gototopgototop
Концепція національно – патріотичного виховання

КОНЦЕПЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У

Вищому комунальному навчальному закладі

Сумської обласної ради

«Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка»


 

Концепція національно – патріотичного виховання студентської молоді у ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка» розроблена на основі Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 641 від 16.06.2015 року.

ВСТУП

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України.

Ця Концепція виходить з ідеї об’єднання різних народів, національних та етнічних груп, які проживають на території України, довкола ідеї української державності, українського громадянства, що виступають загальними надбаннями, забезпечують їхній всебічний соціальний та культурний розвиток.

Сьогодні є нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання студентської молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

–        повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);

–        участь у громадсько-політичному житті країни;

–        повага до прав людини;

–        верховенство права;

–        толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;

–        рівність всіх перед законом;

–        готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

1. Мета та завдання національно-патріотичного виховання студентів

Національно-патріотичне виховання студентів – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у майбутніх педагогів високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави.

Складовою частиною патріотичного виховання є військово-патріотичне виховання. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. Робота з військово-патріотичного виховання студентської молоді має проводитися комплексно, в єдності всіх його складників спільними зусиллями органів державного управління, а також училища, сім'ї, громадських організацій та об’єднань, Збройних Сил України, інших силових структур.

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

 • утвердження в свідомості і почуттях студентів патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;
 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • сприяння набуттю студентською молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 • утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
 • культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
 • формування мовленнєвої культури;
 • спонукання студентської молоді до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

2. Принципи патріотичного виховання

Патріотичне виховання спирається на загальнопедагогічні принципи виховання, такі як дитиноцентризм, природовідповідність, культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових та індивідуальних особливостей. Водночас патріотичне виховання має власні принципи, що відображають його специфіку. Серед них: 

-             принцип національної спрямованості, що передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

-             принцип самоактивності й саморегуляції забезпечує розвиток у студентів суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;

-             принцип полікультурності передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування у студентської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати українську культуру як невід'ємну складову культури загальнолюдської;

-             принцип соціальної відповідності обумовлює потребу узгодження змісту і методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій організовується виховний процес, і має на меті виховання у студентів готовності до захисту вітчизни та ефективного розв’язання життєвих проблем;

-             принцип історичної і соціальної пам’яті спрямований на збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності;

-             принцип міжпоколінної наступності, який зберігає для нащадків зразки української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні.

3. Шляхи реалізації патріотичного виховання студентів

3.1. Удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання студентів:

-         розробити Концепцію національно – патріотичного виховання студентської молоді у ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище ім. А. С. Макаренка» на основі державної;

-         розробити загальноучилищні заходи щодо реалізації Концепції національно – патріотичного виховання студентської молоді на основі додатку до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015р. № 641.

-         вивчити потреби студентів, зокрема шляхом проведення соціологічних досліджень психологічною службою училища;

-         забезпечити активну участь сім’ї та родини в розвитку фізично і морально здорової, патріотично налаштованої зростаючої особистості.

3.2.Діяльність адміністрації навчального закладу у сфері національно-патріотичного виховання:

-         проведення заходів, спрямованих на реалізацію патріотичного виховання студентської молоді;

-         підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої громадської діяльності та самоорганізації студентської молоді, спрямованої на заохочення молоді до благодійних, соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів на благо України;

-         створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, підтримки професійної й самодіяльної творчості;

-         активне залучення до патріотичного виховання студентів учасників бойових дій на Сході України, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію;

-         залучення молоді до участі у збереженні і підтримці єдності українського суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і злагоди;

-         сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження здорового способу життя молодих громадян з урахуванням принципів національно-патріотичного виховання;

-         активізація виховної роботи зі студентами засобами Всеукраїнської дитячо-юнацької  військово-патріотичної гри «Сокіл»;

3.3. Інформаційне забезпечення національно – патріотичного виховання студентів:

-         розширення інформування студентів про заходи з національно – патріотичного виховання через відповідні матеріали у ЗМІ міста – газетах «Життя Лебединщини» та «Будьмо разом»;

-         участь у програмах місцевого радіомовлення «Світанок»;

-         висвітлення заходів національно – патріотичного спрямування на сайті навчального закладу;

-         проведення моніторингу системи патріотичного виховання студентів за допомогою соціологічних опитувань, анкетування, психологічного тестування;

-         створення банку передового педагогічного досвіду з питань національно – патріотичного виховання.

Очікувані результати впровадження Концепції.

У результаті впровадження Концепції національно-патріотичного виховання студентів очікується:

-         забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;

-         зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;

-         збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;

-         створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання студентської молоді.

Розроблено

заступником директора з виховної роботи

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище

імені А. С. Макаренка»

Магаляс О. М.

 

Заходи

щодо реалізації Концепції національно – патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом

Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641

з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідальні

1. Організаційна робота

1.1.

Довести до відома педагогічного та студентського колективів наказ Міністерства освіти і науки України   № 641 від 16.06.2015р.

Вересень 2015р.,

засідання МО наставників груп

Магаляс О. М.,

Жовба О. А.

1.2.

Розробити загальноучилищні заходи щодо реалізації Концепції національно – патріотичного виховання студентської молоді і забезпечити їх виконання

Вересень

2015 р.

Магаляс О. М.

1.3.

Висвітлювати в місцевих ЗМІ на радіо «Світанок» та на сайті училища заходи з реалізації Концепції національно – патріотичного виховання студентів.

Постійно

Кіріна–Радчук В. М.,

Магаляс О. М.,

міністерство інформації СД «ОЛЕАНДА»

2. Створення соціально – педагогічних умов для реалізації

національно – патріотичного виховання

2.1.

Популяризувати на студентських науково – практичних конференціях, «круглих столах» факти і події, що свідчать про колективну і індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ столітті перелічених у Законі України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» (№ 25 – 38-1 від 07.04.2015р.)

Постійно

Голови ЦК, керівники студентських наукових товариств

2.2.

Проводити науково – дослідницьку та освітньо – просвітницьку роботу, яка передбачає відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України (Київська Русь, Військо Запорізьке, діяльність Українських урядів 1917 – 1921 років, інші визвольні проекти):

–    організація фотовиставок;

–    організація музейних експозицій;

–    проведення дискусій, «круглих столів» із застосуванням місцевих традицій, свідчень усної історії національно – визвольної боротьби українського народу.

Постійно

Венгеровський С.Б., члени студентського історичного наукового товариства;

Мандрико Т.В., члени педагогічно – пошукового товариства

2.3.

Продовжити практику проведення тижнів правової освіти та започаткувати тиждень національно – патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків (за окремим планом)

Два рази на рік (жовтень, грудень);

квітень, щорічно

Магаляс О. М., Венгеровський С. Б.; викладачі ЦК соціально – економічних дисциплін;

Якушко С. І., викладачі ЦК музичних дисциплін

2.4.

Продовжити практику проведення святкових заходів з відзначення Дня української писемності та мови

Щорічно

9 листопада

Карпенко О. М., викладачі ЦК гуманітарно – філологічних дисциплін

2.5.

Проводити на «День знань» перший урок для нового поповнення з метою утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність України

Щорічно

1 вересня

Магаляс О. М.,

Михайленко Н. В.,

Таран В. О.

2.6.

Започаткувати місячник училищної бібліотеки «Виховуємо громадянина – патріота України».

Щорічно

з 2016 р.

Звягольська О. Д.

2.7.

Комплектувати фонд училищної бібліотеки літературою, спрямованою на національно – патріотичне виховання.

Постійно

Звягольська О. Д.

2.8.

Залучати студентів та педагогічний колектив училища до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, перекази тощо)

Постійно

Якушко С. І.,

Карпенко О. М.,

Венгеровський С. Б.,

Мандрико Т. В.

3. Зміст і форми національно – патріотичного виховання

3.1.

Розробити та проводити тематичні виховні години та години спілкування наставників груп «Минуле, теперішнє та майбутнє у вчинках та діяннях українців»

Постійно

Наставники груп

1 – 2-х курсів

3.2.

Налагодити системну екскурсійну діяльність студентських груп з відвідування визначних історичних місць та ознайомлення з пам’ятками української історії та культури

Постійно

Полуйко А. Б., наставники груп

3.3.

Проводити різноманітні благодійні акції для забезпечення потреб військовослужбовців у зоні АТО

Постійно

Загін волонтерів училища «Іскорка тепла»; Сердюк В. Г.; голови ЦК; СД «ОЛЕАНДА»

3.4.

Проводити організаційно – масові заходи патріотичного спрямування за такими напрямами:

-         еколого – натуралістичний:

 • фотовиставка «Україна – сад»;
 • конкурс з квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»;
 • фестиваль – конкурс «В об’єктиві натураліста»

-         дослідницько – експериментальний:

 • студентська науково – практична конференція «Україна – очима молодих»

-         художньо – естетичний:

 • виставка – конкурс декоративно – ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

-         туристсько – краєзнавчий:

 • краєзнавча конференція студентів «Мій рідний край, моя земля очима сучасників»;
 • студентська історико – краєзнавча конференція «Пізнай себе, свій рід, свій народ…»;
 • історико – географічна експедиція «Історія міст і сіл України»

Постійно

Приходько С. В.,

Викладачі ЦК природничих дисциплін;

члени студентського екологічного наукового товариства.

Керівники студентських наукових товариств, голови ЦК

Костенко В. П.,

викладачі ЦК образотворчого мистецтва;

Венгеровський С. Б.,

Приходько С. В.,

Карпенко О. М.

3.5.

Запровадити факультативний курс «Народна психологія», спрямований на вивчення звичаїв українського народу

Вересень

2016 р.

Кірдіщева Л. М.,

Ворона А. М.

3.6.

Продовжити діяльність студентських клубів, гуртків, університетів, творчих колективів за вподобаннями

Постійно

Магаляс О. М.,

керівники творчих колективів, клубів, гуртків

3.7.

Надавати організаційну та матеріальну підтримку національно – патріотичним заходам органів студентського самоврядування

Постійно

Кірдіщева Л. М.,

Магаляс О. М.,

Полуйко А. Б., президент СД «ОЛЕАНДА»

3.8.

Започаткувати студентські олімпіади з національно – патріотичної тематики

З вересня

2016 р.

Голови ЦК

3.9.

Започаткувати конкурс курсових робіт та наукових публікацій студентів з національно – патріотичної тематики

З вересня

2016 р.

Керівники курсових робіт, голови ЦК

3.10.

Проводити конкурс студентських есе на тему: «Що для мене патріотизм і любов до Батьківщини?»

Щорічно

Голови ЦК

4. Військово – патріотичне виховання студентів

4.1.

Проводити безстрокові акції: «Ми разом» (на допомогу пораненим військовим), «З вірою у серці» (на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників та волонтерів, які працюють в зоні АТО), мітингу – реквієму на вшанування Героїв Небесної Сотні, зустрічей з воїнами – учасниками АТО «В родинному колі»

Постійно

Магаляс О. М.,

Сердюк В. Г.,

загін волонтерів «Іскорка тепла», студентська держава «ОЛЕАНДА»,

Полуйко А. Б., наставники груп,

Звягольська О. Д.

4.2.

Залучати студентів до участі у «Вахті пам’яті Небесної сотні»

Постійно; біля пам’ятного знака Героям Небесної сотні

Магаляс О. М.,

Полуйко А. Б.,

СД «ОЛЕАНДА»

4.3.

Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України:

 • до Дня Соборності України;
 • до святкування Дня Гідності та Свободи;
 • Дня козацької слави та Покрови Пресвятої Богородиці

Щорічно

22.01.

22.11.

14.10.

Магаляс О. М.,

Венгеровський С. Б.,

Забуга О. В.

4.4.

Забезпечити організацію перегляду та обговорення студентами училища вітчизняних художніх і документальних фільмів:

-         «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ Світовій війні», 2002 рік, авт. – Святослав Новицький;

-         «Війна – український рахунок», 2002 рік, авт. – Сергій Буковський;

-         «Війна без переможців», 2003 рік, авт. – Ігор Чижов;

-         «ОУН-УПА: війна на два фронти», 2006 рік, авт. – Андрій Санченко;

-         «УПА. Третя сипла», 2007 рік, авт. – Сергій Братішко, Віталій Загоруйко;

-         «1377 спалених заживо», 2009 рік, авт. – Іван Кравчишин;

-         «Поводир», 2014 рік, авт. – О. Г. Санін тощо

Постійно

Венгеровський С. Б., викладачі ЦК соціально – економічних дисциплін;

Карпенко О. М., викладачі ЦК гуманітарно – філологічних дисциплін

4.5.

Проводити святкування:

-         Дня Примирення;

-         Дня Збройних Сил України;

-         Дня захисника Вітчизни;

-         відзначення дня пам’яті Героїв Крут;

-         фестиваль – конкурс патріотичної пісні «Я – студент, я – громадянин»

Щорічно

Магаляс О. М.,

Венгеровський С. Б., наставники груп,

Керівники творчих колективів

4.6.

Проводити змагання з військово – прикладних видів спорту, залучати студентів до участі у військово – патріотичній грі «Сокіл» та військово – спортивній грі «Заграва», Всеукраїнському фізкультурно – патріотичному фестивалі «Козацький гарт»

Постійно

Забуга О. В.,

Романенко С. А., викладачі ЦК фізичного виховання

5. Формування науково – теоретичних і методичних засад

національно – патріотичного виховання студентів.

5.1.

Включати проблематику національно – патріотичного виховання студентів до дослідницьких програм та навчальних планів

Постійно

Ворона А. М., голови ЦК

5.2.

Сприяти підготовці та виданню навчальних посібників і методичних рекомендацій з питань національно – патріотичного виховання студентської молоді

Постійно

Методичний кабінет;

МО наставників груп

5.3.

Здійснювати заходи щодо підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників з питань національно – патріотичного виховання, соціального становлення та розвитку студентської молоді

Щороку

Методичний кабінет; психологічна служба училища;

МО наставників груп

 
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito