gototopgototop
Положення про студентську раду гуртожитку КЗ СОР « Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка»

ПОЛОЖЕННЯ

про студентську раду гуртожитку

КЗ СОР « Лебединський педагогічний коледж  імені А.С. Макаренка»

1. Загальні положення

1.1. Студентська рада (далі студрада) є громадським органом самоврядування студентів і створюється у гуртожитку, де проживають студенти коледжу. Основне завдання студради - залучати мешканців гуртожитку до проведення заходів, спрямованих на покращення житлових та санітарно-побутових умов, проведення виховної, культурно-масової роботи,  організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги адміністрації щодо поселення та проживання студентів у гуртожитку.

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні.

1.2. Студрада – ланка студентського самоврядування, діяльність якої є невід’ємною складовою студентської ради. Діяльність студради координується заступником директора коледжу з виховної роботи, завідуючою гуртожитком та вихователями.

1.3. Студрада тісно співпрацює з адміністрацією коледжу.

1.4. Студрада гуртожитку обирається на загальних зборах студентів – мешканців гуртожитку терміном на один рік.

1.5. Кількісний склад студради гуртожитку регулюють збори з урахуванням чисельності мешканців, обсягу роботи та інших чинників.

1.6. Студрада у своїй практичній діяльності керується «Положенням про гуртожиток» та «Правилами внутріш­нього розпорядку в гуртожитку», «Положенням про студентську раду гуртожитку».

1.7. Студрада звітує про свою роботу на загальних зборах мешканців гуртожитку.

1.8. Повноваження членів студради гуртожитку визначаються даним Положенням.

1.9. Мета діяльності студентської ради – організація, планування роботи, вироблення рекомендацій та пропозицій щодо вирішення побутових, фінансових питань проживання студентів у гуртожитку.

1.10.  Рішення студради має обов'язковий характер для мешканців гуртожитку КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка». Рішення студентської ради гуртожитку носить рекомендаційний характер для адміністрації коледжу.

2. Зміст, організація та основні напрями роботи

2.1. Студрада організовує роботу студентів у гуртожитку, пов’язану з виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою, санітарною та житлово-побутовою сферами, якими займаються відповідні комісії.

2.2. Студентська рада:

- спільно з адміністрацією коледжу здійснює контроль за поселенням та виселенням студентів з гуртожитку згідно з відповідними документами;

- проводить спільно з адміністрацією роз'яснювальну роботу щодо виявлення та попередження боржників з оплати за гуртожиток;

-  призначає старост блоків;

- проводить рейди та перевірки дотримання мешканцями санітарних правил проживання, використання приміщень за призначенням, правил техніки безпеки та пожежної безпеки при користуванні електричними та іншими приладами, за дотриманням мешканцями водо- та енергозберігаючих заходів;

- виховує у мешканців бережливе ставлення до майна гуртожитку, організовує роботи з озеленення та благоустрою території, яка закріплена за гуртожитком, ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, розвитку інших форм самообслуговування;

- стежить за дотриманням мешканцями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, проводить роз’яснювальну роботу з попереджень правопорушень;

- організовує і бере участь у ремонті гуртожитку та підготовці до нового навчального року;

- організовує змістовний відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя, заборону вживання алкогольних і наркотичних засобів та тютюнопаління.

3. Структура студради

3.1. Студрада обирає зі свого складу відкритим (закритим) голосуванням голову, секретаря, голів комісій і розподіляє обов’язки між іншими членами студради.

3.2. До складу студради входять:

- голова студради;

- секретар;

- голови комісій;

- старости блоків.

3.3. Припинення повноважень голови студради

- за власним бажанням;

-  завершення навчання в коледжі;

- у зв’язку з невиконанням рішень  студентської ради, доручення або розпорядження завідувача гуртожитку та заступника директора коледжу з виховної роботи;

- через систематичну (3 рази протягом одного навчального року) відсутність на  засіданнях студентської ради та інших зборах без поважних причин за рішенням 2/3 голосуючих членів студради;

- у зв’язку з порушенням чинного законодавства, Статуту коледжу або цього Положення;

-   на вимогу 2/3 студентів-мешканців гуртожитку;

- обов’язок проведення довиборів до складу студради та позачергових виборів голови студради протягом 15 днів покладається на заступника (секретаря) студради.

3.4. Припинення повноважень голови студради не є підставою для переобрання повного складу студради гуртожитку.

3.5. Рішення студради приймаються на засіданні простою більшістю голосів.

3.6. Кожне засідання студради фіксується протоколом.

4. Повноваження студради

Студрада має право:

4.1. Виносити на збори мешканців гуртожитку питання, пов'язані з проживанням, перепускним режимом, виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою та житлово-побутовою роботою, якою займаються відповідні комісії студради.

4.2. Порушувати перед адміністрацією, профкомом студентів питання щодо поліпшення житлово-побутових, санітарно-гігієніч­них умов проживання у гуртожитку.

4.3. Проводити контроль за використанням житлового фонду та розподілом твердого та м'якого інвентарю гуртожитку.

4.4. Створювати фонди благодійних внесків. За умови створення фонду, студрада гуртожитку обирає скарбника, в обов’язки якого входить чіткий облік внесків, документальне оформлення витрат і регулярний звіт перед мешканцями гуртожитку щодо їх використання, стан фонду та матеріальних цінностей, придбаних за рішенням студради.

4.5. Подавати на розгляд адмінкомісії кандидатури порушників правил внутрішнього розпорядку.

4.6. Звертатись до адміністрації коледжу та його підрозділів щодо отримання необхідної статистичної інформації.

4.7. Одержувати від органів студентського самоврядування коледжу інформацію, необхідну для роботи студради.

4.8. У разі необхідності запрошувати до проведення заходів студентський актив, працівників адміністрації коледжу та кваліфікованих спеціалістів.

4.9. Клопотати перед адміністрацією коледжу щодо відзначення кращих представників органів студентського самоврядування гуртожитку.

5. Обов’язки студради

Студрада зобов'язана:

5.1. Вчасно сформувати комісії  та забезпечувати їх ефективну роботу.

5.2. Оперативно вирішувати поточні питання, пов'язані з роботою комісій у гуртожитку та на території, закріпленій за ним.

5.3. Забезпечувати взаємозв’язок комісій студради з відповідними міністрами СД «ОЛЕАНДА», профспілковим комітетом студентів щодо вирішення питань планування та організації роботи в гуртожитку.

6. Порядок роботи студради

6.1. Засідання студради проводяться за необхід­ністю в позанавчальний час, але не менше одного разу на місяць.

6.2. Засідання студради вважається легітивним, якщо в роботі бере участь більше половини її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні студради.

7. Права й обов'язки членів студради

7.1. Голова студради відповідає за:

- планування роботи студради, проведення засідань і ведення документації студради (разом із секретарем);

- організацію роботи комісій та старостату;

- оформлення наочної агітації у гуртожитку;

- участь у роботі адмінкомісії, складання карти поселення, проведення поселення студентів у гуртожиток;

- виконання правил внутрішнього розпорядку студентами, які мешкають у гуртожитку;

- організацію, спільно з профкомом коледжу пропускного     режиму в гуртожитку;

- опікується пільговими категоріями студентів, які мешкають у гуртожитку;

- розподіл майна серед мешканців гуртожитку;

- профілактику правопорушень у студентському середовищі;

- бережливе ставлення мешканців до майна гуртожитку;

- залучення до робіт із благоустрою та озеленення території, закріпленої за гуртожитком, ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку;

- проведення та планування  санітарних днів у гуртожитку;

- проведення культурно-масових та спортивних заходів у гуртожитку, вечорів відпочинку.

7.2. Розпорядження голови студради є обов’язковими для виконання всіма мешканцями гуртожитку.

7.3. Голова студради постійно інформує заступника директора коледжу  з  виховної роботи  про роботу студради про порушення правил проживання в гуртожитку.

7.4.  Секретар:

- веде протоколи засідань студради;

- контролює виконання планів роботи комісій студради;

Заступник голови студради, голова навчальної комісії:

- організовує вечірню відмітку студентів;

- готує на засідання студентської ради питання, що стосуються роботи навчальної комісії;

- контролює дотримання студентами тиші в години самопідготовки;

- організовує спільно з адміністрацією гуртожитку поселення та виселення мешканців гуртожитку;

- розробляє пропозиції щодо покращення побутових умов проживання;

- бере участь у підготовці гуртожитку до нового навчального року;

- стежить за дотриманням пропускного режиму.

7.5. Староста у блоці визначається рішенням зборів мешканців блоку шляхом відкритого ( закритого ) голосування.

7.6. За необхідності студрадою можуть створюватись комісії за визначеними напрямами роботи. Рекомендаційними є: санітарно-побутова комісія та культурно-масова комісія.

7.7. Голова санітарно-побутової комісії:

- здійснює контроль за виконанням мешканцями гуртожитку правил внутрішнього розпорядку;

- організовує і проводить роботу, пов’язану з поліпшенням житлово-побутових, санітарно-гігієнічних умов у кімнатах та в місцях загального користування;

- допомагає адміністрації в організації господарських робіт;

- здійснює контроль за дотриманням санітарного стану в кімнатах та місцях загального користування;

- організовує ,спільно з головою студради, виконання планів і графіків по залученню студентів до ремонту кімнат і місць загального користування;

- організовує спільно із заступником голови студради санітарні дні у гуртожитку та на прилеглій території;

- стежить за забезпеченням мешканців гуртожитку твердим та м’яким інвентарем та їх своєчасним ремонтом.

7.8. Голова культурно-масової комісії:

- відповідає за оформлення наочної агітації в гуртожитку;

- організовує змістовне дозвілля мешканців гуртожитку: проводить вечори відпочинку, зустрічі, тематичні вечори, лекції, бесіди, спортивні змагання тощо;

- організовує конкурси на краще оформлення кімнат, самопідготовок, конкурси  тематичних газет, плакатів;

- контролює оформлення інформаційних куточків на поверхах, слідкує за випуском загальногуртожитської газети;

- відповідає за естетичне оформлення самопідготовок та місць загального користування.

8. Староста кімнати

8.1.  Обов’язки старости кімнати:

-           відповідає за виконання правил внутрішнього розпорядку мешканцями  кімнати;

-           слідкує за суворим дотриманням правил пожежної безпеки (у випадку виникнення пожежі повинен негайно доповісти черговому гуртожитку, вжити заходи щодо гасіння пожежі, евакуації людей і майна);

-           контролює чистоту і порядок у кімнаті та виконання графіка чергування студентів у кімнаті;

-           стежить за дотриманням тиші після 23:00 год.;

-           своєчасно доводить до відома студентів, що мешкають у кімнаті, вказівки посадових осіб;

-           стежить за своєчасним залишенням гуртожитку відвідувачами;

-           проводить перевірку санітарного стану кімнат, кімнат загального користування блоку.

9. Староста блоку

9.1. Зборами мешканців кожної з кімнат обирається староста блоку.

9.2. Старостою блоку може бути один із мешканців, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, має позитивний вплив на колектив мешканців блоку та володіє організаторськими здібностями.

9.3. Звільнення старости може здійснюватись за власним бажанням, за ініціативи студради або мешканців блоку, якщо той не справляється з обов’язками чи втратив моральне право бути офіційним лідером.

9.4. Староста блоку зобов’язаний:

- своєчасно інформувати мешканців кімнат блоку про розпорядження завідувача гуртожитку;

- проводити збори мешканців кімнат у блоці, на яких обговорюються стан кімнат, дисципліна, інші актуальні питання з життя колективу;

- виносити на засідання студради питання, пов’язані з покращенням житлово-побутових умов, та вносити пропозиції щодо організації дозвілля мешканців гуртожитку;

- пропагувати суворе дотримання правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку;

- контролювати дотримання чистоти та порядку у житлових кімнатах, місцях загального користування;

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та меблів у кімнатах блоку;

- зустрічає і супроводжує посадових осіб коледжу, осіб, які прибули з метою перевірки гуртожитку;

-           без дозволу голови студради та завідувача гуртожитку не допускає винесення речей і майна з блоку;

-           складає графіки чергувань на поверхах і контролює їх виконання;

-           відповідає за санітарний стан місць загального користування;

- терміново сповіщає студраду, завідувача гуртожитку, вихователів про всі надзвичайні події у гуртожитку;

- контролює дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки мешканцями блоку.

Організовувати:

- чергування мешканців кімнат у блоці, на вахті гуртожитку (складати графік і забезпечувати його виконання);

- проведення санітарного дня;

- наведення й підтримку порядку на закріпленій території.

Слідкувати за:

- виконанням мешканцями кімнат правил внутрішнього розпорядку;

- виконанням наказу директора коледжу про закріплення кімнат за мешканцями гуртожитку;

- виконанням наказу директора коледжу про заборону тютюнопаління у гуртожитку.

9.5. Староста  блоку має право:

- рекомендувати кращих мешканців до матеріального та морального заохочення за активну участь у культмасовій роботі та громадському житті;

- вносити пропозиції щодо накладення на мешканців кімнати адміністративних стягнень за порушення правил внутрішнього розпорядку;

- передавати мешканцям розпорядження адміністрації, які є обов'язковими для виконання;

- представляти інтереси мешканців блоку відповідно до діючих положень при щорічному поселенні у гуртожиток;

- давати розпорядження мешканцям блоку щодо організації порядку, громадської роботи та виконання доручень, які поставлені перед мешканцями адміністрацією коледжу.

9.6. Староста блоку  відповідає:

- за виконання правил внутрішнього розпорядку;

- за дотримання  конфіденційності в індивідуальній роботі з мешканцями кімнати.

Розпорядження старости блоку гуртожитку обов'язкові для виконання студентами блоку, які проживають у гуртожитку на даному поверсі, та відвідувачами гуртожитку.

10. Заохочення членів студентської ради

10.1. При сумлінному виконанні своїх обов’язків кожен з членів студентської ради може бути відзначений премією, грамотою, подякою.

11.2. При сумлінному виконанні своїх обов’язків, відсутності порушень правил внутрішнього розпорядку і належному санітарно-гігієнічному стані у кімнатах і блоках староста може бути відзначений премією, грамотою або подякою.

 

 
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito