємодія учасників освітнього процесу в умовах реформування освіти». Про співпрацю ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» з відділами освіти та освітніми закладами Сумщини інформували завідувач навчально-методичного кабінету Стеценко Н.В., методист училища Кіріна-Радчук В.М., завідувач практики         Клименко Л.А. Робота обласного семінару буде сприяти подальшій співпраці між училищем та відділами освіти і освітніми закладами Сумщини у підготовці та підвищенні кваліфікації учителя Нової української школи.

Спільно з відділом освіти Лебединської РДА у травні 2018 року проведено науково-методичний семінар «Формування предметних компетентностей молодших школярів в умовах Нової української школи», в  роботі якого взяли участь 15 учителів майбутніх перших класів шкіл району на чолі з методистом районного методичного кабінету Сіробабою Л.А. Плідною і змістовною була робота учителів у Презентаційному меседжі «Активні методи і прийоми роботи в Новій українській школі», модераторами якого були Михайленко Н.В., голова циклової комісії шкільної педагогіки та психології, Сердюк В.П., Соловей Г.С., викладачі шкільної педагогіки. Готовність працювати в умовах  Нової української школи продемонстрували студенти ІV курсів Юлія Чичикало (урок природознавства, керівник Парфило Г.С.) та Дарина Бондаренко (урок мистецтва, керівники Гура В.В. та Павленко І.М. ) за участі учнів 1-х класів Лебединської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. № 7.

У 2017/2018 н.р. зональний методичний кабінет Лебединського педагогічного училища спрямував роботу 16  методичних об'єднань педагогічних закладів освіти І-ІІ р.а. Центрального регіону на реалізацію ІІ етапу науково-методичної проблеми «Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога». В очному та заочному режимах проведені круглі столи (12), показові заняття викладачів (7), пробні уроки студентів (5), позааудиторні заняття (тематичні вечори, творчі зустрічі, концерти тощо).

Активно впроваджувалися в роботу методичних об'єднань інноваційні форми роботи: майстер-клас, панельна дискусія, творча майстерня, вебінар, веб-квест, інтернет-конференція, фокус-група тощо, які сприяли ефективному обміну досвідом та поширенню передових педагогічних ідей.

Міжнародні зв’язки   реалізуються  через участь у міжнародних науково-практичних конференціях, конкурсах ( див. додаток 1 ) та співпрацю з Корпусом Миру США в Україні, Міжнародним Центром Гуманної Педагогіки.

Співпраця закладу з Корпусом Миру США в Україні, що  розпочалася у 2005 році,  ведеться через волонтерів, які заохочують студентів до оволодіння практичними навичками англійської мови.  З 01.12.2017 у закладі розпочав роботу новий волонтер Корпусу Миру.

Велика увага приділялася науково-дослідницькій роботі студентів. На високому рівні пройшла щорічна регіональна студентська науково-практична інтернет-конференція «Екологічна освіта школярів сьогодні – екологічна культура суспільства завтра», за матеріалами якої видана збірка.

Активно діють студентські наукові  екологічне, історичне, педагогічно-пошукове товариства.  Проведена підготовча робота для участі студентів історично-пошукового товариства у літній археологічній практиці в складі археологічної  експедиції в Белзі.  Студенти педагогічно-пошукового товариства поповнили  новими матеріалами музей педагогічної спадщини А.С.Макаренка.

Усі педагогічні заклади Центрального регіону взяли участь у ІІ (регіональному) етапі VІ Всеукраїнської олімпіади з української мови.

Бібліотекою протягом 2017/2018 н.р. організовані різні форми і методи інформаційної роботи, а саме:

-        з метою вивчення читацьких інтересів проведене анкетування серед студентів  І-ІІ курсів «Бібліотека третього тисячоліття» та «Сучасний студент і культура читання»;

-        проведені акції «Живи книго!» та «Подаруй книгу бібліотеці!»

-        прес-дайджест для студентів ІІІ курсів «Самостійна робота студентів – запорука якісного ефективного навчання»;

-        студентами 111 групи був підготовлений бібліотечний флешмоб: «Вічна магія книги!»;

-        оформлено тематичну полицю «Нова українська школа ХХІ століття»;

-        оформлено тематичні картотеки «Педагогічні технології», «Інтерактивні методи навчання та виховання», «Якісна освіта», «Спілкування», «Інформація і особистість» «Особистість», «Арт-терапевтичні технології», «Психолого-педагогічний практикум»;

-        оформлено та систематизовано тематичні папки «Тренінги», «Тести», «Психолого-педагогічний практикум», «Педагогічний словник», «Права дитини», «Гуманізація освіти – потреба часу» тощо;

-        інформаційний бюлетень та покажчик «Моніторинг якості освіти»;

-        проводяться тематичні перегляди та бібліографічні огляди літератури «Права і свободи людини – найвища цінність громадянського суспільства», «Інноваційні підходи до формування духовності підлітків», «Особистісно-орієнтовний підхід до виховної роботи в сучасній школі», «Конфлікти та шляхи їх вирішення»;

-        оформлені книжкові виставки «Готовність до інноваційної діяльності як складова професійної діяльності», «Інноваційні підходи до трудової підготовки студентів», «Гуманізація освіти потреба часу».

Виховна робота

Виховна робота в училищі впродовж 2017/2018 н.р. була спрямована на виконання заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання студентської молоді.

Ґрунтовно вивчалося питання підготовки  майбутніх педагогів до роботи з сім’єю, що є невід’ємною складовою якісної підготовки висококваліфікованого педагога. Проведене анкетування студентів І-ІІІ курсів «Я і моя родина» з метою вивчення питання існуючих сімейних цінностей у студентів та їхніх родинах і вироблення заходів педагогічного впливу  у напрямку сімейного виховання, що стало предметом обговорення  на засіданні педагогічної ради.

Проведені позанавчальні виховні заходи: фото колаж «Моя дружна студентська родина», засідання клубу-лекторію «Сімейна абетка» з тем «Юридично-правові аспекти сімейної політики», «Жінка – дружина – мати», «Діти – дзеркало сім’ї»; «Університету здоров’я» – «Здорова сім’я, здоровий студент – здорова нація»; «Університету культури поведінки» – «Вічні цінності: дружба, кохання, сім’я»; творча майстерня наставників груп «Моє родинне дерево»; родинно-спортивне свято «Спортивна родина – сильна Україна!»та ін.

Студенти-учасники творчих колективів училища взяли активну участь у різноманітних фестивалях та конкурсах і здобули призові місця:

•        Міжнародний творчий письмовий конкурс «WRITEON» за сприяння Корпусу Миру США в Україні – Шеханіна Валерія (І місце).

•        ХХVІІ Всеукраїнський сільський фестиваль-конкурс мистецтв «Боромля – 2017» – Чернишова Вікторія, Леонтієва Надія (Лауреати І премії).

•        ХVІІ Всеукраїнський юніорський конкурс вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності – Леонтієва Надія (Золотий Диплом), Чернишова Вікторія (Срібний Диплом).

•        Відкритий обласний конкурс автентичного співу «Пісенне перевесло» – Рябко Дар’я (ІІІ місце), Гончаренко Марина І (І місце).

•        Відкритий міжрегіональний конкурс-фестиваль патріотичної пісні «Від серця до серця» – вокальний ансамбль «Світанок» (ІІ місце), Чернишова Вікторія      (І місце), дует у складі Орел Людмили та Пащенко Ольги (І місце), народний аматорський ансамбль автентичного співу «Стріла» (Гран-Прі), Рябко Дар’я     (І місце).

•        Чикалов Денис та Балака Марина стали переможцями обласного конкурсу краєзнавчих проектів «Історія – це поруч».

•        Обласний конкурс волонтерських загонів «Ветеран живе поруч» (ІІ місце).

•        Команда студентів училища посіла І місце у загальноміській молодіжній національно-патріотичній грі «Лебідь» з нагоди Дня захисника України.

(Про участь студентів у конкурсах, олімпіадах, фестивалях див. додаток 1).

Активно працюють ограни студентського самоврядування, студентська держава «ОЛЕАНДА»,  волонтерська організація  «Іскорка тепла», студентська громадська організація «Молодіжна організація «Червоні вітрила» м. Лебедин».

В училищі працюють різноманітні творчі колективи, клуби та студії художньо-естетичного профілю: хореографічний колектив «Веселка» (керівник Литовченко Т.П.), вокальний ансамбль «Заграва» (керівник Ісламова А.А.), духовий оркестр «Гусарочка» (керівник Якушко С.І.), академічний хор (керівник Полоз В.М.), ансамбль народних інструментів (керівник Романенко М.І.), вокальний ансамбль автентичного співу (керівник Гура В.В.), літературно-мистецька студія (керівник Карпенко О.М.), діяльність яких сприяє розвитку художніх здібностей і творчої активності студентської молоді, виробленню умінь відчувати і відкривати прекрасне у повсякденному житті. Діють курсові університети та клуби: «Університет культури поведінки» для студентів І курсів, «Університет здоров’я» для студентів ІІ курсів, «Педагогічна вітальня» для студентів ІІІ курсів та клуб-лекторій «Сімейна абетка» для студентів ІV курсів.

Соціально-психологічною службою училища значна увага приділялася просвітницькій роботі з викладачами, студентами та батьками з метою профілактики жорстокого поводження і насильства, підвищення рівня обізнаності студентів та викладачів щодо сучасних проявів торгівлі людьми, формування толерантності та навичок конструктивного спілкування, запобігання девіантної поведінки студентів, покращення соціально-психологічного клімату в групах та сім’ях, надання соціально-правової допомоги студентам тощо.

Спортивно-масова робота

Фізкультурно-спортивні заходи в училищі проводилися відповідно до річного плану роботи навчального закладу, обласного управління з фізичного виховання та спорту, відділу у справах сім'ї, молоді та спорту м. Лебедина.

Педагогічний колектив та студенти училища взяли активну участь у проведенні олімпійського тижня (вересень 2017 року).

У вересні 2017 року біля міського озера проведено традиційне спортивне свято «День студентського спорту», в ході якого  відбулося відкриття XХIV спартакіади училища. На святі були вшановані кращі спортсмени училища. В заході взяли участь викладачі та студенти училища, представники міської влади, ветерани спорту.

Протягом року проведена спартакіада училища, де виборювалась особисто-командна першість училища серед навчальних груп та окремих спортсменів з 10 видів спорту. Переможцями стала збірна 431 групи, якій вручено перехідний кубок спартакіади ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка».

Збірні команди училища брали участь у спартакіаді та окремих видах змагань, що проводилися в м. Лебедині, обласній спартакіаді серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,  де посіли ІІІ загальнокомандне місце.

У навчальних групах протягом навчального року був проведений конкурс «Козацькі забави», курси для студентів спеціальності «Фізичне виховання» щодо надання першої домедичної допомоги.

В училищі працюють гуртки фізкультурно-спортивного профілю та спортивні секції: з волейболу (дівчата, керівник Прудник С.В.; юнаки, керівник Костромцов В.С.), з баскетболу (дівчата, керівник Романенко С.А.; юнаки, керівник Степаненко О.М.), секція легкої атлетики (керівник Слєпченко С.О.), секції з дзюдо та панкратіону (юнаки, дівчата, керівник Гавриш С.Г.) секція з настільного тенісу (юнаки, дівчата, керівник Грушко О.І.), секція з лижного спорту (юнаки, дівчата, керівник Коваленко О.В.), секція з міні-футболу (керівник Корж О.В.), що сприяє підвищенню спортивної майстерності студентів.

Спортивні команди училища беруть постійно участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з різних видів спорту і посідають призові місця. У чемпіонатах України та Європи з різних видів спорту брали участь:

* чемпіонаті світу з панкратіону в м. Баку Орел Людмила посіла І та ІІ місце (викладач Гавриш С.Г.);

* чемпіонаті України з панкратіону серед чоловіків та жінок команда в складі студентів Орел Людмили, Лукьянова В’ячеслава, Білоцерківця Сергія посіли І місце (викладач Гавриш С.Г.), Любімова Марина посіла І місце, Ситник Вікторія – ІІ місце, Фалько Володимир та Вакуленко Дмитро –ІІІ місце;

* з панкратіону та греплінгу серед юнаків та дівчат Накопюк Аміна посіла І місце, Шаповалов Олексій – ІІІ місце;

* з легкої атлетики серед юніорів Сидоренко Микола – І місце в естафеті в складі збірної Сумської області (викладач Сліпченко С.О.);

В обласних змаганнях.

* з дзюдо Любімова Марина, Накопюк Аміна, Фалько Володимир, Шаповалов Олексій, Вакуленко Дмитро, Орел Людмила, Півень Яна, Ситник Вікторія – І загальнокомандне місце (викладач Гавриш С.Г.);

* з настільного тенісу Півень Яна, Гапич Альона, Яковенко Вікторія – ІІ загальнокомандне місце (викладач Грушко О.І.);

* з баскетболу Оленчук Марина, Остапенко Альона, Авраменко Анастасія, Тимошенко Альона, Білоцерківець Ніна, Бендюг Катерина, Швачка Анастасія, Силка Юлія, Гайдиш Марія – ІІ загальнокомандне місце(викладачі Ліщина Є.Є.,            Вечерова Н.О.);

* з лижних гонок Шевченко Микола, Ященко Богдан, Пєшкова Олена, Кендюшенко Дарина – ІІ загальнокомандне місце (викладач Коваленко О.В.).

(Див.додаток 1)

Фінансово-господарська робота

Училище має всі необхідні приміщення для забезпечення якісного освітнього процесу.

З 01.09.2017 по 30.06.2018 видатки по загальному фонду склали 2116040,16 гривень, спеціальному – 962817,49 гривень (див. додаток 2).

По благодійному фонду надходження склали 59092,0 гривень та                в натуральній оплаті      58336,90 гривень,        видатки   –   35123,07       гривень

(див. додаток 3).

Упродовж  2017/2018н.р. покращилось матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу.

Фонд бібліотеки поповнився 260 примірниками, в т.ч. як благодійна допомога на суму 8513,0 гривень.

Створений фонд підручників на електронних носіях, який складає 177 примірників з різних навчальних дисциплін професійної підготовки. Забезпечено користування електронними підручниками загальноосвітніх дисциплін.

У бібліотеці забезпечено користування Інтернетом і електронними підручниками.

За минулий рік підписка на періодичні видання складала 38 найменувань: газет – 8 назв, журналів – 30 на суму 24500 гривень.

Комплектування фонду бібліотеки здійснюється  через центр забезпечення закладів освіти, залучаються власні кошти училища, благодійна допомога та подарунки від читачів через акцію «Подаруй бібліотеці книгу».

Протягом 2017/2018 н.р. матеріально-технічна база училища поповнилася 3 інформаційно-мультимедійними комплексами для кабінетів методик початкової освіти та інформатики, 20 учнівськими ноутбуками, 4 персональними комп’ютерами вчителя, документ-камерою, 2 шафами для зберігання та заряджання пристроїв, цифровою метеостанцією, багатофункціональним пристроєм (принтер-сканер-копір), системним блоком, тенісним столом, 2 проекторами.

Замінено вікна на металопластикові на суму 11110, 0 гривень, придбано піаніно «Україна», фотокамеру SONI, ноутбуки, бігові лижі, жалюзі на вікна на суму 2950 гривень, водонагрівач для гуртожитку.

Проведено поточні ремонти навчальних кабінетів, спортивних залів, тепломережі, реставрацію стелі у бібліотеці. За рахунок коштів спецфонду закуплено фарбу для ремонту спортивної зали на суму 5139,0 гривень.

Значна увага приділялася питанням охорони праці та пожежної безпеки. Виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріям у процесі праці покладено на інженера з охорони праці. Розроблені і затверджені наказом нормативно-правові акти з охорони праці: Положення про службу охорони праці, Положення про проведення навчання, інструктажів і перевірку знань працівників з питань охорони праці,  Інструкції з охорони праці для працівників,  Інструкції з безпеки життєдіяльності для студентів закладу. Проведені  навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки. Наставники академічних груп проводять інструктажі з студентами. Викладачі інструктують студентів до виконання лабораторних та практичних робіт, при від’їзді на практику та екскурсії. Всі інструктажі реєструються в журналах відповідного зразка. Також на забезпечення пожежної безпеки було проведено аналіз стану пожежної безпеки, оновлено план евакуації працівників та студентів. Проведено спеціальне об`єктове тренування з питань цивільного захисту.

Відповідно до  Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій  проводяться попередні та періодичні медогляди працівників, а також медичні огляди студентів.

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік

Педагогічний та студентський колективи продовжують реалізацію основних завдань глобальної науково-методичної проблеми училища на період 2016-2021 рр. «Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога», її ІІІ етапу «Впровадження освітніх інновацій як інструменту підвищення якості підготовки фахівця Нової української школи».

У новому 2018/2019 н.р. навчальна діяльність, виховна робота, професійно-практична підготовка, робота соціально-психологічної служби, циклових комісій буде спрямована на розв’язання наступних завдань.

І. Навчальна діяльність.

1.1.   З метою формування нової моделі компетентного педагога інноваційної педагогічної культури викладацький колектив буде спрямовувати свою діяльність на створення якісного сучасного освітнього середовища, формування професійної компетентності майбутнього педагога, впровадження освітніх інновацій як інструменту підвищення якості підготовки фахівця Нової української школи.

1.2.   Буде розроблено та впроваджено освітню програму (ОП) профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової середньої освіти та  нові навчальні плани для студентів 1 курсів  всіх спеціальностей.

1.3.   З метою удосконалення освітнього процесу училища на засадах гуманності, партнерства, особистісно-орієнтованої педагогіки, підвищення успішності головна увага буде зосереджена на таких проблемних завданнях:

-        підвищення якості організації та управління освітнім процесом;

-        управління процесом надання якісних освітніх послуг шляхом використання освітніх інновацій при підготовці майбутнього педагога до роботи в умовах Нової української школи;

-        вироблення прийомів підготовки майбутнього спеціаліста до здійснення освітніх інновацій у педагогічній діяльності, освітньому середовищі Нової української школи;

-        розв’язання питань управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх педагогів у контексті провідних теоретичних положень освітнього менеджменту;

-        забезпечення готовності випускників до створення умов саморозвитку, самореалізації учнів початкової школи та вихованців ДНЗ сучасними засобами освітнього процесу.

1.4.   Продовження технічного оснащення освітнього процесу, активне використання інформаційно-комунікаційних технологій.

1.5.   Продовження впровадження хмарних технологій з метою забезпечення мобільності та актуальності освітніх ресурсів, залучення до освітнього процесу особистих ПК та периферійних пристроїв викладачів, студентів.

ІІ. Виховна робота

2.1.   Організаційне забезпечення  виховної роботи як компоненту професійної підготовки майбутнього вчителя, громадянина України, патріота, соціально-зрілої особистості.

2.2.   Використання інтерактивних методів роботи при організації поза- навчальної діяльності.

2.3. Співпраця з молодіжними громадськими та волонтерськими організаціями з метою формування активної громадянської позиції студентської молоді.

2.4.   Підтримка діяльності студентських наукових товариств (екологічне, історичне, педагогічно-пошукове), гурткової роботи, студентської держави «ОЛЕАНДА», загону волонтерів.

ІІІ. Професійно-практична підготовка

3.1.   Впровадження освітніх інновацій як інструменту підвищення якості підготовки фахівця      Нової української школи, забезпечення мультимедійного супроводу практичних занять на базах практик.

3.2.   Застосування керівниками педагогічної практики методів діагностування, прогнозування та аналізу індивідуального розвитку студентів-практикантів.

3.3.   Формування готовності випускників до вироблення власної педагогічної позиції щодо інноваційної діяльності в освітньому середовищі.

ІV. Робота соціально-психологічної служби

4.1.   Спрямування роботи соціально-психологічної служби на здійснення профілактично-просвітницьких заходів щодо запобігання девіантної поведінки студентів.

4.2.   Покращення соціально-психологічного клімату в групах та сім’ях.

4.3.   Надання соціально-правової допомоги студентам з особливими освітніми потребами та студентам пільгових категорій.

V. Робота циклових комісій

5.1.   Оновлення теоретичного, технологічного та методичного складників професійно-педагогічної діяльності педагогічного працівника,  раціоналізація і модернізація навчальних програм, методик, забезпечення компетентнісно-діяльнісного та інтегрованого підходів до організації та планування освітнього процесу.

5.2.   Виявлення кращого педагогічного досвіду та рекомендації щодо його поширення у педагогічному колективі училища та педагогічних закладах вищої освіти І-ІІ р.а. Центрального регіону України.

5.3. Розширення видів спорту училищної спартакіади,  поповнення матеріально-технічної бази спортивним обладнанням.

5.4. Урізноманітнення форм профорієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх закладів.

VІ. Інформаційне забезпечення

6.1.   Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, введення в роботу новітніх технологій, зокрема інформаційно-мультимедійних.

6.2.   Поповнення бібліотечного фонду примірниками викладачів на електронних носіях (лекції, семінарські, методичні рекомендації для самостійної роботи тощо);

6.3.   Поповнення бібліотеки ПК та спеціальною оргтехнікою.

VІІ. Матеріально-технічне забезпечення та господарська робота

7.1.   Забезпечення виконання Програми  інформатизації училища шляхом придбання технічного обладнання для навчальних кабінетів.

7.2.   Обладнання інноваційного навчально-тренінгового кабінету.

7.3.   Придбання обладнання та засобів навчання (мовний, логіко-математичний, природничо-науковий, художньо-мистецький складники) для спеціалізованих кабінетів методик, які є моделлю освітнього середовища початкової школи.

7.4. Завершення ремонтних робіт у бібліотеці та створення інформаційно-комунікаційного середовища.

7.5. Створення умов для забезпечення студентів  гарячим харчуванням.

7.6. Посилення уваги до організації роботи та фінансового забезпечення функціонування гуртожитку.

В.о. директора                                        Л.Б.Білокобильська

 
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito