gototopgototop

Бібліотека училища є структурним підрозділом навчального закладу. Це найдавніший інститут, місією якого є поєднання функцій розповсюдження знань та інформації з гуманітарним  моральним началом.

Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки:

 1. сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;
 1. забезпечення необхідною літературою навчально-виховного процесу училища;·
 1. якісне обслуговування викладачів і студентів;
 1. створення комфортних умов для роботи в бібліотеці;
 1. оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів.

Штат бібліотеки – 4 працівника

Структура бібліотеки:

абонемент; читальна зала; книгосховище.

Загальна площа бібліотеки – 158 кв.м.

Читальна зала має 35 посадкових місць.

Режим роботи:

абонемент  з  8-00 до 17-00

читальна зала з  8-00 до 18-00

Вихідні дні: субота, неділя.

Основні показники:

фонд бібліотеки – 44885 примірників.

Комплектування бібліотеки:

 • центр забезпечення закладів освіти;
 • за кошти училища;
 • заміна загубленої літератури;
 • дарче.

Основний фонд – 11825 примірників, підручників -28038 примірників, періодичних видань – 5222 примірників, на електронних носіях – 165. Бібліотека обслуговує 881 користувача за єдиним обліком, всіма підрозділами-1621 користувачів.

З них:

студентів - 657;

викладачів – 120 ;

інших – 68.

Книговидача – 75862.  Кількість відвідувань – 22298.

Бібліотека – інформаційний центр училища. Сутність інформаційної роботи бібліотеки полягає в тому, щоб донести дочитача всю ту інформацію, якою володіє бібліотека училища. Основними напрямками роботи бібліотеки училища, як інформаційного центру є:

 • вивчення інформаційних потреб та запитів користувачів;
 • повне інформаційне забезпечення;
 • надання інформаційної допомоги викладачам в організації навчально-виховного процесу.

Для вирішення цих завдань в бібліотеці створено довідково-бібліографічний апарат:

 • алфавітний каталог;
 • СКС ( систематична картотека статей);
 • тематичні картотеки.

Як доповнення до довідково-бібліографічного апарату в бібліотеці створений фонд довідкової літератури,оформлені тематичні книжкові виставки, тематичні папки, випускається «Прес-Дайджест», інформаційні бюлетені, проводяться тематичні перегляди та огляди літератури, інформаційно-бібліографічні уроки. Бібліотека налічує 3 комп'ютери, має доступ до Інтернету, має принтер.

«Затверджую».

в.о.директора ВКНЗ СОР

«Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

«____»__________2017р.

______________

Л.Б.Білокобильська

 


Положення про бібліотеку

1.Загальні положення. 

1.1     Бібліотека навчального закладу є його обов'язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором навчального закладу.

1.2     Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціювання бібліотеки, зокрема зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і невідчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується навчальним закладом на безстроковому і безплатному користуванні та оперативному  управлінні.

1.3.   У своїй діяльності бібліотека керується Законом України «Про освіту», законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», іншими законодавствами та підзаконними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3    Бібліотека училища своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізації і демокроатизму, пріорітету загальнолюдських цінностей.

1.4    Дане Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки навчального закладу.

1.5.   Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є викладачі, працівники навчального закладу, вихователі, студенти, учні гімназії, а також представники різних підприємств, організацій та установ, навчальних закладів (користувачі інших організацій, установ, навчальних закладів обслуговуються, як правило, лише  в читальній залі).

1.1.        Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором училища і складаються  на  основі Типових правил користування бібліотекою.

2.Основні завдання

1.2.     Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально-виховного процесу навчального закладу у засвоєнні як програмових, так і позапрограмових вимог у самоосвіті.

1.3.     Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових форм і методів роботи. Внесення  у роботу бібліотеки новітніх технологій.

1.4.     Формування у студентів та учнів гімназії умінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних функцій бібліотеки, з'ясування прав та обов'язків користувача, виховання поваги до правил користувача своєї та інших бібліотек, популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.

1.5.     Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

1.6.     Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної  майстерності викладачів, вихователів шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.

1.7.     Бібліотечно -інформаційне забезпечення особистих потреб користувачів у довільній діяльності.

1.8.     Виховання у студентів та учнів гімназії інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації,  свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

2.8.   Співпраця та взаїмодія  з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек  інших систем і відомств.

3.Зміст  роботи

3.1.  Формує універсальний, з урахуванням  профілю, бібліотечний фонд, який відповідає    змісту навчання в навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. Це довідково-енциклопедичні 'інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти,. компакт-диски, видання , що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном:

3.1.1. Здійснює організаці.ю, раціональне розміщення та облік  бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.

3.1.2. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.

3.1.3. Обслуговує користувачів  у режимі абонемента та читального зала, кабінетів.

3.2.    Формує і веде довідково-бібліографічний аппарат, використовуючи традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

3.2.1. Бере  участь у створенні і використанні галузевих баз даних.

3.2.2. За допомогою комунікативних мереж бібліотека відіграє роль центру інформації загальноукраїнських та світових баз даних.

3.2.3. Вивчає інформаційні потреби викладачів, вихователів, студентів, учнів гімназії, здійснює диференційоване обслуговування користувачів, використовуючі різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

3.3.    Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості  і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості:

3.3.1. Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі навчального закладу, виконує довідкову і інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

3.3.2. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед студентів та учнів гімназії за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.

3.3.3. Приймає учась в проведенні читацьких конференцій, літературних та музичних вечорів, диспутів, ігри та інших масових заходів тощо.

3.3.4. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов’язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

3.4.    У межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі, в організації загальних, групових, класних, масових заходів, виставок та оглядів, передбачених планом роботи.

3.4     Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств, щодо співпраці з ними:

3.5.1. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів;

3.5.2. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращій досвід  інших  бібліотек

4.  Управлыння, структура та штати.

4.1.    Структура бібліотеки:

 • Абонемент;
 • Читальна зала;
 • Книгосховище.
 • Кабінети.

Бібліотека забезпечена необхідним бібліотечним обладнанням(стілажі, шафи, комп'ютери,принтер)

4.2.  Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

4.3.  Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної і ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, приймання на роботу бібліотечних порацівників здійснює директор навчального закладу. Бібліотека не є юридичною особою. Вона  має штамп, який містить у собі назву навчального закладу.

4.4.  За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередньо відповідальність завідувач бібліотекою, який підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної  та методичної ради закладу.

4.5.  Бібліотечні працівники мають спеціальну бібліотечну та педагогічну освіту.  Посадові обов'язки бібліотечних працівників визначаються на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем у межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно до кваліфікаційних вимог.

4.6.   Бібліотечні працівники  підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

4.7.   Виконання робіт  бібліотечним працівником, не передбачених даним  Положенням, оплачується  додатково або компенсується додатковими вихідними.

4.8.    Режим роботи бібліотеки: З 8-оо до 18.оо., який затверджений  директором навчального закладу, відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання. Кожна остання п'ятниця місяця  у бібліотеці проводиться санітарний день.

4.9.    Щоденно дві години робочого дня виділяються на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

4.10.  Бібліотечний працівник забезпечує облік,  зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтв України, несе відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством.

4.11.  Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закладу, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту  навчального закладу.

4.12.  Придбання літератури та інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також і цільові вклади (Міністерства освіти і науки України, дар від користувачів, громадських організацій).

4.13.  Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечує обласне Управління освіти і науки Укроаїни.

5.Права, обов'язки та відповідальність.

5.1.     Бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст та форми  своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у даному Положенні.

Розробляти правила користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, завданого користувачем.

5.2.     Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1. На вільний доступ до їнформації, пов'язаний із завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм, планів роботи начального закладу, його структурних підрозділів.

5.2.2. На підтримку з боку органів освіти різного рівня та адміністрації навчального закладу в організації підвищення квваліфікації працівників бібліотеки, створення необхідних умов для самоосвіти, забезпечення участі в роботі методоб'єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно – інформаційної культурно-масової роботи.

5.2.3. На атестацію згідно з нормативними актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури і мистецтв України.

5.2.4.  На додаткову оплату праці з чинним законодавством.

5.2.5.  На щорічну відпустку в розмірі 31 робочих днів, відповідно до колективного  договору між працівниками та керівництвом навчального закладу.

5.2.6.  На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти та культури.

5.3.     Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5.3.1. Виконання трудових відносин з законодавчо-нормативними актами про працю в Україні та колективним договором навчального закладу.

5.3.2. Дотримання функцій, передбачених цим Положенням.

5.3.3. Збереження бібліотечних фондів згідно з чинним законодавством.

Бібліотекар________________  О.Д.Звягольська

«____»_________ 2017   р.

 

Звягольська Ольга Дмитрівна – бібліотекар Це людина якій цікаво жити і створювати новий бібліотечно-інформаційний простір, що народжується саме зараз. Постійно вчиться сама і заохочує до навчання і співпраці колег, ініціює й реалізує нові проекти.

 

 

 

 

 

 

 

Матвієнко Наталія Анатоліївна – бібліотекар. Людина творча, активна, завжди у творчому  пошуку. Культура і якість обслуговування користувачів - є основною метою в її  роботі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Самойлова Валентна Миколаївна – бібліотекар. Наполеглевість  у досягненні мети – це основні чинники успіху в роботі з користувачами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міронова Ірина Леонідівна –бібліотекар. ЇЇ робота відзначається   творчим підходом до поставлених завдань та їхнього розв язання і базується на таких поняттях, як «культура» та «інтелект».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Візитна картка  бібліотеки


Бліц – опитування «Зверни своє серце до бібліотеки»


Флешмоб « Україна  єдина!»


Наша гордість – книжкові виставки


Креативні  газети


Прес –дайджести

 

Шановні колеги та студенти коледжу!

Вітаю Вас із прийдешнім Новим 2019 роком. Нехай він буде для нас щедрим на успіхи та здобутки, дарує дивовижне відчуття щастя, добра та злагоди, вселяє віру та оптимізм в подальшу мирну й щасливу долю нашої рідної України. Родинного затишку Вам, творчого натхнення та здійснення мрій і життєвих задумів. Нехай панують світлі думки, щирі почуття, теплі стосунки, любов та Божа благодать. З Новим роком та Різдвом Христовим!

Любов Білокобильська,

В.о.директора

КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А,С.Макаренка"

       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito